Feltforsøk reelt felt  - Rissa 10.-15 juli

Bakgrunn:

Som tidligere annonsert så skal Norsk Institutt for Bioforskning (NIBIO) forske på Norske kadaverhunder i 2016, hvor målsettingen er å:

«Dokumentere hvorvidt kadaversøk med hund er mer effektivt enn kadaversøk uten hund».

Dette skal gjøres ved å:

  1. Gjennomføre intensivt søk i utlagte felt (heretter kalt «eksperimentelt felt») og i utpekte beiteområder (heretter kalt «reelt felt») med og uten godkjente kadaverhundekvipasjer. Det er viktig å understreke at det i begge typer felt er snakk om systematisk søk, ikke tilfeldig tilsyn.
  2. Innhente data over effektiviteten i kadaversøket, bl.a. antall kilometer og timer kadaversøk per ekvipasje og totalt, antall kadaverfunn per km og sett i forhold til totalt tap på beite, antall kadaver med dokumentert tapsårsak, kost/nytteeffekt samt vær- og vindforhold.
  3. Registreringer over antall kadaver funnet ved hjelp av hund og dokumentasjonsstatus på disse i Rovbase
  4. Utarbeide en veileder for gjennomføring av et effektivt kadaversøk.

Gjennomføring

  1. Forskning i «eksperimentelt felt (delprosjekt 1) er gjennomført og avsluttet iht plan. Her var det områder i Oppland og Troms som var utplukket til å gjennomføre forsøkene. Resultatene fra forskningen  vil bli offentliggjort i en fellesrapport senest 31.12.2016. Takk til Oppland og Troms for god tilrettelegging
  2. Forskning i reelle felt(delprosjekt 2) har nå startet opp med Rødsjø beiteområde i Rissa som første forskningsområde.

Utdrag av prosjektbeskrivelsen:

Delprosjekt 2: Reelt felt

Fire beiteområder (To i Sør Trøndelag, Ett i Nordland og Ett i Møre og Romsdal), skal gjennomsøkes systematisk for kadaver med og uten hund. Beitelaget/besetningen(e) må ha gjennomsnittlige tapstall på 10 % eller mer i snitt de tre siste år for å kunne delta i undersøkelsen.

GPS skal benyttes aktivt i søket, bl.a. til sporing av tilsynsrundene og registrering av kartreferansen ved kadaverfunn. Hundenes søksinnsats skal loggføres i eget skjema, og kadaverfunn skal dokumenteres med kartreferanse, ørenummer, eier og foto. Ved kadaverfunn skal SNO kontaktes umiddelbart for dokumentasjon av rovviltdrepte dyr. Antall kilometer og timer kadaversøk per ekvipasje/søksperson og totalt, antall kadaverfunn per km og time, antall kadaver med dokumentert tapsårsak samt vær- og vindforhold skal registreres.

Gjennomføring i Rissa i Sør Trøndelag

Her var det fremmøte for prosjektledelse, ekvipasje/forsøkspersoner på Rissa søndag 10. juli, hvor det ble en gjennomgang av prosjektets målsetting, bruk av GPS, registering av søk og funn med bruk av GPS/Base Camp. Iflg prosjektbeskrivelsen så skal det gjennomsøkes ett forhåndsbestemt området på 4 km², tid til disp var 32 timer

Forsøkspersonene ble enige med prosjektledelsen om å bruke 4 dager (a 8 timer) på oppgaven.

Registrering av funn ble gjort på GPS/Base Camp av den enkelte utøver hver dag, underveis så måtte det til noe repetisjon av Base camp registreringen.

Uttatt område var i Rødsjø beitelag hvor det i 2015 var store tap grunnet ørneangrep. Området var i all hovedsak åpnet fjellområde med myr, skog og elver

Etter 4 dager med intensivt søk så oppdraget utført.

Det som ble funnet av kadaver/rester er rapportert til NIBIO av den enkelte forsøksperson/ekvipasje og er ikke offentlig. Det skal bli spennende å se hva som er det totale resultatet etter at alle forsøkene er utført. Resultat av delprosjekt 1 og 2 bli bli offentliggjort senest 31.12 21016 av NIBIO

Nils Steinvik