Norske kadaverhunder var sammen med andre etater, lag, foreninger og prosjekter invitert til å delta på Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn på Hamar 22. og 23. januar

Hovedtema for konferansen var oppdatering på forvaltning, jakt på rovvilt, aktuelle saker innen norsk rovdyrforvaltning samt beitedyr og akutte forebyggende tiltak.

Forelesere var bla representanter fra Klima og miljø Miljødepartementet, Miljødirektoratet, Høgskolen i innlandet og Norsk institutt for Bioforskning

Konferansen har årlig samlet 90 - 130 personer med stor bredde i ståsted og rolle. Denne gangen deltok det ca 100 personer

Alle presentasjoner er utlagt på http://www.naturutvikling.no/

For Norske Kadaverhunder så var det i tillegg til å bli faglig oppdatert også av interesse å etablere både formelle og uformelle kontakter med aktuelle samarbeidspartnere, noe som det også ble gjort.

Representanter fra NKH som deltok på konferansen var Leder 2 representanter fra fagavdeling.

Nils Steinvik