REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Møtet starter kl 1900.

1. Godkjenning av innkallingen

a. Godkjent

2. Valg av møteleder, referent og signere protokollen.

a. Møteleder: Hans Skårholen, fungerende leder

b. Referent: Christian Flørenes, sekretær

c. Signere referatet: Alle fremmøtte.

d. Administrere valget: Terje Nordberg

3. Valg av leder og et styremedlem.

a. Valgkomiteens innstilling til leder er Hans Shårholen

b. Benkeforslag er Nils Steinvik, foreslått av Jonny Mathisen.

Nils ber om 5 minutters tenkepause.

Nils forteller høyt hva han tenker om situasjonen, før han faller ned på følgende: Takker ja til ledervervet. Hans Skårholen, trekker sitt kandidatur som leder. Nils Steinvik ble valgt enstemmig.

c. Valg av

i. Styremedlem:

Kjell Smestad foreslåes.

Benkeforslag, Trine Rudstaden foreslåes. Kjell Smestad trekker seg. Trine Rudstaden velges.

ii. Valgkomitee: Forslag Randi Vesterøy Avlseike. Er forspurt og takket ja. Randi Vesterøy Avlseike velges.

iii. Kasserer trekkes seg med øyeblikkelig virkning. Sekretær gjør det samme.

Årsmøtet tar en pause for diskusjon.

Vedtak:

Det ekstraordinære årsmøte gis fullmakt til å skaffe et fulltallig styre frem til neste ordinære årsmøte.

4. Fastsette lønn til instruktører. Styrets foreslag kr 3200 pr døgn.

Det kommer spørsmål om budsjett og Terje Nordberg legger frem forslag til dette. Det diskuteres frem og tilbake rundt muligheter for inntjeninger og utgifter.

Vedtak:

Tre stk for vedtak. Tre stk mot vedtak. Tre stemmer blankt.

Styrets forslag faller og årsmøtevedtaket fra Værnes med kr 2000,- pr døgn er gjeldende sats.

Til stedet:

Hans Skårholen Nils Steinvik Terje Nordberg

Christian Flørenes Kjell Smestad Unni Johansen

Trine Rudstaden Tor Romsås Jonny Mathisen