Norske kadaverhunder var sammen med andre etater, lag, foreninger og prosjekter i region 3/Oppland invitert til et felles møte onsdag 25. november 2015 kl. 09.30 – 13.30, Statens Hus, Lillehammer. 

Hovedtema for møtet var erfaringer etter beitesesongen 2015. Deltagerne var på forhånd oppfordret til kort å orientere om sine erfaringer, utfordringer og aktuelle videreføringer. I tillegg så var deltakerne oppfordret til å være konkret på forbedringspunkter innenfor sin virksomhet.

Innkalte til møtet var repr fra:

Mattilsynet region øst

Fylkesmann i Oppland m`stab

Rovviltnemda i Oppland

SNO Oppland

Oppland Sau og Geit

Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Oppland bondelag

NJFF-Oppland

Norges Naturvernforbund Oppland

Oppland Natur og ungdom

Mjøsen Skog SA

Viken Skog SA

Norske kadaverhunder v/Nils Steinvik

Oppland radiobjøllelag v/Pål Kjorstad

  

Norske Kadaverhunder (NKH) og Fylkesmannen i Oppland (FMOP) har siden oppstarten av NKH hatt ett nært og godt samarbeid. FMOP har støttet NKH i etableringen med økonomiske midler samt vært en rådgiver og veileder i oppbyggingen av NKH. Dette har vært viktig for NKH, slik at det å møte på rovviltmøter og dialogmøter for å gi en tilbakemelding til fylkesmannen samt få nyttig informasjon fra de øvrige deltagerne må sies å være svært viktig.

Undertegnede orienterte på møtet om NKH status og utvikling siden oppstart 2011, mottatte rapporter samt tanker om fremtiden. NKH er som kjent i ferd med å endre organisasjonen fra å være en prosjektorganisasjon til å bli en selvstendig bærekraftig driftsorganisasjon. Rovviltnemda hadde ingen kommentarer til dette, men sa seg enig i viktigheten med bruk av kadaverhunder ved både tilsyn, ekstraordinært tilsyn og akutte tilsyn.

Etter møtet hadde undertegnede samtale med repr fra Fylkesmannen angående «NKHs vei videre», hvor det bla ble diskutert muligheter for støtte til utvikling og gjennomføring av ett «beredskapskurs». Undertegnede registrerte en viss positivitet, men fikk en anbefaling om å se bredere på beredskapskurset med involvering av flere aktuelle aktører.

Undertegnede fikk under møtet et godt bilde av aktiviteten i Oppland hvor en i sum registrere at tapstallene på sau i inneværende år har gått ned og at FKT synes å virke, dog så ble det bemerket at enkelte områder også i år hadde stor tapsprosent.

Leder i Rovviltnemda ga tilbakemelding til NKH som følger «Beitenæringa trenger dere, godt jobba».

Nils Steinvik