Styremøte. Kvam, 7 juli 2016 kl 10.30

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden

Forfall: Geir Bjørge Larsen

 

1-16 Økonomi,

            Status

 • Fortsatt mange som ikke har betalt medlemskontingent. Utestående ca.17.000 i medlemskontingent. De som ikke har betalt vil bli strøket fra listen for 2017.
 • Det henstilles til de som har utestående kursgodtgjørelse om å sende regning til NKH så snart som mulig etter kurset er avsluttet
 • Det jobbes videre med å skaffe en kasserer

2-16 Eksterne møter

 • Dialogen med NIBIO fortsetter. Eksperimentell felt er ferdig. Nå gjenstår feltforsøkene og møtevirksomhet rundt det.
 • Beredskapsgrupper for Nord-og Sør-Fron er etablert og NKH er involvert. Jonny representerer oss.

3-16 Status kurs

 • Instruksen for "intern planlegging og gjennomføring" blir som det er.
 • Beredskapskurset utlyses 1 august med frist 15 august, med kursgjennomføring september/oktober.

Innholdet i beredskapskurset kurset er gjennomgått og diskutert justeringer vil komme.

 • Revidering av GPS-kurset er utført og godkjent. Fagavdelingen vil oppdatere leseheftet
 • Alle kurs oppført i kalender er gjennomført i henhold til plan.
 • 2 GPS-kurs, 3 kadaversøkskurs, 2 beredskapskurs pluss 4 godkjenningsprøver gjenstår. I tillegg kommer 4 feltforsøk.
 • SNO-boka skal deles ut på kurs fra 2017

4-16 Status instruktører

 • Er godt i gang , men må utdanne flere, enten i løpet av høst 2016, eller vår 2017
 • NKH anmoder spesielt Møre og Romsdal om å stille med kandidater til instruktørkurset
 • Instruktørsamling: tidspunkt avklares på neste møte.

5.16 Prosjekter

 • Vedrørende prosjekt Hordaland: Jonny ber om styrets tillatelse til å avslutte dette prosjektet. Dette innvilges

6-16  Vedtak fra årsmøtet, oppfølging

 • Ny fremside, linker, kontakt til, billedgalleri. Vedr. ny  forside, den skal godkjennes av  styret før den endres. TR tar ansvar og skal legge frem et forslag for styret før 1 august.
 • TR og NS har gjennomført oppdatering av medlemslister/godkjenningslister. Dette er lagt ut på web-siden. Endringer på oppsettet er gjort slik at det nå blir lettere å ajour-føre listen

7-16 NKHs regler.

            Dette utsettes til neste møte

8-16 Etablering av felles info/ Lagringsforhold

            TR tar på seg ansvaret for å etablere dette.

9-16  Utmeldinger – generell info.

            Tas til etterretning

10-16 Kurskrav, justering?

            Er diskutert, ingen konklusjon

Møtet avsluttet kl.14.15