Dialogmøte/Fagsamling rovvilt og husdyr i Møre og Romsdal 27 og 28.jan 2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde i tillegg til beitelag, organisasjoner, alle kommuner i Møre og Romsdal, invitert Rovviltnemda, Miljødirektoratet, Rovdata, Statens naturoppsyn, Mattilsynet og Norske Kadaverhunder til «Dialogmøte/Fagsamling rovvilt og husdyr i Angvika 27. og 28 jan 2016».

NKH deltok med leder Nils Steinvik den 27.jan. Dialogmøtet/fagsamlingsdagen må sies å være meget vellykket forelesninger og diskusjoner i skjønn forening. Dialogene/forelesningene ga det inntrykk at det er varierende tapsprosent avhengig av hvor man var i fylket. Gaupe, jerv og kongeørn er de største predatorene.

Møre og Romsdal fylke hadde i sum ca 80 000 sau på beite i 2016. Av dokumentert tap som er rovdyr relatert så er oppgitt tall 171 stk.

På forespørsel til Norske Kadaverhunder(NKH) så bekreftes det at at NKH kan stille instruktører til kadaversøskskurs dersom fylkesmannen fremmer ønske om dette.

Nils Steinvik