Referat fra styremøte (Skype) 11.november

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Ingunn Løvsletten (IL), Anne Margrete Gaup (AMG)

Fraværende: Trine Rustaden (TR)

 

Oppfølgingssaker:

Trine: Oppdatering av WEB side - status, registrering av kurs og godkjenninger for 2015. Kursarkiv?
Vedtak: Ingen merknader – sakene ikke behandlet da TR var fraværende

Ingunn: Utvikling og formalisering av Beitelagskurset og GPS kurset

Vedtak: IL følger opp saken, tar kontakt med fagavdelingen. Tidsfrist for rapportering av status satt til 1 des.

Anne Margrete: Eget kadaversøkskurs for søk etter reinkadaver.

Vedtak: Anne Margrete følger opp saken, det er i sakens natur at det er fellesnevnere samt vesensforskjeller i utdanning for kadaversøkskurs for hhv sau/rein. I det videre utredningsarbeidet pålegges AMG å vektlegge forhold for kadaversøkskurs for rein i Finnmark. Styret ønsker en oppdatering på utviklingen innen 1.des.

Under forutsetning av at utredningen leder ut i et godkjent prosjekt så at planlegges det med eget kadaversøkskurs for rein i Finnmark i 2017

Nils:

  1. Økonomi

Vedtak: Økonomien i NKH er under god kontroll.

2.  Dialogmøter, Oppland, Sør Trøndelag, Akershus

Vedtak: NS deltar på aktuelle dialogmøter. Pt så er NKH forespurt om dialogmøter i Oppland, Sør Trøndelag og Akershus. I tillegg så er NKH invitert til Nasjonal konferanse for rovvilt, beitedyr og samfunn på Hamar i januar 2016? her vil NS og Jonny Mathisen delta.

Det må påregnes flere invitasjoner

  1. Rapporter til støttende fylker

Vedtak: Årsrapporter er sendt, ingen kommentar

Saker til behandling

  1. Profilering

Vedtak: Styret ønsker en mer aktiv profilering av NKH. Styret vil søke å bruke media, aktuelle magasiner/fagblad, delta på dialogmøter, etablere/videreutvikle kontakter med aktuelle fylker, distribuering av egen folder, utvikle «profileringsklær» etc for å kunne nå målet om en mer «aktiv profilering».

  1. Satsingsområder 2016

Vedtak: Satsingsområder for 2016 utover prosjekter vil bli fremmet som egen sak på årsmøtet 2016

  1. Prosjekter 2016, (Hordaland, BIOFORSK, Lofoten, Finnmark, Beredskapskurs)

Vedtak: Styret bifaller de planlagte prosjekter og har ingen ytterligere kommentar

  1. Instruktørkurs – erfaringer

Vedtak: Styret er svært godt fornøyd med det gjennomførte instruktørkurset. Styret takker fagavdelingen for det utmerkede arbeid som er utført.

Nils Steinvik

referent