Effektivt kadaversøk

Oppstartmøte 15.12.15

Til stede: Erlend Winje (Prosjektleder «Dyr i Drift»), Sidsel Røhnebæk (FM Oppland), Harald Klæbo (FM Oppland), Øyvind Skogstad (FM Nordland), Jostein Øvervatn (FM Nordland), Andreas Vikan Røsæg (FM Troms) og Nils Steinvik (leder, Norske kadaverhunder, NK).

1.Gjennomgang av prosjektbeskrivelsen

Inger gikk raskt gjennom prosjektbeskrivelsen. Det var mange spørsmål, spesielt mht. metodikk.

2.Forsøksopplegg

Andreas og Nils mente at for å få et korrekt sammenlikningsgrunnlag, må det i halvdelen av forsøksområdet som ikke søkes med hund gå tilsvarende mange timer tilsyn som i området med hund. Disse tilsynspersonene må på lik linje med kadaverhundekvipasjene registrere kadaverfunn og søksrute.

Inger: Jens Frank ved SVC er opptatt av kvalitetssiktingen av ekvipasjene. I vårt prosjekt vil vi kun benytte godkjente kadaverhundekvipasjer. Vi behøver derfor kanskje ikke ha en egen kvalitetstesting av ekvipasjene i dette prosjektet?

Nils kunne informere om at NK nå planlegger et videregående kurs for kadaversøksekvipasjer, der kvaliteten på ekvipasjene vil sikres ytterligere. Denne utdanningen vil imidlertid ikke være på plass innen årets beitesesong.

Andreas/Inger/Erlend: Var positive til å utføre et kontrollert delprosjekt i starten av beitesesongen, der man legger ut kadaver på et avgrenset område, og på denne måten får testet kvaliteten/effektiviteten til hundene.

Jostein/Sidsel/Nils: Mente bestemt at forsøket også måtte legges ut i felt, ikke kun på gårdsnære beiter. Mener at ekvipasjene må inn i fjellet for at søket skal bli så reelt som mulig. Søk i hjemmebeitet er ikke det samme som søk i fjellet. Forsøksperioden kan heller avgrenses i tid.

Øyvind: Et nytt delprosjekt der man tester hundene under kontrollerte forhold innledningsvis vil bli kostbart og krever tilleggsfinansiering. Foreslo at et utvalg av hundene kunne testes under kontrollerte forhold på ett forsøksfelt. Trenger ikke gjøre dette i hvert fylke!

Erlend: Vi må følge malen til NK. Søksområdene må plukkes ut på forhånd!

Nils: Ba om at prosjektet må gjennomføres i områder hvor det har vært store tap tidligere. NK har gått alt for mye søk i områder hvor det ikke finnes kadaver!

Konklusjon: Vi må ha kadaversøk i ordinære beiteområder, men kan i tillegg og med noe ekstraomkostninger, lage en liten test med utlagte kadaver i ett forsøksfelt, eksempelvis for godkjente ekvipasjer i Troms.

Etter ytterligere diskusjon mellom posjektleder og Erlend Winje (per 05.01.16), går vi IKKE for å legge inn en ekstra test med utlagte kadavre, da dette ikke vil gi mye ekstra informasjon/data. Vi må imidlertid (jf. prosjektbeskrivelsen) sette godkjente kadaverhundekvipasjer som et minimums kvalitetskrav til ekvipasjene som skal benyttes. Jf. prosjektbeskrivelsen, vil effektiviteten til hundene målt i form av antall kilometer og timer kadaversøk per ekvipasje og per kadaverfunn, antall kadaverfunn i forhold til totalt tap på beite samt antall kadaver med dokumentert tapsårsak, bli sammenliknet med tilsvarende timemengde tilsyn i felt uten hund. Dette kan testes statistisk.

Vi tror at eventuelle SNO-registreringer av kadaver funnet med og uten bruk av hund (jf. pkt 4 under) vil kunne gi verdifulle tilleggsdata som også kan benyttes statistisk.  

 

3.Tilgjengelige midler til kadaversøk

Erlend: Målet må være at man går så mye kadaversøk som mulig i forsøksområdene. Dette oppnås ved at FM gir tilskudd til kadaversøk i utsatte områder etter søknader om FKT. Disse midlene kommer i tillegg til prosjektmidlene.

Sidsel: I Oppland har vi oversikt i april måned over hvor det bevilges midler til kadaversøk kommende beitesesong.

Øyvind: I Nordland burde vi ha tilsvarende oversikt i slutten av mars. Akutt tilsyn ikke mulig å forutse.

Jostein: Viktig å finne et beitelag man kan samarbeide med og hvor det finnes kadaver. Bør ha minst to ekvipasjer i hvert område.

Konklusjon: Både Nordland, Troms og Oppland var positive til en grunnfinansiering av kadaverhundekvipasjene etter FKT-søknad fra beitelagene. Fylkesmannen plukker ut de mest motiverte/aktuelle beitelagene.

4. Registreringer utført av SNO

FM Nordland og Oppland var litt skeptiske til om det ville bli mindre dokumentasjon av tap fordi besetningseierne selv ikke får lov å gå med egen hund når det måtte passe.

Nils: Mente at bonden kan gå med egen hund i forsøksperioden i tillegg til prosjektets ansatte, men eventuelle kadavre må kun registreres, men ikke flyttes på og ikke rapporteres til forsøkspersonellet.

FM Nordland: Var skeptisk til at dette ville fungere. Et avvik i dokumentasjonsgrad fra tidligere år kan eventuelt dras inn i erstatningsoppgjøret.

Harald: Det vi er interesserte i, er å registrere hvor mange kadaver som er funnet med hund og hvor mange som er funnet uten. Kan vi få SNO til å legge inn i kommentarfeltet i Rovbase, hvorvidt kadaveret var funnet ved hjelp av hund eller ikke? Kan f.eks. registreres i alle forsøksfylkene gjennom hele beitesesongen. Inger undersøker muligheten.

Konklusjon: Inger tar kontakt med Lars Bendik Austmo i SNO og avklarer om det er mulig for SNO å registrere om kadavrene er funnet ved bruk av hund eller ikke.

5. Øvrige punkter på sakslista

Det ble ikke tid til å gå nærmere inn på en diskusjon rundt mulige forsøksområder, tilgjengelige ekvipasjer og organiseringen av førsøket i dette videomøtet. Disse punktene tas opp i neste møte.

Referent: Inger Hansen