NORSKE KADAVERHUNDER

 

ÅRSBERETNING 2017

Styret i Norske kadaverhunder 2017 har hatt følgende sammensetning:

Leder:                                                                        Nils Steinvik

Styremedlem Fagavdelingen/Kurs                   Trine Rudstaden/Morten Steinsrud

Styremedlem: Økonomi/Beredskap                Jonny Mathisen

Styremedlem:                                                         Geir Bjørge Larsen

Styremedlem: WEB                                               Camilla Jensen

1.Varamedlem                                                        Morten Steinsrud

 1. Varamedlem Janne Drevik

Styremedlem Trine Rudstaden trakk seg som styremedlem etter 1. styremøte. Styret tok dette til etterretning, 1. varamedlem Morten Steinsrud rykket da opp som styremedlem. Styremedlem Geir B Larsen har ikke møtt på styremøtene  

Det har vært avholdt seks styremøter hvorav fire av disse via telefon/Skype. Det har totalt vært behandlet 38 saker. Noen av disse har vært oppe på flere styremøter.

Styrets aktivitet:

Spesielle styreoppgaver pålagt av årsmøtet 2017

Kurs:

 1. Økt antall grunnkurs kadaversøk, herunder gjennomføre kurs i nye fylker

Resultat: 6 grunnkurs gjennomført

 1. Videreutvikle og gjennomføre beredskapskurs
 2. Resultat: og 4 beredskapskurs gjennomført
 3. Gjennomføre minimum 3 GPS kurs

Resultat 1GPS kurs gjennomført

 1. Gjennomføre minimum 3 vedlikeholdssamlinger.

Resultat: 6 vedlikeholdskurs gjennomført

Forskning

 1. Ferdigstille prosjekt

Resultat: Prosjekt Effektivt kadaversøk ble avsluttet i 2017. NIBIO popup NKH veileder er utarbeidet.

Styrearbeid:

 1. Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Resultat: Samarbeidet er opprettholdt med samarbeidende fylker, samarbeid med Østfold Fylke og Miljødirektoratet er etablert

 1. Videreutvikle NKHs hjemmeside:

Resultat: Ny webdesign (fager) og innhold og rettelser er utført.

 1. Videreutvikle fagavdelingen

Resultat:

 1. Gjennomføre instruktørutdanning del 2.

Resultat:

 1. Opprette distriktskontakter

Resultat: Resultat: På et arbeidsmøte/styremøte ble det vedtatt at det skal fremlegges en plan for dette innen utgangen av 2018. Ansvar Fagavd.

 1. Utvikle samarbeid med Garmin

Resultat: Styreleder har fortløpende kontakt

 1. Inntektskilder

Resultat: Økonomiplan utarbeid

 1. Gjennomgang av instrukser og evt fremme nye

Resultat: Arbeidet er utført, rettelser vil bli sendt ut på høring etter årsmøtet. Vedtektsendring vil bli fremlagt på årsmøtet.

 

Øvrig styreaktivitet:

 • Medlems- og godkjenningslister:

Det arbeidet som ble utført i 2016 er videreført. Medlemslistene er oppdaterte på antall nye kurs og godkjenninger.

Anskaffelser

Ingen anskaffelser utover innkjøp av godkjenningsvester

 • ANNET

Grunnet tidsfrister for eventuell støtte fra «FKT» potten så har styret fremmet søknader til støttende fylker og Miljødirektoratet for 2017.

Årsmelding Fagavdeling NKH 2016

Kursene er fordelt slik:

Kadaverhundkurs grunnkurs                      6                        65 deltakere 

Beitelagskurs                                                 0                       

Gps kurs                                                         1                         5  deltakere

Beredskapskurs                                            4                         8 deltakere

Godkjenninger                                              4                        16 godkjente

Vedlikeholdssamlinger                                5                        12 deltagere

Instruktørsamling                                         1

Prosjektet med rapport fra NIBIO er avsluttet og rapporten ble overlevert oss. Den viser at kadaversøk med hund er overlegen kontra det å gå uten hund. Selv med hund er funnprosenten noe lav.

Morten Steinsrud

 

Styrets forslag til prioriterte aktiviteter i 2018 er:

 

Kurs

Hva

Hvordan

Økt antall grunnkurs

Herunder gjennomføre kurs i «nye fylker»

Vedlikeholdssamlinger

Økt antall

Beredskapskurs

Iht innmelding fra fylkene

GPS kurs

Økt antall

   

Forskning

Hva

Hvordan

?

 

Styrearbeid

Hva

Hvordan

Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Styret for 2018 utarbeider handlingsplan og budsjett for dette og får myndighet til å iverksette i henhold til budsjett

Videreutvikle NKHś hjemmeside

Styret får fullmakt til å inngå kontrakt med ny leverandør

Videreutvikle fagavdelingen

Styrke fagavdelingen med inntil 2 personer

Gjennomføre instruktørutdanning

Utdanne nye instruktører iht læreplan for instruktørutdanningen

Opprette distriktskontakter

Ved iverksetting av prosjekt etablering av lokale lag

Videreutvikle samarbeid med Garmin

Ved å etablere god kommunikasjon

Inntektskilder

Styret skal legge vedtatt økonomiplan til grunn for sitt arbeid i perioden

Styreverv

Etablert alle funksjoner

Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder

Ved å skaffe en oversikt for derav kunne registrere og etablere kontakt.

 

 

 

 

 

Regnskap 2017 og Budsjett 2018       

               

 

2017

2018 Budsjett

 

Post

Inntekt

Utgift

Resultat

Inntekt

Utgift

 

ADM, hjemmeside

 

50 000

75000

-25 000

 

75 000

 

Årsmøte

 

30 000

25000

+5000

 

25000

 

Info/Fylkesvise dialogmøter

 

50 000

48412

+1588

 

50000

 

Instruktørsamling

 

30 000

35751

-3751

 

30000

 

Kursutvikling

 

10 000

5488

+4512

 

10000

 

Kontingent

20 000

 

20500

+500

20000

   

Overskudd fra kurs og godkjenning inkl beredskapskurs.

70 000

 

74751

+4751

70000

   

Prosjekt Hordaland (ikke ført som utgift)

0

 0

                     0

0

     

Regnskapshonorar

 

10 000

            13911

-3911

 

15000

 

NIBIO

 

0

0

                       0

     

Støtte fra samarbeidende fylker (søknad sendt)

             

Troms

15 000

 

0

-15000

20000

   

Finnmark

15 000

 

0

            -15000

20000

   

Sør- Trøndelag

15 000

 

0

            -15000

10000

   

Oppland

15 000

 

15000

0

20000

   

Møre og Romsdal

15 000

 

0

            -15000

10000

   

Nordland

15 000

 

0

            -15000

20000

   

Østfold 

       

                10000

   

Miljødirektoratet

       

200000

200000

 

Totalt

180 000

180 000

   

390000

405000

 
               

Total omsetning pr 31.12 2017 kr inntekt 713046,92

Utgift på kr 732385,86

Regnskapet viser ett underskudd på kr 19050,55 i 2017

Egenkapital pr 31.12.2017 er pålydende kr 414099

 

Styret har for 2018 sendt følgende søknader:

 Til

Hva

Kostnad

Fylkesmannen i Østfold, , Fylkesmannen i Trøndelag                        Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Søknad om videreutvikling av NKH.

(Møter etc)

10 000 pr fylke

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Troms                        Fylkesmannen i Finnmark

Søknad om videreutvikling av NKH

(Møter etc)

20 000 pr fylke

Fylkesmannen i Østfold, , Fylkesmannen i Oppland                      Fylkesmannen i Nordland

Dekning av Instruktørkurs (1 instr pr fylke)

10 000 pr fylke

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Trøndelag                     

Dekning av Instruktørkurs (2 instr pr fylke)

20 000 pr fylke

Fylkesmannen i Finnmark

Kadaversøkskurs, godkjenninger og vedlikeholdssamling

100 000

Miljødirektoratet

Prosjekt etablering av kadaverhundelag

200 000 i 2018

200 000 i 2019