Rapport fra Nasjonal konferanse om Rovvilt, Beitedyr og Samfunn

Norske Kadaverhunder var sammen med andre etater, lag, foreninger og prosjekter i Norge invitert til den felles årlige Nasjonale konferanse om Rovvilt, Beitedyr og Samfunn

Hovedtema for denne konferansen,var i tillegg til Rovvilt, Beitedyr og Samfunn: «en møteplass for ulike brukerinteresser og rolleinnehavere innen rovvilt og rovviltrelaterte temaer»

Forelesere var bla representanter fra Klima og miljø Miljødepartementet, Miljødirektoratet, Norsk småbrukerlag, Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for Bioforskning

Konferansen gjennomføres en gang pr år og ble denne gang gjennomført på Hamar 18 og 19 januar. Konferansen har årlig samlet 90 - 130 personer med stor bredde i ståsted og rolle, denne gangen deltok det 120 personer  

Presentasjonene er lagt ut på http://www.naturutvikling.no/.

For norske Kadaverhunder så var det i tillegg til å bli faglig oppdatert også av interesse å etablere både formelle og uformelle kontakter med aktuelle samarbeidspartnere, noe som det også ble gjort.

NKH tok i denne sammenheng samarbeid med Norsk institutt for Bioforskning (NIBO) initiativ til møter med repr fra støttende fylker angående NIBOs prosjekt «Effektiviteten av kadaversøk med hund», her var i tillegg til NKH og NIBO representanter fra fylkesmannen i Finnmark, Troms og Oppland representert. Disse møtene viste seg å gi god avklaring om videre samarbeid og utvikling av prosjektet.

Det ble under konferansen fremlagt og utlevert veileder for «Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge»

Representanter fra NKH som deltok på konferansen var Leder NKH og leder fagavdeling NKH

Nils Steinvik ref