Tilstede: Trine Rudstaden (TR), Nils Steinvik (NS) Jonny  Mathisen (JM).

Fraværende: Geir B Larsen GBL)

1-16     Økonomi

 • NKH har fått midler fra Troms og Oppland på kr 20 000,- fra hvert fylke. Dette beløpet skal dekke evt. underskudd til årets budsjett
 • Søknad om midler til forprosjekt for kadaversøkskurs Reindriftsnæringa er avslått- Konklusjon: Planlagt forprosjekt avsluttes.
 • Støtte til gjennomføring av nytt beredskapskurs er støttet med kr 55 000 fra Sør Trøndelag og kr 45 000 fra Oppland. Øvrige fylker har avslått søknad. Det planlegges derfor med gjennomføring av beredskapskurs i Oppland og i Sør Trøndelag
 • Status konto er ca. 360 000 på konto. En svak økning
 • Krav om betaling av medlemskontingent er utsendt, grunnet lav respons så vil styret sende ut nytt krav til de som ennå ikke har betalt. Medlemskontingent gjelder
 • for alle som ønsker å være medlem og for de som står på NKH sin offisielle godkjenningsliste. Saken tas opp på neste styremøte i juli .
 • NKH har behov for egen kasserer. Saken følges opp av det enkelte styremedlem og tas opp på neste møte.

2-16     Eksterne møter

 • Møte med Fylket, Oppland. TR refererte fra dette møtet. ( se også eget referat) Vi deltar videre i dette forumet.
 • Møte SNO, Oppland. Mye ros til NKH.  Referat vil bli lagt ut på NKH sine hjemmesider.
 • Vært flere møter med NIBIO vedrørende forskningsprosjektet,  disse er det referert til i NKH sin postboks. Oppland er første fylke med start 10 juni.

 

3-16          Status kurs

 • Buskerud ønsker kurs og vil samarbeide med Akershus. Ingen innmelding er mottatt
 • For å kvalitetssikre våre kurs tar JM/fagavdelingen og gjennomgår og utarbeider nytt forslag til instrukser.
 • Beredskapskurs. Fagavdelingen utarbeider et ferdig beredskapskurs som styrebehandles. Dette skal være ferdig før 1 juli og sendes ut til styret. Dato for kurs skal være klart før 1 august.
  • Rovdyrdelen på beredskapskurset er SNO Oppland  villige til å ta på seg. Det oppfordres fra SNO sin representant om å sende forespørsel til SNO sentralt og utarbeidet/spesifiserte temaer, slik at undervisningen blir lik over hele landet.
 • Revidering av GPS kurset. Jonny utvikler innen 1 juli forslag til revidering.
 • Alle kursene er blitt gjennomført etter planen og i henhold til kalender. Pr 1 juni har NKH gjennomført  et beitelagskurs, 2 grunnkurs og 3 godkjenningsprøver.
 • Kursene som står på kalenderen gjennomføres som planlagt.
 • Beitelags kurset skal også revideres før 1 juli. JM tar ansvar.

 

4-16          Status instruktører

 • Deltakerne fra instruktørkurset er i god rute.
 • Behovet for flere instruktører er fortsatt til stede, så det må vurderes om det må avholdes nytt instruktørkurs 2016/17
 • Instruktørsamling skal avholdes i løpet av vinteren 2016/17. Dette tas opp på neste møte.

 

5-16          Prosjekter 

 • Det jobbes fortsatt med en rapport  for Prosjekt Hordaland. JM har ansvaret.

6-16         Vedtak fra årsmøtet, oppfølging

 • Utarbeidelse av websiden skal være ferdig til 1 juli, ansvar GBL
 • Ajourføring av alle godkjenningslister skal være klart innen 1 juli. Web-master skal opprette skjema slik at vi kan legge direkte inn. TR har ansvar.
 • Geir B. Larsen tar ansvaret for opprettelse av Sky eller evt. Dropbox som skal være klart før 1 juli.

7-16          NKHś regler

 • Etisk regler. Gjennomgått og diskutert
 • Avvik/dispensasjoner skal alltid avklares med styret.
 • Det skal presiseres på alle kurs hva som skal legges i 30 timers beitetilsyn før du kan få den endelige godkjenning

 

 

Møte avsluttet kl. 15.45

Ref. Trine Rudstaden