Torsdag den 01.februar var Norske kadaverhunder invitert til å delta på regionmøtet på Dale-Gudbrands gard, Hundorp sammen med representanter fra beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Statens naturoppsyn etc fra Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør- og Nord-Fron. Denne regionen består av 6 kommuner og 35 beitelag. Til sammen så er det ca 100 000 sau på beite i regionen. Årets gjennomsnittlige tap var på ca 4,2%

Hensikten med møtet var erfaringsutveksling etter beitesesongen 2017, planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr i utmarka 2018

Møtet var vellykket, dialogene mellom aktørene ga det inntrykk at det var en klar tilbakemelding til fylkesmannen at dialogen mellom fylket, kommunen og beitelagene var god. De fremmøtte ga videre uttrykk for frustrasjon da forhold som jakt etter rovvilt er en gjenganger hvert år uten at man lykkes med å legge til rette for bruk av for eksempel snøscooter.

Div organisasjoner orienterte om sine prosjekter og mål for 2018.

Nils Steinvik