Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir B. Larsen

1-16     Økonomi

 • NS redegjorde for den økonomiske statusen og betegner den som stabil.
 • Det er fortsatt noen utestående fordringer etter sesongens aktiviteter.
 • Pr. d.d. er alle tilsyn fakturert men ikke utbetalt
 • Det ble også bestemt at vi bla kjøper inn bøker, flere vester og øremerker.
 • Etter erfaringer gjort på beredskapskurset vedtas det å kjøpe in en Mac og projektor til bruk for fagavdeling/instruktører. Mac`en skal nyttes for intern opplæring på base camp. Mac`en «stasjoneres» hos JM og lånes ut til instruktørene ved behov. JM henter inn tilbud.

 

2-16     Eksterne møter

 • NKH er innkalt til møte i Rovviltnemda i Oppland 21.nov. NS møter fra oss.
 • Det er fortsatt ikke kommet innkalling til dialogmøte hos fylkesmannen i Oppland. Dette var opprinnelig planlagt til midten av august.

3-16     Status kurs

 • Alle planlagte kurs og godkjenninger er nå gjennomført for2016. Alle er fakturert.
 • Det mangler fortsatt liste over kursdeltagere fra grunnkurset avholdt i Akershus. NS tar på nytt personlig kontakt med kursansvarlig
 • Beredskapskurset er gjennomført som planlagt med 6 deltagere. Evaluering og eventuelle justeringer av kurset foregår fortløpende. Det vil bli avhold ny samling for kursdeltagerne før starten av beitesesongen 2017.
 • Det gjenstår å sende ut vester til sesongens godkjente ekvipasjer (disse er bestilt)
 • Godkjenningskort er bestilt

4-16     Status instruktører

 • Instruktørutdanningen er i god prosess. En av instruktørkurs-deltagerne har holdt selvstendig kurs. Tilbakemeldingen er svært positiv

5-16     Prosjekt

 • NIBIO-prosjektet er nå ferdig med både feltforsøket og den eksperimentelle delen. Rapporten fra dette skal være ferdig innen 31.12.16. Denne praktiske delen skal resultere ut i en veileder til bruk for både beitelag og hundeekvipasjer. NKH skal delta i utformingen av dette. JM har ansvaret for å starte arbeidet med veilederen.

6-16     Vedtak fra årsmøtet.

 • Styret er godt i rute med vedtak gjort på årsmøtet 2016.
 • Årsmøtet for NKH 2017 bestemmes til lørdag 4 mars i nærheten av Gardermoen/Oslo. Det legges ut oppfordring om forslag til kandidater for styreverv på NKHs facebook side.

7-16     Etablering av felles Info/Lagringsforhold på websiden

 • Ny layout for websiden er ferdig utarbeidet, men det gjenstår mye justeringer og redigering av innhold. Dette skal være ferdig justert og utviklet og sendt til NS innen 6 november.
 • Ny webside skal være i drift innen 31.12 2016.

12-16   Arbeidsfordeling i styret

 • JM har utarbeidet et forslag som resten av styret skal gi tilbakemelding på innen 6 nov.

13-16   Medlemspleie, Lojalitet

 • Denne saken utsettes til neste styremøte.

Neste styremøte bestemmes til 16 november

Møte hevet kl.15.01.

Ref. Trine Rudstaden