Fylkesmannen I Oppland inviterte til beiteseminar på Biri i Oppland 28.10 for å belyse «Ny teknologi i beitenæringa».

Følgende forelesninger ble gjennomført:

1 .Beitebrukernes perspektiv (Pål S Kjorstad)

                Tema: hvilke tekniske løsninger er tilgjengelig i dag og hvordan kan de brukes.

Forelesningen en ga en god oversikt over hvilke tekniske hjelpemidler som blir brukt og effekten av disse. Det var orientering om bruk av «telespor» og «find my sheep». Nye og oppdaterte versjoner er av begge bjelletypene er planlagt og vil komme om kort tid.

  1. Gründeres perspektiv (Marit Mjøen Solem)

Tema: Hva skal til for å utvikle «beiteteknologi» tilpasset brukerens behov og økonomi.

Denne forelesningen ga ett godt innblikk i utviklingen og bruken av radiobjeller. En videreutvikling med «urovarsel» vil komme. Med urovarsel vil beiteeier få elektronisk varsle dersom beitedyrene beveger seg unormalt.

  1. Kommunens perspektiv (Eldri Siem fra Nord Fron og Gunnhild Bergene fra Sør Aurdal)

Tema: Erfaringer fra to prosjekter med utprøving av radiobjeller for lam.

Prosjektene er finansiert via FKT midler, NKH er involvert både i prosjektledelsen og ved bruk av kadaverhunder

Erfaringer med prosjektet etter år 1 (av 2?) er ubetinget positivt. Bruken av kadaverhund ble noe redusert grunnet økonomiske innskrenkninger. Deltagende NKH ekvipasjer og prosjektledelse fikk stor ros for god gjennomføring og god rapportering.

NB: Prosjektene ga også til svar at det var særdeles viktig med hurtig utrykning når «varslet» kom. Utrykningstid på1 time var kravet. Med dette så var det mulig å kartlegge dødsårsak. Radiobjellene var i denne sammenheng uvurderlig.

  1. Forskerperspektivet (Hanne Sickel NIBIO)

Tema: Bruk av GPS –teknologi i kartlegginga av dyras bruk av forskjellige vegetasjonstyper på utmarksbeite og beitingas betydning for nøkkelbiotoper og spredning av arter (forskningsprosjekt med feltarbeid i Etnedal)

Orienteringen ga ett godt inntrykk om de forskjellige biotoper og «Intermediær eng med lite og stort hevdpreg»

Egen rapport vil bli utgitt fra NIBIO før jul.

  1. Forvaltningen perspektiv (Stig Horsberg og Sidsel Røhnebæk, fylkesmannen i Oppland

Tema: Ny teknologi i beitenæringa – hvilke muligheter gir det for forvaltning av utmarkas beiteressurser og kulturlandskap.

Orienteringen ga innblikk i utfordringer/fordeler ved sammenslåing av Oppland og Hedmark fylke. Hovedbudskapet fra fylkesmannen var at det er positivt med bruk av elektroniske hjelpemidler da det kan ved hurtig utrykning kan gi ett bilde av hvem som er skadevolder. Bruken av tekniske hjelpemidler i samarbeid med kadaverhund gør at en også kan oppnå bedre forvaltning av beitedyr på beite.

  1. Mot ei framtid for utmarksbeitet- Forskingsprosjekt Futgraze (Bjørn Egil Flø, NIBIO)

Forskingsprosjektet er i oppstarten og vil bli ferdig i løpet av 2 ½ år.

Følgende forhold ble bla belyst i orientering

  • Beitenæringa – en politisk svekka næring
  • Økt konfliktnivå
  • Endringer i tid og rom.

Nils Steinvik

Jonny Mathisen