REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Årsmøte i Norske Kadaverhunder. Radisson Blu Hotel, Stjørdal. 14 mars 2015 kl 12.00

Antall stemmeberettige: 9

1) Godkjenning av innkalling.

 

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Møtet starter kl 1900 og varer til maks kl 2100.

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av iallefall leder + 1 styremedlem

3. Fastsette lønn til instruktører.  Styrets foreslag kr 3200 pr døgn.

Bakgrunn for innkallingen til ekstraordinært årsmøte er at nyvalgt leder har trykket seg og av vi med gjeldende årsmøte vedtak på avlønning av instruktører på kr 2000,- står uten instruktører til planlagte og avtalte  kurs.

 

Velkommen

Norske Kadaverhunder var invitert til fylkesmannen i Troms for å orientere om aktivitetene til Norske Kadaverhunder. NKH ved Terje Nordberg takket ja til invitasjonen og deltok på fylkesmannens beiteseminar den 18.mars. Terje orienterte om NKH aktivitene siste år samt fremtidige utfordringer med bla overgang fra prosjektorganisasjon til bærekraftig forening. Terje meddeler at signalene fra fylkesmannen var ubetinget positive.

Årsmøte påminnelse

Leder i Norske Kadaverhunder ønsker å minne medlemmene om årsmøtet den 14. mars kl 1200. Stedet er som tidligere annonsert, Radisson blu hotel på Værnes. Tidsfrist for innmelding av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars (post@norskekadaverhunder.no). Påmeldingsfristen var satt til 1.mars, men er nå utvidet til 7.mars (post@norskekadaverhunder.no). Årsmelding og innkomne saker vil fremkomme på NKHs web side senest 8.mars.

Alle medlemmer i Norske Kadaverhunder ønskes velkommen til årsmøte

   

Årsmøte Norske Kadaverhunder

ÅRSMØTE I NORSKE KADAVERHUNDER

2014

Værnes

Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport

14 mars 2015 kl. 12.00

Påmelding til årsmøte/festmiddag til post@norskekadaverhunder.no innen 1 mars.

Rom bestilles av den enkelte utenom av og påtroppende styremedlemmer, 1 fra valgkomiteen og inviterte

Festmiddag den 14.03,(dekkes av NKH avhengig av ant påmelding)

Sakliste legges ut senere:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekreter
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Godkjenning av budsjett
 7. Valg (leder, sekreter, 1 til valgkomite, 1 vara,2 revisorer)
 8. Fastsette møtegodtgjørelse for styret 2015
 9. Fastsette kontingent 2015
 10. Innkomne forslag (senest 1 uke før årsmøte)
 11. Etter formelt årsmøte, div saker til diskusjon

 

 

Styret

 

Norske kadaverhunder

Årsmøtereferat

01.03.2014

Sted:                Tromsø

Tid:                  14.00 – 17.00

Til stede:         Jonny Mathisen

                        Kjell Smestad

                        Terje Nordberg

                        Kristian Kronberget

                        Asgeir Blixgård

                        Erlend Winje

                        Nils Steinvik

                       

$11.      Godkjenning av innkalling

Innsigelse

Innkallingen er bare publisert via hjemmesidene. Dette er ikke et godt media som er godt nok kjent. Det er ikke klart hvor man skal melde seg på. Det er ikke klart om reisekostnadene dekkes for deltagelse i dette. Innkalling bør også komme på facebook til neste årsmøte

Vedtak:

Innkalling godkjent

$12.      Valg av møteleder

Erlend Winje er foreslått

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$13.      Godkjenning av årsberetning

Vedtak:

 

Enstemmig vedtatt

$14.      Godkjenning av årsregnskap

Vedtak:

Regnskapet er godkjent og signert

$15.      Godkjenning av budsjett

Vedtak:

Fra 2014 må det settes oppe et eget budsjett for driften av Norske kadaverhunder. Det vil da føres separat regnskap for prosjektet etter budsjettet som er satt opp. Budsjett godkjennes.

$16.      Endring av vedtekter, forslag fra styret

Årsmøtet kan endre vedtektene for Norske kadaverhunder årlig.

Vedtak:

Nye vedtekter vedtas som fremlagt.

$17.      Valg: Kasserer, styremedlem, valgkomite og vara til disse

Følgende forslag legges fram:

Styremedlem:             Laila Hoff       

Kasserer:                    Terje Nordberg

Styreleder:                  Jonny Mathisen

Valgkomite:                Kjell Smestad

                                   Morten Jonge

                                   Arild Aakenes

Vara:                           Asgeir Blixgård

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$18.      Godkjenne nye retningslinjer

Årsmøtet har fått presentert forslag til nye retningslinjer for Norske kadaverhunder gjennom ni retningslinjer og håndbok.

Vedtak:

Retningslinjene vedtas og legges på http://norskekadaverhunder.no.

$19.      Fastsette kontingent

Det fremmes forslag om å fastsette en medlemskontingent på kr 200,- pr år pr medlem. Kontingent skal sendes ut innen 1. jan 2015. Styret pålegges å informere medlemmene om dette.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$110.  Innkomne forslag

$11)      Det fremmes forslag om at Norske kadaverhunder skal kunne ansette/engasjere.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret mandat til at Norske kadaverhunder kan engasjere/ansette personer til å gjøre søk. Årsmøtet ber styret komme tilbake med forslag for framtidig ordning på årsmøte i 2015.

$12)      Det fremmes forslag om at det lages instruks for kasserer.

Vedtak:

Årsmøtet ber styret utarbeide en instruks som kan legges fram for årsmøtet i 2015.


Signaturer:

____________________________

Jonny Mathisen

____________________________

Kjell Smestad 

Norske kadaverhunder

Årsmøtereferat

01.03.2014

Sted:                Tromsø

Tid:                  14.00 – 17.00

Til stede:         Jonny Mathisen

                        Kjell Smestad

                        Terje Nordberg

                        Kristian Kronberget

                        Asgeir Blixgård

                        Erlend Winje

                        Nils Steinvik

                       

$11.      Godkjenning av innkalling

Innsigelse

Innkallingen er bare publisert via hjemmesidene. Dette er ikke et godt media som er godt nok kjent. Det er ikke klart hvor man skal melde seg på. Det er ikke klart om reisekostnadene dekkes for deltagelse i dette. Innkalling bør også komme på facebook til neste årsmøte

Vedtak:

Innkalling godkjent

$12.      Valg av møteleder

Erlend Winje er foreslått

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$13.      Godkjenning av årsberetning

Vedtak:

 

Enstemmig vedtatt

$14.      Godkjenning av årsregnskap

Vedtak:

Regnskapet er godkjent og signert

$15.      Godkjenning av budsjett

Vedtak:

Fra 2014 må det settes oppe et eget budsjett for driften av Norske kadaverhunder. Det vil da føres separat regnskap for prosjektet etter budsjettet som er satt opp. Budsjett godkjennes.

$16.      Endring av vedtekter, forslag fra styret

Årsmøtet kan endre vedtektene for Norske kadaverhunder årlig.

Vedtak:

Nye vedtekter vedtas som fremlagt.

$17.      Valg: Kasserer, styremedlem, valgkomite og vara til disse

Følgende forslag legges fram:

Styremedlem:             Laila Hoff       

Kasserer:                    Terje Nordberg

Styreleder:                  Jonny Mathisen

Valgkomite:                Kjell Smestad

                                   Morten Jonge

                                   Arild Aakenes

Vara:                           Asgeir Blixgård

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$18.      Godkjenne nye retningslinjer

Årsmøtet har fått presentert forslag til nye retningslinjer for Norske kadaverhunder gjennom ni retningslinjer og håndbok.

Vedtak:

Retningslinjene vedtas og legges på http://norskekadaverhunder.no.

$19.      Fastsette kontingent

Det fremmes forslag om å fastsette en medlemskontingent på kr 200,- pr år pr medlem. Kontingent skal sendes ut innen 1. jan 2015. Styret pålegges å informere medlemmene om dette.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$110.  Innkomne forslag

$11)      Det fremmes forslag om at Norske kadaverhunder skal kunne ansette/engasjere.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret mandat til at Norske kadaverhunder kan engasjere/ansette personer til å gjøre søk. Årsmøtet ber styret komme tilbake med forslag for framtidig ordning på årsmøte i 2015.

$12)      Det fremmes forslag om at det lages instruks for kasserer.

Vedtak:

Årsmøtet ber styret utarbeide en instruks som kan legges fram for årsmøtet i 2015.


Signaturer:

____________________________

Jonny Mathisen

____________________________

Kjell Smestad

____________________________

Terje Nordberg

 

 

logo

Påmelding til årsmøte senest søndag 23 februar til Jonny Mathisen tlf 48230371

 

 

logo

Årsmelding

2013

  

Vår visjon om å kvalitetssikre tilsynet med beitedyr, og særlig i skadesituasjoner lever i beste velgående. Og vi har fått hevet kompetansen til ekvipasjene, som vi har nådd fram til, betydelig. Jobben med å evaluere kurs og godkjenningsprøvene blir gjort i 2014, da vi fant det nødvendig å se på styreinstrukser og retningslinjer. Foreningen har nå 84 godkjente ekvipasjer og 7 instruktører.

Vi har lagt bak oss et utfordrende år, med mye kadaver og mye etterspørsel etter kurs og godkjenningprøver. Vi har løst dette på en tilfredsstillende måte uten at vi kan slå oss til ro med det.

Vi har hatt møter i alle fylkene og planlegger å utvide denne aktiviteten mer når finansieringen er i orden og arenaene er klare. Vår hjemmeside er oppe og går, norskekadaverhunder.no, en praktisk og fin side som vi leide et eksternt firma til å lage. Her er praktisk info, medlemmer og alt du trenger å vite om Norske kadaverhunder. Undervisningsmateriell til instruktørene er ferdig, PowerPoint med logo og tekst er utviklet med hjelp fra alle instruktører og folk fra Leve i naturen, dette er hele tiden under utvikling og evalueres i 2014. Vi har også fått laget ID kort og vester med logo til alle godkjente ekvipasjer, dette er utdelt og i bruk.

Organisasjonen er i utvikling og vårt årsmøte er i mars 2014, der vi planlegger å få instruksene på plass, samt noen endringer i vedtektene. Vi må også bruke deler av årsmøtedagen til å diskutere veien videre. En utfordring er at dette ikke skal bli en klubb som er styrt av noen få, men at ekvipasjer fra hele landet bidrar. Vi håper også at folk fra fylkesmennene har mulighet til å komme på dette møte, samt at vi tenker på folk fra SNO.

Dette prosjektet som vi styrer etter nå, må også ta slutt og videre må vi ta stilling om hvordan vi finansierer dette.

 Norske kadaverhunder

Jonny Mathisen

-         Leder-