Regionmøte i Lillehammer regionen 03.februar

Fylkesmannen i Oppland hadde invitert til regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemda i Lillehammer regionen onsdag 3.februar 2016. På møtet så deltok det i tillegg til de inviterte, medlemmer fra Oppland radiobjøllelag, Norske kadaverhunder, prosjekt “Overvåking av gaupe med hjelp av viltkamera” og prosjekt “Effektiv lisensfelling av jerv”.

Hensikten med møtet var erfaringsutveksling etter beitesesongen 2015 og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr og beitebruk i utmark i 2016

NKH deltok med leder Nils Steinvik.

Regionmøtet i Lillehammer regionen må sies å være meget vellykket. Her var det faktainformasjon og diskusjoner i skjønn forening.

Den nye rovviltnemda med leder Aud Hove presenterte seg og ga informasjon om aktuelle saker og hva som er nemdas oppgaver.

Leder NKH orientert om status vedrørende utdannede og godkjente kadaversøkshunder i regionen samt at NKH som organisasjon ville arrangere kurs dersom det var ønskelig

Nils Steinvik