Årsmøte i Norske Kadaverhunder. Radisson Blu Hotel, Stjørdal. 14 mars 2015 kl 12.00

Antall stemmeberettige: 9

1) Godkjenning av innkalling.

Innkalling sendt til alle pr post, via facebook og hjemmesider,. Godkjent uten anmerkninger.

2)Valg av møteleder

Johnny Mathisen valgt til møteleder enstemmig

3)Valg av referent

Trine Rudstaden enstemmig valg til referent.

4) Årsberetning.

Trine Rudstaden kommer med forslag om at årsmøtet godkjenner årsberetning med følgende merknader og tilføyninger:

Styrets sammensetning, ønskes tilføyd.

Antall godkjente instruktører

Antall godkjente ekvipasjer med distrikter.

Antall styremøter.

Oversikt over representasjon.

5) Regnskap

Pr d.d. er det 67 756,60 i utestående fordringer.

Administrative driftskostnader bør også komme frem i regnskapet.

Leder leser revisors poster. Revidert og funnet i orden.

Enstemmig godkjent

 

6) Budsjett

Utsettes til etter sak 10.

Innkomne forslag

7) Valg

Kjell Smestad leder av valgkomite

Arild Åkenes             medlem

Innstilling:

På valg, leder 2 år.

            Valgkomiteen har innstilt Bjørnar Bork som ny leder.

            Johnny Mathisen er også forespurt om gjenvalg og sagt ja.

Sekretær 2 år: Thor Romsås har sittet som sekretær, er ikke spurt om gjenvalg

                        Kristian Florenes er forspurt og sagt ja.

           

Styremedlem, 2 år : Hans Skårholen er foreslått som nytt styremedlem. Han går inn i styret som det 5. medlemmet i styret.

Valgkomite: 1 medlem

                        Kjell Smestad har sagt ja til gjenvalg av valgkomite.

1 varamedlem til styret.

2 revisorer

Valg leder:     Jonny: 3 stemmer

                        Bjørnar: 6 stemmer

Bjørnar Bork valgt til leder for 2 år.

Valg av sekretær 2 år: Kristian Florenes enstemmig valgt.

Styremedlem 2 år : Hans Skårhoolen instillt fra valgkomite. Enstemmig valgt.

Varamedlem. 2 år

Valgkomite har ikke funnet noen.

Nils Steinsvik blir forespurt på årsmøtet og sier ja. Enstemmig valgt.

Valgkomite: Kjell Smestad   Gjenvalgt for 2 år

                        Arild Aakenes           ikke på valg

                        Morten Jonge ikke på valg

           

Revisorer: Herman Sotkagjervi, enstemmig

                        Trine Rudstaden, enstemmig

 

8) Fastsettelse av møtegodtgjørelse for styret.

Forslag

250,- ved telefonmøte og 1600,- ved dagsmøte og instruktørgodtgjørelse ved representasjon.

Enstemmig vedtatt.

9) Fastsettelse av kontingent for 2015.

 

Innkommet forslag: At studenter får redusert pris., nedstemt av årsmøtet.

Kontingent for 2016: 200,- pr år opprettholdes. Årets kontingent er allerede fakturert. Enstemmig vedtatt.

10. Forslag til årsmøtet fra Nils Steinvik.

Se vedlegg. Forslaget godkjennes enstemmig som et arbeidsdokument for styret.

 

 

11.) Forslag fra Jonny Mathisen. Se vedlegg.

Pkt. 1 foreslås vedtatt slik det står , med tilføying om at det er gjeldene fra 2015.

Pkt 2. Styret skal effektuere dette så raskt som mulig etter årsmøtet. Forslaget enstemmig vedtatt.

12) Forslag fra Arild Aakenes, se vedlegg.

Forslaget bortfaller , bortsett fra et enstemmig vedtak om instruktørgodtgjørelse kan indexreguleres fra 2016.

13) Fra Kjell Smedstad. Se vedlegg. Styret har avist dette som årsmøte-sak, men har behandlet det som en styresak og gir Kjell Smestad tilsvar.

14) Forslag fra Terje Nordberg og Kjell Smedstad. En orienteringssak, oversendes styret.

15) Forslag fra Jonny Mathisen , se vedlegg til ny utdanningsplan og justeringer av grunnkurs og nytt videregående kurs.

Vedtatt.

Sak 6) Budsjett 2015

 

Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 18.05

Bjørnar Broch                                  Jonny Mathisen                                Laila Hoff

Terje Nordberg                                Nils Steinvik                                     Arild Aakenes

Hans Skårholen                               Herman Sokajervi                                 Trine Rudstaden