Seminaret ble en ubetinget stor suksess. 43 påmeldte med representer fra Miljødirektoratet, Fylkesmennene i Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland, representanter fra Norsk sau og geit, Trondheim hundeskole, kommuneledelse i Hedmark, Oppland, Nordland, Trøndelag og fra beitelag og hundeførere i samme fylker.

Nasjonalt kadaverhundseminar var en videreføring av forskningen på NKH utført i 2016, denne gang var seminaret ett  samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmennene i Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Norsk institutt for Bioøkomomi. Seminaret ble gjennomført på Scandic hotell på Hell i Trøndelag.

Det var lagt opp til bruk av gode forelesere og god høyde for diskusjoner. I dag 1 så ble følgende emner berørt: Bruk av kadaverhund, effektiviteten i kadaversøk, utdanning og organisering av kadaverhundekvipasjer, hva kreves av motivasjon og trening og «med talent for å finne».

Her var det både eksterne og interne forelesere. Denne dagen var hovedvekten lagt på hund og bruk av hund som nyttig arbeidsredskap noe som fenget deltagerne og som skapte gode diskusjoner. Utfordringen for oss i NKH synes å være at de som er «utenfor» beitenæringa og ikke har godkjent kadaversøkshund, mangler noe perspektiv om hva dette i praksis innebærer.  Til tross for dette så var forelesningene både interessante og lærerike. Dillemmaet som ble belyst er kvalitet vs kvantitet og bruk av kadaverhund i ordinært tilsyn, utvidet tilsyn og akutte tilfeller. Det er her riktig å bemerke at NKHs rolle, som ble sagt i diskusjonen, i rovviltproblematikken er definert som konfliktdempende. Hvor begrepet dokumentasjon er ett nøkkelord. Det kom også frem under diskusjonen at ved bruk av kadaverhund i tidlig fase, les ordinært og utvidet tilsyn så kunne dette regnes som å være ett forebyggende tiltak.

I dag 2 så var emnene FKT midler brukt til kadaverhund, kadaverhund og beredskap lokalt og kadaverhund i NSG.

Etter de innledende forelesningene så dreide plenumsdebatten seg om kadaverhund og beredskap lokalt og nasjonalt. Her kom igjen diskusjonen om kvalitet vs kvantitet. Fylkesmennene og NSG vil i 2018 jobbe med å utarbeide interne og eksterne tiltak for å systematisere beredskapen. NKH må her påregne å være en bidragsyter til dette arbeidet. På direkte spørsmål fra deltagerne så viste fylkesmennene stor interesse for å ha tilgjengelig spisskompetanse med høy kompetanse i eget fylke. Fylkesmennene ga også utrykk for at de savnet noen i eget fylke som kunne følge opp utdannet kadaverhundekvipasjer.

Takk til fylkesmennene og NIBIO for et godt planlagt og vel gjennomført seminar.

Alle orienteringer/PPT presentasjoner vil bli utlagt på hjemmesiden til Fylkesmannen i Trøndelag: https://www.fylkesmannen.no/nb/Sor-Trondelag/Kurs-og-konferanse/Nasjonalt-kadaverhundseminar/

Nils Steinvik