Nyeste artikler:

Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund

Prosjekt som Bioforsk søker på i samarbeid med Norske Kadaverhunder i 2015.

Målbeskrivelse for Norske Kadaverhunder er å dokumentere at søk med kadaverhunder gir bedre resultat enn tilsyn uten hund, samt lære noe av dette. 

Målbeskrivelse for Bioforsk:

Hundeekvipasjer brukes til kadaversøk i sauenæringa i dag, men i et stort beiteområde er det likevel en utfordring å finne sauene som har omkommet og ikke minst å finne dem tidsnok til at dødsårsak kan dokumenteres.

Hovedmål med dette prosjektet er å kartlegge effektiviteten i kadaversøk med hund og den beste måten å organisere søket på.

Delmål:

1) Dokumentere kadaverfunn ved å gjennomføre intensivt og systematisk søk i utpekte beiteområder med godkjente kadaverhundekvipasjer.

2) Innhente data over effektiviteten i kadaversøket, bl.a. antall kilometer og timer kadaversøk per ekvipasje og totalt, antall kadaverfunn per km og sett i forhold til totalt tap på beite, antall kadaver med dokumentert tapsårsak   og kost/nytteeffekt.

3) Utarbeide en veileder for gjennomføring av et effektivt kadaversøk.

Målgruppe: Beitenæring, forvaltning og brukshundfolk

Forventet effekt: Dokumentere ekvipasjenes søkseffektivitet ved bruk av flere målbare faktorer og utforme retningslinjer for hvordan kadaversøk best kan organiseres. Dette vil kunne føre til nye krav/retningslinjer for tildeling av offentlige midler til kadaversøk. Kadaverfunn kan også bidra til å dokumentere en akutt skadesituasjon med påfølgende utløsning av skadefellingsvedtak og/eller iverksetting av forebyggende tiltak. En bedre avklaring av tapsforhold vil ha konfliktdempende virkning i seg selv.

Utdrag av prosjektbeskrivelsen

Bakgrunnen for denne beskrivelsen er en henvendelse fra Fylkesmannen i Hordaland ved Jørgen Aarø, om et forslag til å kunne hjelpe med dokumentasjon av beitedyr tapt på beite.

Prosjekt.

 1. Avklaringsmøte tidlig i januar, avholdt 8 januar 15
 2. Prosjektsøknad, ordnes av Norske kadaverhunder
 3. Finne sentrale personer til prosjektet, hundeførere, kjentfolk, rovviltkontakter.
 4. Avgrense område, til en øy avtalt med dyreeier og grunneier.
 5. Utdanne hundeførere, Norske kadaverhunder kurser disse 3- 4 stk.
 6. Praktisk gjennomføring, gå søk i et avgrenset område som er angitt.
 7. Rapporter skrives av Norske kadaverhunder.

NKH styrer den praktiske gjennomføringen av prosjektet med noen av våre erfaringer, men bruker mest mulig lokale folk.

Styringsgruppe, som består av en fra NKH, en fra Fylkesmannen, en fra Mattilsynet og en fra SNO må legge føringer av antall timeverk, og kanskje se dette over 2 – 3 år.

Oppstart mars og avsluttes senest 1 november

Referat styremøte Værnes 10.01.15

Møtt: Jonny Mathisen og Laila Hoff og Nils Steinvik (deler av møte)

Forfall: Tor Romsås og Terje Nordberg

Forfall kom så sent at det ikke var mulig å kalle inn vara.

Årsmøte: Årsmøte blir 14 mars 2015 klokken 12.00, årsmelding skrives og legges på nett senest 14 dager før årsmøte.

Møtesats årsmøte. 1800,- for styret og 1 fra valgkomiteen.

Årsmøtested: Værnes

Valgkomiteens arbeid status: Valgkomiteen har kontroll ifølge Kjell.

Forslag fra leder:

 • Styret må arbeide fram en økonomiplan for fremtiden, da det 3 årlige prosjektet går ut dette år.
 • Påmelding av kurs og godkjenningsprøver:
 • Ha en sentral påmeldingstelefon og mail, for så å fordele instruktører på et møte på våren, her trengs det litt romslighet i en overgang.
 • Prosjektsøknadene går sin gang, leder ordner dette.

Informasjon fra leder:

 • Kontingenten klar til utsending med innkalling til årsmøte.
 • Hordaland(Fitjarøyene) Prosjekt i igangsatt.
 • Bioforsk starter et prosjekt der NKH er med.
 • Instruktørkurs: Starter på Lillehammer helga 17 januar 2015.

Nils fremla rapport, Vi jobber videre med et forslag til årsmøte.

Div:

 • Leder ordner så styret kan ha telefonmøte annenhver måned.

                                                        Leder

Prosjekt Hordaland

Bakgrunnen for prosjekt Hordaland er en henvendelse fra Fylkesmannen i Hordaland ved Jørgen Aarø til Norske Kadaverhunder om å kunne hjelpe med dokumentasjon av beitedyr tapt på beite.

Dette er noe Norske Kadaverhunder (NKH) har takket ja til, og på et møte i Statens hus i Bergen den 8 januar ble NKH og de øvrige deltagere enige om å søke midler til gjennomføring av et prosjekt.

På dette møte deltok leder for Norske Kadaverhunder, 5 fra fylkesmannen, 1 fra landbrukskontoret og en fra SNO.

Norske kadaverhunder er foreslått som prosjektsøker og har i den forbindelse satt opp noen ønsker om organisering og gjennomføring av prosjektet.

Dette innebærer bla en etablering av en styringsgruppe der NKH, Fylkesmannen, Mattilsynet, SNO og lokalt landbrukskontor er representert.

NKH satser på å finne lokale hundeførere, og utdanne disse i løpet av vinteren 2015.

Størrelse på prosjektet 1 år ligger på 180.000 kroner

Dialogmøte Om rovviltforvaltninga i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde invitert organisasjoner og kommuner i Møre og Romsdal, Rovviltnemda, Miljødirektoratet, Statans natursoppsyn, Mattilsynet og Norske Kadaverhunder til «Ei dialogprega samling 25 og 26. november».

Leder for Norske Kadaverhunder Jonny Mathisen sier at dialogsamlinga var meget vellykket, her var det forlesninger og diskusjoner i skjønn forening. Spesielt så kan en nevne forskningsprosjektene om Flått og Alveld som svært interessante. Dialogene/forelesningene ga forøvrig det inntrykk at det er varierende tapsprosent avhengig av hvor man var i fylket. Gaupe og jerv er de største predatorene.

På forespørsel til Norske Kadaverhunder(NKH) så bekreftet leder Jonny Mathisen at NKH kan stille instruktører til kadaversøskskurs dersom fylkesmannen fremmer ønske om dette.    

Årsmøtet i Norske i Norske Kadaverhunder 2014 bestemte at det skal innføres medlemskontingent på kr 200,- for alle godkjente NKH ekvipasjer, gjeldende fra 1.januar 2015. NKH vil i løpet av november sende ut innbetalingsblankett til alle godkjente ekvipasjer.

NKH vil også åpne for muligheten til andre og støtte organisasjonens drift.