Nils Steinvik (NS) og Trine Rudstaden (TR).

 

Sak 7-15 Innføring av smusstillegg for instruktører.

 

Etter ha innhentet informasjon om gjøremål / forberedelser forut for gjennomføring av kurs, så har NKH styret funnet det riktig å midlertidig innføre smusstillegg for instruktører.

Vedtak:
Det vedtas et generelt smusstillegg kun i de tilfeller hvor den enkelte kurs-instruktør må innhente og transportere ( i egen bil) kadaver selv.
Dette utbetales en gang pr. kadaversøks kurs.
Prises til max. 1200,-
Smusstillegget faktureres ekstra pr. kurs.
Det presiseres at primært så skal arrangør tilstrebe å skaffe til veie og frembringe kadaver til søksområdet.

Saken vil bli fremmet for årsmøtet 2016 for vedtaksfesting.

 

Sak 1-15-1 Status styresammensetting

 

Det jobbes fortsatt videre med å skaffe medlemmer til styret.
Styret har anmodet og fått støtte fra enkelte medlemmer i sakens anledning. Tusen takk .
Dersom det er medlemmer som ikke er kontaktet, men som ønsker å bidra til utvikling av Norske kadaverhunder så vil styret være takknemlig.
Forslag eller villighet til å bekle styrefunksjoner i NKH mottas ned takk.
( post@norskekadaverhunder.no)
For informasjonsinnhenting kan leder Nils Steinvik kontaktes på tlf. 4826 4942.

 

Sak 8-15 Webside

 

Websiden ansvar overtas av sekretær TR.

Styret vil søke å oppdatere listen over godkjente ekvipasjer, slik at den gir et reelt bilde av godkjente og tilgjengelige ekvipasjer.

 

Sak 4-15-1 Kursavvikling

Det presiseres at arkiveringsforhold vedr. NKH's kurs skal sendes styret for godkjenning og arkivering.

Ref. Trine Rudstaden