Prosjekt Skaret 2013

 

Skaret beitelagsområde er på ca. 60000 daa. I dette området er det store tap til rovdyr. Det blir imidlertid funnet igjen lite kadaver, noe som gir avkortning i erstatningsutbetalinger til beitebrukerne.

Norske Kadaverhunder har i samarbeid med landbrukskontoret i Oppdal laget et todelt prosjekt der den ene delen går ut på å avdekke årsakene til sauetapene ved hjelp av kadaverfunn og spor etter rovdyr som ekskrementer, hi, sportegn, reder, osv. Den andre delen går ut på å utarbeide læremateriale for framtidig bruk ut fra det innsamlede materiale.

Hele beitelagsområdet skal gjennomsøkes med ekvipasjer som er godkjente etter Norske Kadaverhunder sine normer høsten 2013. Området vil bli oppdelt i omtrent 30 parseller på 2000 daa i snitt. Til dette bruker vi Garmin sitt rutesystem eller sporverktøy. En parsell er ment som en 10 timers jobb å søke gjennom for en person med hund. Etter hver dag avleses sporlogger og registrerte funn, samt bilder fra gps og kamera.

Vi planlegger å bruke omlag 10 ulike ekvipasjer. Disse har forskjellige hunder, erfaring og gps.

Dette er et pilotprosjekt! Det har ikke vært gjort noe slikt i dette omfanget tidligere. Det vil bli samlet inn betydelige mengder med materiale som skal lagres og bearbeides. Etter endt gjennomsøk skal det utarbeides en rapport, og ikke minst skal det lages en presentasjon av det som kommer fram. Her ser vi det naturlig at våre samarbeidspartnere også kan ha kommersielle innslag.

 

 Skjermbilde 2013-07-22 kl  21 36 12 kopi

Her er et tilfeldig valgt område. Dette er en del av den pressentasjonen deltakerne i prosjektet vil få.

Koordinatene skal legges inn på GPSen slik at den enkelte ser yttre begrensing på sitt søksområde. Du kan jo prøve på din!!

 

 

2013

Veiledning om gjennomføring

 av feltarbeid.

 

 

Feltene skal gjennomsøkes slik at mest mulig av området blir kartlagt.

Områder som kan være en risiko for ekvipasjens liv og helse må unngås.

Det må taes hensyn til både vilt og beitende husdyr slik at disse ikke forstyrres unødig.

Båndtvangen gjelder her som ellers. Hundens oppførsel er førers ansvar om den er løs eller i line.

Det som skal registreres er følgende.:

Kadaver og kadaverdeler.

Beinrester, ull og hår.

Sportegn og spor av rovvilt.

Ekskrementer av rovvilt.

Ørnereder og gulpeboller.

Hi, kvileplasser og matlager.

Avvikende adferd på sau.

Funnene skal fotograferes. De skal også registreres og beskrives på GPS.

Ferske og eldre kadaver som kan obduseres meldes til saueeier og SNO. Disse må dekkes til slik at fugler ikke kan ødelegge bevis.

I dette beiteområdet foreligger så få indikasjoner på tapsårsakene. Vi må derfor se på alle mulige grunner til at sauene ikke kommer hjem.

I tillegg til alle typer rovvilt, kommer også mulighetene for påkjørsel og tyvslakting. Farlige gjerder, kløfter og myrhull vil også utgjøre en del av bildet.

GPS.

"Gjeldende spor" på GPSen skal være avsluttet/lagret før dette oppdraget begynner.

Sporloggen skal stå på, og den skal overskrive på kartet med en tydelig farge. Loggen og funnene avleses på data før den lagres/slettes på GPS.

Vi vil ha et par GPSer til utlån, men vi ser helst at du bruker den du er kjent med.

For hvert søkefelt er det oppgitt koordinater på hjørnene. Disse skal du legge inn før du starter i feltet. Det er en fordel om du lærer deg å bruke "RUTER funksjonen" på GPSen.

Du legger inn nytt søkefelt for hver dag.

Dette er en veiledning og ei huskeliste både for oss som skal koordinere arbeidet og for de som skal gjøre feltjobben.

Tidligere erfaringer og ikke minst sunn fornuft må komme til anvendelse her.

Vi er takknemlige for innspill av alle slag. Dette er et pionerarbeid og vi har alle mye å lære.

 

 

 

 

 

 

2013 Huskeliste

 

Forslag/ revidert utgave

 

Fjellsko og egnet tøy

Ryggsekk

Tørt tøy i sekken

Mat og drikke

Kart og kompass

Penn og papir

Plastposer til funn

Fyrstikker

Snøre/tau

Antibac

 Engangshansker

 Tommestokk eller linjal (Perspektiv ved fotografering)

 Telefon

 GPS

 Kamera (digitalt+ overføringskabel)

 Batterier

Kikkert

Sanke/jakt/sikringsradio

"Gobit" til hund

Kobbel for sikring av hund.

Sjekk egen status for stivkrampe.

 

 

 

 

 

 

"Skaret"

 

Gjennomføring så langt.

 

 

 

I skrivende stund er vi ferdige med halvparten av parsellene.

 

Været har vært på vår side. Noen spredte regnbyger, og ellers pent. Enkelte dager har det faktisk vært i peneste laget når du skal gå med hund i mange timer.

 

Opplegget har fungert så langt.

 

Deltakerne legger sjela si i jobben. Sporloggene er over all forventning.

 

Funn er markert på GPSen, og bildene fine.

 

Hva har vi funnet så langt? Veldig lite.

 

Det meste av det vi har funnet er gamle bein, underkjever som kan være flere år.

 

Noen funn fra i år som er forholdsvis ferske. De er inne i vierkjerr der ingen går frivillig. Men når du har en hund som peker og sier at dit skal du så går du!

 

Terrenget er svært variert. På vestsiden av Skarvannet er det bløte tunge myrer. På østsiden varierer det mellom bratt og veldig bratt.

 

På østsiden er store områder er dekket av vierkjerr som det er ei utfordring å gå i.

 

Har du hund i band så det et problem, og går den løs så ser du ikke hva den holder på med. Det er dårligt beite i høgfjellet nå, så det er inne i disse kjerra sauene finner beite.

 

Her beiter sau og rein fredelig i sammen. Dette var en ting jeg ikke hadde sett før. De bruker samme saltplassene og er gode naboer. Reinsdyrene vi snakket om her er tamrein, og av den nysgjerrige typen med store horn. Det som var ei utfordring for meg var å få hunden til å holde fokus på det den skulle gjøre når reinsdyrene sprang på blautmyrene så vass føyka stod bare 60 meter unna.

 

Kjell

 

 

 

 

 

 

 

Skjermbilde 2013-08-24 kl  07 28 49

 

Godkjenningsprøve 

Ekvipasjen skal før prøven ha gjennomført kurs i kadaversøk hos Norske kadaverhunder.

Det skal dokumentere minst 30 timer tilsyn. Hunden skal være registret med chip eller reg nummer. 

Det må foreligge en anbefaling fra instruktør før ekvipasjen kan gå opp til prøve. 

Prøvefeltet skal være mellom 60 og 100 dekar og det skal være beitedyr i prøveområdet (eller eventuelt i treningsfeltet).

Det plasseres ut 3 kadaverdeler i feltet, i tillegg en radiobjelle med kjente koordinater. 

Søksobjektene skal være utstyrt med enten øremerke eller bjelleklave som lar seg identifiseres. 

Prøvetiden er 2 timer, i tillegg får fører 20 minutter til å legge inn koordinater til ytterpunktene på prøvefeltet og radiobjella. 

Koordinatene får kandidaten skriftlig. 

Ekvipasjen skal finne minst 3 av 4 objekter, disse skal markeres og beskrives på GPS, de skal også fotograferes så de er gjenkjennelige. 

Prøven underkjennes hvis disse overforstående punkt ikke er oppfylt, eller at ekvipasjen viser en oppførsel som gjør dem uegnet til oppdrag. 

Prøven bedømmes av godkjent instruktør.(er)

Tid mellom kurs-prøve skal være minimum 14 dager.

Hund som skal delta på godkjenningsprøve, må være fyllt 1 år.

 

ajour April 2018

NORSKE KADAVERHUNDER

§1. Foreningens navn er Norske kadaverhunder stiftet 01.10.2011

§2. Formål: Kvalitetssikre utdanningen og godkjenning av ekvipasjer til å finne husdyrkadaver.

§3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4. Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent

§5. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen.

§7. Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Dette skal da fremgå i regnskapet.

§8. Årsmøte.

Adressen til foreningen følger den valgte leder:

Årsmøte som holdes innen hvert år innen april, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret minst 14 dager før, direkte til medlemmer og/eller kunngjøring i egnet presse. Forlag som skal behandles på årsmøte må vere sendt til styret minst en uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte, alle har en stemme og kan ikke overføres ved fullmakt.

Innkomne forslag og årsmelding offentliggjøres en uke før årsmøte.

§9. Årsmøte ledes av valgt dirigent.

§10. Stemmegivning på årsmøte.

Med mindre noe annet er bestemt gjelder alminnelig flertall, blanke stemmer teller ikke.

Ved valg skal det ved stemmelikhet vere omvalg, ved stemmelikhet ved omvalg kreves ekstra årsmøte for å velge en person.

§11. Årsmøte skal:

- Behandle foreningens årsmelding

- Behandle foreningens regnskap i revidert stand

- Behandle innkomne forslag

- Fastsette kontingent

- Vedta foreningens budsjett

- Velge styremedlem 1, 2 og 3 det ene året, leder og styremedlem 4 det andre året. 

- Velge revisor og dennes stedfortreder.

§12. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.

§13. Foreningen styres av et styre på maks 5 personer og er foreningens høyeste myndighet i mellom årsmøtene.

Styret skal gjennomføre vedtak årsmøte har vedtatt og styre etter de vedtekter som gjelder.

§14 Vedtekter kan bare endres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

§15 oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøte, blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Denne § kan ikke endres.

STIFTELSEMØTE

01102011

Vi har i dag stiftet Norske Kadaverhunder, en organisasjon som skal utdanne og kurs ekvipasjer til å finne kadaver i utmark i beitesesongen.

Tilstede: Jonny Mathisen

Kjell Smestad

Tor Romsås

Kristian Kronberget

Vi har hatt valg og følgene ble valgt:

Jonny Mathisen- Leder

Kjell Smestad – kasserer

Tor Romsås – sekretær

Kristian Kronberget- web ansvarlig

Jonny Mathisen "sign"