Nyeste artikler:

Kadaversøkskurs Verdal 16.-18 juni

Verdal 1

Noske Kadaverhunder gjennomførte kadaversøkskurs i Verdal i Nord Trøndelag 16-18 juni

Det var ti deltagere(en kvinne og ni menn) med tilsammen tolv hunder som gjennomføre kurset. Teoridelen som ble holdt om kvelden 16. juni gikk greit, dog var det noen som ikke var helt venn med GPSen.  Dette ble tatt hensyn til under den praktiske treningen slik at alle fikk en klar forståelse av nyttigheten ved å kunne bruke GPS.

Av hunder var det åtte Border collieren Shetland chip dog og en Labrador. Det var gode border collier i Verdal, de fant de utlagte kadaverene uten problemer. De øvrige fant også de utlagte kadaver etter noe mere trening

Instruktørene Terje Nordberg og Kjell Smestad  sier at tilbakemeldingen fra kurset er positive og at deltagerne uttrykte at kurset var svært nyttig.   

Oppdal juni 2014

Utvidet kurs

Oppdal 3

 

I samarbeid med Oppdal så gjennomførte Norske kadaverhunder et utvidet kurs som omhandlet "Hvordan kunne beitenæringen nyttiggjøre seg de opplysninger som tilsyn/ekstratilsyn samlet inn".

Dette dreide seg om områder der det år etter år ble funnet skadde og døde dyr. Hovetanken bak dette iyvidede kurset var at ved en evt kartlegging av disse områdene kan tilsynet intensiveres slik at sjansene for å finne kadaver i en tidlig fase øke.

Norske Kadaverhunder stilte med to instruktører. Den ene var Terje Nordberg fra Troms. Terje er den som har mest erfaring med tilsvarende opplegg fra sine hjemtrakter. I Troms Fylke  har de i løpet av seks år funnet ut hvordan informasjonen skal redigeres og lagres for formålet. Oppdal fikk tilbud av Norske Kadaverhunder om å inngå et samarbeid med Troms og Terje om dette og takket de umiddelbart ja til.

Terje Nordberg kommenterer "det som viser seg å være avgjørende i denne sammenheng er at tilsynpersonalet har en bevisst holdning til GPS hygiene". Det vil si at på GPSen skal du ha det du av spor, ruter og funn, alt annet lagres på PC, eller slettes.

Den andre instruktøren var Kjell Smestad som orienterte om praktisk bruk av GARMIN sitt program BASE CAMP som kommunikasjonsmiddel mellom GPS og PC. Likeså hvordan tilsynpersonal sender og mottar spor og funn ved hjelp av dette programmet.

Norske kadaverhunder la til rette for at den praktiske utøvelsen av dette utvidede kurset ble gjennomført i Storlidalen. Her ble det lagt ut 3 felt på fra 180 daa til 200 daa. Antall søksobjekt varierte fra 9 til 13. Ekvipasjene fikk ikke opplyst hvor mange objekt som var i deres felt. Vegetasjonen var bjørkeskog og kratt. Med åpne myrer innimellom.

I og med dette var et prøveprosjekt hadde instruktørene fra Norske kadverhunder hverken retningslinjer eller rammer for dette opplegget. Instruktørene lot derfor både ekvipasjer som var godkjente og ikke godkjente delta.

Fokus i den praktsike delen var på å sende et søkefelt via Base Camp og mail til tilsynsekvipasjene. Tilsynsekvipasjene mottok derav en mail med definert søksområdet fra instruktørene, denne mailen måtte åpnes og det definerte søksfeltet måtte overføres til egen  GPS. Ekvipasjen gjennomføret søket og gjorde sine funn, hundefører registerte sporloggen på sin GPS. Sporloggen ble deretter sendt til instruktørene på mail.

Erfaringen med "opplegget" var at oppgavene på data/gps ble løst på forskjellig vis. For alle så var det felles at oppgavene ble løst, det var hovedsaken.

 

Godkjenningsprøve Oppdal 21.juni

Oppdal 1

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve i Oppdal lørdag 21. Juni.

Vegar Ishoel med sin border collie besto prøven med glans.

Norske kadaverhunder gratulerer Oppdal og Sør Trøndelag med enda en godkjent kadaversøk-ekvipasje. Dommere var Terje Nordberg og Kjell Smestad

Godkjenningsprøve Løten og Vang 6. og 7. juni

Løten godkjenning1

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve for ekvipasjer i Løten og Vang 6. og 7.juni. På denne prøven stilte 9 ekvipasjer. Det ble lagt opp 4 felt som varierte fra 60 daa til 72 daa.

Vegetasjonen var ung og gammel barskog, lite kratt og annen undervegetasjon, terrenget var tilnærmet flatt. En lett varierende bris gjorde at det var gode forhold.

8 av ekvipasjene bestod og 1 bestod ikke.

Her på Løten har det kommet flere kommentarer på at godkjenningsprøven er tilpasset områder med typiske jerveskader. Det vil si at kadaverene er for godt gjemt. De ville at noe/noen skulle ligge åpent og synlig slik kadaverene stort sett gjorde i deres område. Her er også jerv, men det er ulv og bjørn som er de mener er de store skadevolderne.

Et moment som ble synliggjort også her er behovet for at NORSKE KADAVERHUNDER har egne merker på de objektene som brukes i godkjenningsprøven. Det må presiseres at det er kun disse som gjelder for å få godkjenning.

Her fantes gamle kadaver både med og uten merker og det kan lett oppstå misforståelser sier dommerne Kjell Smestad og Tor Romsås.

Norske Kadaverhunder gratulerer Hedmark fylke med 8 nye godkjente kadaversøks-ekvipasjer

 

Kadaversøkskurs Løten og Vang 2-6 juni

Løten 1

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaversøkskurs for ekvipasjer i Løten og Vang i Hedmark Fylke. Kurset var lagt til Mattisrud. Her var nok geografi og ta av og fine forhold.

Det var 14 påmeldte ekvipasjer, av disse møtte 11 på kurs. 2 ekvipasjer brukte samme hund. Her som ellers var det flest Border collie, av andre raser deltok Buhund, Kerry blue terirer, Jæmthund og Cairn terrier.

Tirsdag 3.-6. ble det arrangert fellesmøte på kvelden. Her møtte 31 personer som hadde en eller annen tilknytting til beitebruk. Øivind Løken var arrangør og møteleder. Temaet var i hovedsak hvordan de forskjellige aktører kunne samarbeide bedre.

Leder for NORSKE KADAVER HUNDER, Jonny Mathisen orienterte om Norske kadaverhunders målsettinger og aktiviteter.

NORSK LANDBRUK stilte med en engasjert reporter. Denne var med ute i feltet og med på GPS/dataarbeidet. Både kursdeltakere og instruktør ble gladelig «offer» for hennes entusiasme. Vi venter spent på resultatet.

 

Dette ble et kurs med dyktige tilretteleggere og engasjerte deltakere.Hedmark fylke har til nå hatt en godkjent kadaverhund ekvipasje.

"Dennes tid som «ensom svale» er nok snart over" sier instruktør Kjell Smestad

 

Oppfriskingskurs Lakselv 15.juni

Lakselv 1

 

Norske Kadaverhunder gjennomførte et oppfriskingskurs for en ekvipasje i Lakselv mandag 15. juni. For å få en mest mulig effektiv utnyttelse av tiden så ble det av instruktørene forberedt et søksfelt om kvelden den 14.juni

Søndag den 15. juni gjennomførte ekvipasjen feltsøket og fikk bekreftet at nedlagt trening ga positivt resultat. Instruktørene fra NKH Jonny Mathisen og Terje Nordberg ønsker ekvipasjen velkommen til godkjenningsprøve ved en første anledning.

 

Alltid like hyggelig å være i Finnmark sier Jonny og Terje