Rapport fra Regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og Rovviltnemda i Oppland.

Tirsdag den 30.jan var Norske kadaverhunder invitert til å delta på regionmøtet på Gran Rådhus Jaren, sammen med representanter fra beitelag, kommuner, rovviltkontakter etc fra Gran, Lunner, Jevnaker. Østre og Vestre Toten, Gjøvik, Søndre og Nordre land

Hensikten med møtet var erfaringsutveksling etter beitesesongen 2017, planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr i utmarka 2018.

Regionmøtet var vellykket, dialogene mellom aktørene ga inntrykk at det hadde vært en vanskelig sommer for beitebrukerne med meget stor belastning grunnet store tap.

Det var ønske fra deltagerne om å utvikle en beredskapsplan som kunne nyttes ved fremtidige akutte situasjoner.

Undertegnede fikk et bestemt inntrykk at bruken av kadaversøkshunder er nyttig som konfliktdempende tiltak og at det var ønske om nye kurs og godkjenninger i 2018.

Nils Steinvik