Prosjekt Skaret 2013

 

Skaret beitelagsområde er på ca. 60000 daa. I dette området er det store tap til rovdyr. Det blir imidlertid funnet igjen lite kadaver, noe som gir avkortning i erstatningsutbetalinger til beitebrukerne.

Norske Kadaverhunder har i samarbeid med landbrukskontoret i Oppdal laget et todelt prosjekt der den ene delen går ut på å avdekke årsakene til sauetapene ved hjelp av kadaverfunn og spor etter rovdyr som ekskrementer, hi, sportegn, reder, osv. Den andre delen går ut på å utarbeide læremateriale for framtidig bruk ut fra det innsamlede materiale.

Hele beitelagsområdet skal gjennomsøkes med ekvipasjer som er godkjente etter Norske Kadaverhunder sine normer høsten 2013. Området vil bli oppdelt i omtrent 30 parseller på 2000 daa i snitt. Til dette bruker vi Garmin sitt rutesystem eller sporverktøy. En parsell er ment som en 10 timers jobb å søke gjennom for en person med hund. Etter hver dag avleses sporlogger og registrerte funn, samt bilder fra gps og kamera.

Vi planlegger å bruke omlag 10 ulike ekvipasjer. Disse har forskjellige hunder, erfaring og gps.

Dette er et pilotprosjekt! Det har ikke vært gjort noe slikt i dette omfanget tidligere. Det vil bli samlet inn betydelige mengder med materiale som skal lagres og bearbeides. Etter endt gjennomsøk skal det utarbeides en rapport, og ikke minst skal det lages en presentasjon av det som kommer fram. Her ser vi det naturlig at våre samarbeidspartnere også kan ha kommersielle innslag.

 

 Skjermbilde 2013-07-22 kl  21 36 12 kopi

Her er et tilfeldig valgt område. Dette er en del av den pressentasjonen deltakerne i prosjektet vil få.

Koordinatene skal legges inn på GPSen slik at den enkelte ser yttre begrensing på sitt søksområde. Du kan jo prøve på din!!

 

 

2013

Veiledning om gjennomføring

 av feltarbeid.

 

 

Feltene skal gjennomsøkes slik at mest mulig av området blir kartlagt.

Områder som kan være en risiko for ekvipasjens liv og helse må unngås.

Det må taes hensyn til både vilt og beitende husdyr slik at disse ikke forstyrres unødig.

Båndtvangen gjelder her som ellers. Hundens oppførsel er førers ansvar om den er løs eller i line.

Det som skal registreres er følgende.:

Kadaver og kadaverdeler.

Beinrester, ull og hår.

Sportegn og spor av rovvilt.

Ekskrementer av rovvilt.

Ørnereder og gulpeboller.

Hi, kvileplasser og matlager.

Avvikende adferd på sau.

Funnene skal fotograferes. De skal også registreres og beskrives på GPS.

Ferske og eldre kadaver som kan obduseres meldes til saueeier og SNO. Disse må dekkes til slik at fugler ikke kan ødelegge bevis.

I dette beiteområdet foreligger så få indikasjoner på tapsårsakene. Vi må derfor se på alle mulige grunner til at sauene ikke kommer hjem.

I tillegg til alle typer rovvilt, kommer også mulighetene for påkjørsel og tyvslakting. Farlige gjerder, kløfter og myrhull vil også utgjøre en del av bildet.

GPS.

"Gjeldende spor" på GPSen skal være avsluttet/lagret før dette oppdraget begynner.

Sporloggen skal stå på, og den skal overskrive på kartet med en tydelig farge. Loggen og funnene avleses på data før den lagres/slettes på GPS.

Vi vil ha et par GPSer til utlån, men vi ser helst at du bruker den du er kjent med.

For hvert søkefelt er det oppgitt koordinater på hjørnene. Disse skal du legge inn før du starter i feltet. Det er en fordel om du lærer deg å bruke "RUTER funksjonen" på GPSen.

Du legger inn nytt søkefelt for hver dag.

Dette er en veiledning og ei huskeliste både for oss som skal koordinere arbeidet og for de som skal gjøre feltjobben.

Tidligere erfaringer og ikke minst sunn fornuft må komme til anvendelse her.

Vi er takknemlige for innspill av alle slag. Dette er et pionerarbeid og vi har alle mye å lære.

 

 

 

 

 

 

2013 Huskeliste

 

Forslag/ revidert utgave

 

Fjellsko og egnet tøy

Ryggsekk

Tørt tøy i sekken

Mat og drikke

Kart og kompass

Penn og papir

Plastposer til funn

Fyrstikker

Snøre/tau

Antibac

 Engangshansker

 Tommestokk eller linjal (Perspektiv ved fotografering)

 Telefon

 GPS

 Kamera (digitalt+ overføringskabel)

 Batterier

Kikkert

Sanke/jakt/sikringsradio

"Gobit" til hund

Kobbel for sikring av hund.

Sjekk egen status for stivkrampe.

 

 

 

 

 

 

"Skaret"

 

Gjennomføring så langt.

 

 

 

I skrivende stund er vi ferdige med halvparten av parsellene.

 

Været har vært på vår side. Noen spredte regnbyger, og ellers pent. Enkelte dager har det faktisk vært i peneste laget når du skal gå med hund i mange timer.

 

Opplegget har fungert så langt.

 

Deltakerne legger sjela si i jobben. Sporloggene er over all forventning.

 

Funn er markert på GPSen, og bildene fine.

 

Hva har vi funnet så langt? Veldig lite.

 

Det meste av det vi har funnet er gamle bein, underkjever som kan være flere år.

 

Noen funn fra i år som er forholdsvis ferske. De er inne i vierkjerr der ingen går frivillig. Men når du har en hund som peker og sier at dit skal du så går du!

 

Terrenget er svært variert. På vestsiden av Skarvannet er det bløte tunge myrer. På østsiden varierer det mellom bratt og veldig bratt.

 

På østsiden er store områder er dekket av vierkjerr som det er ei utfordring å gå i.

 

Har du hund i band så det et problem, og går den løs så ser du ikke hva den holder på med. Det er dårligt beite i høgfjellet nå, så det er inne i disse kjerra sauene finner beite.

 

Her beiter sau og rein fredelig i sammen. Dette var en ting jeg ikke hadde sett før. De bruker samme saltplassene og er gode naboer. Reinsdyrene vi snakket om her er tamrein, og av den nysgjerrige typen med store horn. Det som var ei utfordring for meg var å få hunden til å holde fokus på det den skulle gjøre når reinsdyrene sprang på blautmyrene så vass føyka stod bare 60 meter unna.

 

Kjell

 

 

 

 

 

 

 

Skjermbilde 2013-08-24 kl  07 28 49