Tilstede: Nils Steinvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ) og Jonny Mathisen (JM)

 1. Generelt (NS)

Innkommet post

 • Miljødirektoratet - Høring av forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

Vedtak: Svarfrist satt til 15.mai. Styrebehandles etter årsmøtet

 

Eksterne møter/konferanser

 • Dialogmøter Oppland fylke
 • Nasjonalt kadaverhundseminar
 • Beredskap og tilsyn (Oppland/Nord Fron

Vedtak: Orientering tatt til etterretning

Manglende rapporter skrives og legges ut på NKHs hjemmeside

Garmin

 • Statusoppdatering
  • Svar på tidligere henvendelser «09.02 sitat»:

Garmin er i dialog med revisor om dagen og NKHs kontaktperson venter svar på en del ulike elementer rundt spons og utlån av utstyr.

 1. Årsmøte 2018 (NS)
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Valgkomite
 • Innkomne saker
 • Forslag til prioriteringer i 2018

Vedtak: Årsmeldingen ble gjennomgått. Korrigering og ferdigstillelse vil bli utført før neste styremøte fredag 23.02

2.Økonomi (JM)

 • Medlemskontingent

Vedtak: info om medlemskontingent og nytt kontonr legges ut på NKH sine hjemmesider/Facebook (CJ følger opp)

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Instrukser
 • Vedtekter

Vedtak: Justeringer taes opp på neste styremøte, NS og CJ sende sine kommentarer til NS. Rettelser/Korrigeringer til vedtektene fremlegges som egen sak på årsmøtet

4.Webside (CJ)

 • Tilbud på ny WEB side
 • Status endringer webside (mhv til arbeidsmøtet)
 • Nettbutikk
 • Billedarkiv
 • NKH arkiv.
 • Registrering/offentliggjøring av de som har bestått beredskapskurset

Vedtak:

 1. Ingen endring siden sist. Utfordringer med utarbeidelse av godkjenningskortene. (CJ følger opp)
 2. Ad ny webside/leverandør så vil dette bli tatt opp som egen sak på årsmøtet

 

Nils Steinvik

referent