1-17 Økonomi

Status regnskap.

 • Alle bilag er nå sendt regnskapsfører. En faktura er utestående. Økonomien er stabilt god.
 • Søknader om støtte til etablering av lokale kadaversøkslag er sendt til Miljødirektoratet.
 • Søknad til beredskapskurs er sendt til fire fylker
 • Søknad om vedlikeholdssamlinger er sendt til 5 fylker.
 • Søknad dekke av driftsunderskudd er sendt til 5 fylker
 • I ettertid bør det søkes om å få et fast driftsstilskudd.
 • NKHs varebeholdning må fremlegges i årets regnskapet

Medlemskontingent

Vi sender ut medlemskontingenten i sammen med innkalling til årsmøte.

Vedrørende anbefalinger for satser ved bruk av kadaverhund

JM fremmer et forslag som fremlegges på neste styremøte og justeres som en sak på årsmøtet.

2-17 Aktivisering av valgkomite

Jfr. tidligere årsmøtevedtak dekkes alle utgifter til årsmøtet for styrets medlemmer og valgkomiteens formann. Styret vil fremme et forslag om justeringer av dette på årsmøtet.

Viser ellers til utsendt skriv.

3-17 Kurs

 • Forslag til gjennomføring av vedlikeholdssamling skal være ferdig utarbeidet til neste styremøte. Fagavdelingen legger frem dette.
 • NS gjør et fremstøt mot de fylkene vi har søkt FKT-midler for å følge opp søknaden, vedrørende kurs.
 • Avtale om produksjon av godkjenningskort vil bli underskrevet i nær fremtid

4-17 Årsmøtet 2017

JM skriver beretning fra fagavdelinga og prosjekt Hordaland

NS skriver beretning og oppsummering fra Nibio prosjekt

TR skriver den generelle delen og mottar fra JM og NS for å sy i sammen

TR ordner med hotell og møterom til årsmøtet 3 mars

NS sender ut innkalling i sammen med medlemskontingent

Aktivitetsplan og prioritering tas opp på neste styremøte

5-17 WEB-side

NS får styrets fullmakt til å fullføre prosjekt med hjemmeside

6-17 Eventuelt

 • FYLKESKONTAKTER
  Styret er i prosess med utvikling av fylkeskontakter.
 • NIBIO-PROSJEKT
  Styret i NKH har gjennomgått rapporten fra NIBIO og setter pris på muligheten vi fikk til å delta. Funnene i rapporten vil bli tatt seriøst og fulgt tett opp.
 • VEDRØRENDE OPPSTART AV NETTBUTIKK
  P.g.a. styrets store arbeidsmengde frem mot årsmøtet, utsettes oppstarten av nettbutikk inntil videre.
 • SØKNAD FRA TRINE RUDSTADEN
  Søknad fra Trine Rudstaden vedrørende dekking av utgifter for deltagelse på konferanse om Rovvilt, beitedyr og samfunn dekkes i sin helhet. (Trine Rudstaden forlot møtet mens saken ble behandlet)

Neste møte bestemmes til tirsdag 14 februar 2017

Møtet hevet kl. 14 00

Referent: Trine Rudstaden