Nyeste artikler:

 

 

 

 

 

Kvam 22.01 2013

 

 

 

Søknad fra Norske Kadaverhunder om prosjektmidler til utvikling av organisasjonen, inkludert kursvirksomhet, instruktørutdanning og godkjenningsprøver.

 

Foreningen Norske Kadaverhunder søker med dette om prosjektmidler for å utvikle organisasjonen, videreutvikle kurs for kadaverhundekvipasjer og kurs for instruktører, samt evaluere og videreutvikle godkjenningsprøver

Prosjektet er planlagt 3-årig, fra 2013 -2016. Denne søknaden gjelder for 2013.

 

BAKGRUNN

Norske kadaverhunder (NK) har gjennom et forprosjekt 2011-2012, dannet en landsomfattende forening som har som mål å systematisere og koordinere arbeide med å kvalitetssikre hundeekvipasjer som skal finne kadaver av beitedyr. Dette for å få mest mulig korrekte tall for beitebrukere og forvaltning. NK er nå en forening med 32 godkjente ekvipasjer fordelt på 5 fylker utover hele landet. I forprosjektet fikk NK hjemmeside, logo, vester og id kort. NK har også utviklet et GPS-kurs som brukes i kurssammenhenger med ekvipasjer og beitelag. Sluttrapporten på dette forprosjektet ble sendt i november 2012 til Oppland, Troms, Finnmark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

PROSJEKTBESKRIVELSE

 1. 1.Visjon

Vår visjon er å være en aktør som bidrar til å få mest mulig riktige tall på drepte og døde beitedyr på beite. Norsk kadaverhund skal utdanne ekvipasjer og instruktører til dette.

 1. 2.Formål

Formålet er med dette prosjektet er å videreføre arbeidet som ble satt i gang i forprosjektperioden med etablering av foreningen Norske Kadaverhunder. Hovedoppgaver er oppbygging av organisasjonen, utvikle systemer for kvalitetssikring av utdanning av ekvipasjer og instruktører og videreutvikle godkjenningsprøver.

 

 MÅL

 1. 1.Utvikling av organisasjonen

Norsk Kadaverhund vil fortsatt å utvikle organisasjonen, og ønsker å få aktive medlemmer fra hele landet. Medlemmer er godkjente ekvipasjer. Vi må finne kontaktpersoner i hvert fylke som kan bidra med lokalkunnskap og kanskje organisering av kurs. Vi må også få med flere fylker.

Informasjonsarbeid er viktig. Vi ønsker å informere om bruk av kadaverhund og delta på konferanser og møter med beitenæringa og rovviltforvaltningen. Vi vil lage brosjyrer og informasjonsmateriell til aktuelle samarbeidspartner

Videre vil vi ha sentralt kartotek over alle som går på kurs, alle godkjente ekvipasjer og godkjente instruktører.

Foreningen skal ha årsmøte i februar/mars, der valg og vanlige årsmøtesaker skal opp, i tillegg er det første årsmøte og det er derfor naturlig med et møte om veien videre. Vi må også få inn minst en person fra utenom Oppland.

 

 1. 2.Kursutvikling og evaluering av godkjenningsprøven      

Norsk kadaverhund vil evaluere kurskonseptet som vi har utviklet og gjennomført de to siste år, og evt. forbedre dette.  Videre vil vi utdanne instruktører som skal kunne holde lokale kurs i egne regioner og fylker.

I forbindelse med årsmøte vil vi ha samling for alle instruktører. Videre ønsker vi å bygge opp en beredskap med instruktører som kan reise ut og bistå ved akutte situasjoner.

Godkjenningsprøven må evaluere og evt. forbedres, og det bør utvikles en mal for kadaverhundkurs som brukes over hele landet.

 ØKONOMI

Budsjett

 

2013

2014

2015

Adm. Hjemmeside, regnskap

50 000

50 000

50 000

Årsmøte

30 000

30 000

30 000

Informasjonsmøter

40 000

40 000

40 000

Kartotek

10 000

10 000

10 000

Kursutvikling, kursmateriell

20 000

20 000

20 000

Kursevaluering

30 000

30 000

30 000

Videreutdanne instruktører

44 000

44 000

44 000

Utdanning/godkjenning av nye instruktører

44 000

44 000

44 000

Instruktørtreff

20 000

20 000

20 000

SUM

288 000

288 000

288 000

 

Finansiering, FKT-midler

 

2013

2014

2015

Oppland

48 000

48 000

48 000

Møre og Romsdal

48 000

48 000

48 000

Nordland

48 000

48 000

48 000

Troms

48 000

48 000

48 000

Finnmark

48 000

48 000

48 000

Sør-Trøndelag

48 000

48 000

48 000

Sum

288 000

288 000

288 000

FRAMDRIFTSPLAN

Oppgaver 2013

 • Årsmøte
 • instruktørtreff
 • Kartotek over kursdeltakere
 • Utvikle kurs til beitelag
 • Starte beredskapsgruppe
 • Finne kontaktpersoner i fylkene
 • Rapportere til fylkene
 • Drifte hjemmeside

Oppgaver 2014

 • Årsmøte,
 • Sentral brosjyre
 • Instruktørtreff
 • Videreutdanning
 • Beredskapsgruppe
 • Utdanne 1-2 instruktører
 • Evaluere kursene og prosjektene
 • Hjemmeside, info på konferanser/møter, få med minst et nytt fylke. Fortsette utviklingen av kurs til beitelag. Rapportere til fylkene.

Oppgaver 2015

 • Årsmøte,
 • Instruktørtreff
 • Egne prosjekter
 • Drifte kartotek
 • Hjemmeside og facebooksida
 • Evaluere godkjenningsprøva
 • Videreutdanne instruktører, samt skaffe nye hvis behov
 • Beredskapsgruppe,
 • Evaluering av prosjektet og sluttrapport.

 

Denne søknaden om kr. 48 000 for 2013 sendes til hvert fylke som har bidratt med midler til forprosjektet. I tillegg sender vi den til Nordland og håper og tror det blir positivt mottatt.

 

På vegne av foreningen Norsk Kadaverhund, org nr. 997 615 069, v/leder Jonny Mathisen.

 

 

Vennlig hilsen

 

Jonny Mathisen

SLUTTRAPPORT FOR FORPROSJEKTET OM

UTDANNING OG GODKJENNING AV

KADAVERHUNDEKVIPASJER I NORGE

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår visjon om å kvalitetssikre tilsynet med beitedyr, og særlig i skadesituasjoner lever i beste velgående. Og vi har fått hevet kompetansen til ekvipasjene, som vi har nådd fram til, betydelig. Jobben med å få til en godkjenningsprøve er ferdigstilt selv om vi må evaluere denne etter en periode på 2 til 3 år. Foreningen har nå 32 godkjente ekvipasjer og 7 instruktører.

Satsingsområdene i søknaden var todelt og i punkt 1 var instruktørtreff i fylkene og godkjenning av disse målet.

I Troms, Finnmark og Oppland er treffa og godkjenningene gjennomført med 3 godkjente i Troms og 4 i Oppland. I Finnmark har vi gjennomført kurset med to kandidater, den ene hoppet av personlige grunner og den andre strøk på den praktiske delen. Vi har nye kandidater som vi jobber med der. Møre og Romsdal mangler vi fortsatt å gjennomføre, men er godt i gang med kandidater, og tar sikte på 2 der i 2013.

I det andre delmålet var utviklingen av Norske kadaverhunder beskrevet med underpunkter, Infomøter, hjemmeside, undervisningsmateriell samt å utvikle organisasjonen.

Vi har hatt møter i alle fylkene og planlegger å utvide denne aktiviteten mer når finansieringen er i orden og arenaene er klare. Vår hjemmeside er oppe og går, norskekadaverhunder.no, en praktisk og fin side som vi leide et eksternt firma til å lage. Her er praktisk info, medlemmer og alt du trenger å vite om Norske kadaverhunder. Undervisningsmateriell til instruktørene er ferdig, powerpoint med logo og tekst er utviklet med hjelp fra alle instruktører og folk fra Leve i naturen. Vi har også fått laget ID kort og vester med logo til godkjente ekvipasjer, dette er utdelt og i bruk.

Organisasjonen er i utvikling og vårt første årsmøte er våren 2013, der vi planlegger å få inn i styret minst en representant fra et annet fylke enn Oppland. Vi må også bruke deler av årsmøtedagen til å diskutere veien videre. En utfordring er at dette ikke skal bli en klubb som er styrt av noen få, men at ekvipasjer fra hele landet bidrar. Vi håper også at folk fra fylkesmennene har mulighet til å komme på dette møte, samt at vi tenker på folk fra SNO.

 

Vi ser for oss at dette forprosjektet var starten på noe som vi får bruk for i overskuelig framtid, da konflikten med rovdyr/beitedyr fortsatt ser ut til å være en utfordring i mange områder. Vi må også ut og informere mer rundt om i landet, og få finansiert dette

 

 

Norske kadaverhunder

Jonny Mathisen

-         Leder-

Klara og_pluto

 

 

Kurs i kadaversøk

med Hund i Jølster.

 

6. og 7. oktober 2012.

 

Området kurset var lagt til så greit ut til å begynne med. Det var bratt og noe myr.

Det vi ikke så var steinurene som mose og løv skjulte. Det ble to krevende trenings løyper. Men som kursdeltakerne sa.: "Slik er det her."

Været varierte mellom mye og lite regn.

 

"Kadaveret" var ei nyslaktet søye med leddbetennelse. Denne ble delt så det ble 8 søksobjekt på hvert felt. Her var ingen "stank". Det luktet friskt av sau og kjøtt.

 

Det var åtte ekvipasjer.:

1 japansk spisshund

1 Alaska husky

1 Golden retriever

1 labrador retriever

4 border collie

 

På teoridelen møtte kursdeltakerne og to representanter for Sau og Geit.

Om temaet dreide seg om død og kadaver, var det et livlig møte med spente kursdeltakere. Instruktører var Jonny og Kjell.

 

Kjell

 Nicki

 

Jonny

 

Dovre gps

Kadaverhundkurs i Dovre

Jeg møtte fredag ettermiddag, der jeg fikk utdelt område og kadaver vi skulle være i.  Det var tre påmeldte deltagere, alle møtte til teoridel på hotellrommet. Vi gikk gjennom innholdet i norske kadaverhunder, om hvem som er med og hva vi gjør, Videre gikk vi gjennom gps bruk overføring til data. Alle muligheter der med sporlogg og veipunkter bilder osv. vekket stor interesse. Lørdag møtte første deltaker i meget fint høstvær og med en blandingshund, som var litt forsiktig mot første funnet, men ble mer interessert etter vært. Neste kom med to border collie, den ene hadde mer iver enn den andre, siste mann hadde en border collie, som også viste interesse for kadaver. Vi snakket om godkjenning prøve til alle om område vi var i på ca. 30 mål og om og finne tre objekt i 60-100 mål. Håper alle har lært noe, takk for en hyggelig dag.

Kristian

glad

 

 

Kjell Smestad 

"Skapelsen"

  "Næmmen sjå her sier kjærringa!! Her er det arbe ått dæj"??!

 Hu höll fram GD å viser mæj et digert stykkje om håssen Fylkesmænn i Oppland hadde træla mæ  å løyse en ældeles håplaus oppgave.

Dom skulle prøve å få "noen" tæl å kjøpe sæj våkterhund. Viss "noen" kjøfte en kvælp så måtte vedkomende ha den til den vart vaksin. Viss den vart vaksin å "flink", så kunne fylkesmænn leige hund å eiger til å hølle sauan unna råvdyra.

Får detti skulle vedkommende få en viss gåttjørelse. Desuten skulle dom betale både bikkja å frakta. Men bikkja skulle vara fylkesmænn sin eiendom.

Itte så mærkeli at ingen beit på detta opplegget.

 

Dette var fri tolking av det som stod i avisa en vårdag i 2006.

Jeg tok en telefon til vedkommende som stod omtalt, og fikk bekreftet at det var ønskelig å prøve ut en vokterhund. Etter litt om og men foreslo jeg at det gikk an å regne anbud på hele saken. Hund, frakt, foring, tilsyn osv.…

 Hunden.

Anbudet ble utarbeidet på rekordtid og godtatt umiddelbart. Ei voksen godt sosialisert PYRINEERTISPE ble innkjøpt fra Kolvereid. "Suzanna"  vokste opp blant sauer, og hadde stor respekt og omsorg for disse.

Geografien.

Det utvalgte området vi skulle patruljere var en del av Ramshytta beitelag i Ringebu kommune. Her var 72 000 daa sterkt avgrenset av to elver (Nordåa og Søråa) i nord og sør. Grensa mot øst var fylkesgrensa mot Hedmark. Mot vest gikk området helt ned til bygda. 

Rovdyr

Her var alle de fredede rovdyrene til stede. Kongeørna var den som gjorde minst skade den gangen. Gaupa opererte i skogbeltet mot bygda. Jerven forårsaket årlig store tap inne på snaufjellet, og hadde sine raid vestover. De fleste bjørner som kom fra Sverige var innom her.

Noen lot seg bare registrere ved hjelp av avføring og DNA. Andre forgrep seg på beitedyra med drap og unnajaging.

 Brukerne.

Det var fem brukere av beiteområdet.

En besetning med ammekyr, en med ammekyr og sau, og tre sau besetninger.

Antall sauer i området var rundt 1200. Av kjøttfe var det ca. 90.

I begynnelsen kunne vi ane en viss skepsis til å ha en stor hund gående løs i beiteområdet. Dette ga seg fort, og vi hadde et fint samarbeid i tre år.

Fjellstyret var omså skeptiske i forholdet til villreinen. Disse fikk noen ufrivillige joggeturer med en pyrineer etter seg, men det dreide seg om bare noen hundre meter.

 Vokterjobben

Dette var i prinsippet en grei jobb. Sauer og rovdyr skulle holdes adskilt.

I praksis var det jo umulig. Men det skulle legges ned en betydelig arbeidsmengde. Det var budsjettert med 50 timer tilsyn pr uke fra beiteslipp til ferdig sanket.

Uka begynte på søndags ettermiddag. Da møtte vi hyttefolket på veg hjem. De kunne ha hørt eller sett noe av interesse for saken.

Området ble ikke patruljert systematisk, men ut fra forskjellige indikasjoner. Noen av disse indikasjonene kunne være ansamlinger av kråker, korp, eller urolig sau.

Vi innførte "slipstvang".!!

 Å kunne telle seg til hvor mange lam det skulle være i en flokk var faktisk mulig ved hjelp av disse "slipsene" i forskjellige farger som ble tredd inn på bjelleklaven. Var avviket her stort i en eller annen retning, så var det en indikasjon på at noe var feil.

Om arbeidet som vokter og vokterhund var til nytte fikk vi ikke svar på før etter sankingen.

Vi kunne se var at antallet gjenfunnene kadaver økte betydelig.

Dermed ble kontakten med SNO hyppigere, og vi hadde også her et godt samarbeid.

GPSen kom etterhvert inn i bildet, og det ble ikke lenger nødvendig å følge med for å påvise kadaverfunnene. Likevel ble vi ofte med for å ta et ekstra søk i området, og ikke minst for å lære om forskjellige predatorers angreps og drapsmønster. Ved å følge med på SNOfolkene sin obduksjon av offeret, lærte vi hvilken pinlig nøyaktighet som lå bak en uttalelse som f.eks. "dokumentert drept av bjørn". Da var det faktisk bevist at en bjørn hadde drept dette dyret.

Bevisene her var bilder av offeret, og av spor og sportegn. Det kunne være hår og avføring. Om mulig kunne SNO folkene rekonstruere hele angrepet.

 Sannhetens øyeblikk.:

Det ble sanking, og det ble telling.

Tapsprosenten hadde gått ned med 40 % fra året før!!

Det var fem fornøyde beitebrukere i det området vi hadde gått. Når vi så løftet blikket og kikket over på andre siden av Nordåa og Søråa, kunne vi der konstatere at antallet sauer som hadde minsket i tap på vår side hadde økt hos dem.

Med andre ord. Vi hadde ikke løst et problem, men vi hadde flyttet det i geografien.

 

2. året.

Nå var vi kjent i området. Vi visste litt om sauenes beitemønster i fint vær og i styggvær. Sauene gjenkjente oss. Det var ikke den panikkflukten når vi dukket opp nå, som året før.

Eksperimentering med andre hundetyper begynner. Må man ha et "beist" av en pyrineer for at dette skal virke?? Vi prøver først med egen hund. Ei jæmthundtispe på to år går i sæla og langline. Preget på elg, men finner kadaver. Det kan virke som at lina er tungvinn i forhold til det å gå løs. Men lina er med på å gi bedre oversikt over hundens reaksjoner til enhver tid. I begynnelsen går vi på kadaver som er funnet og registrert. Så blir Suzanna parkert for en dag eller to, og jæmthunden opererer alene. Er det kadaver i området og vinden er riktig så finner hun dem. Om hun er like god som Suzanna er ikke godt å si, men det virker.

Så prøver vi med andre hunder. (Vi i denne sammenhengen er Suzanna og jeg. Av frykt for uheldig inngripen ble hverken beitebrukerne eller Fylkesmannens representant orientert enda.)

En liten blandingshund får prøve seg. Med hjelp av GPS orienterer vi oss i forhold til registrerte kadaver og vind. Ingen forskjell fra mine hunder og denne. Det neste er at en av beitebrukerne overtales til å ta med sin fuglehund på helgens tilsynsrunde. Denne finner de kadaverene som er registrert, men også to som vi ikke har funnet.

Vi er i gang med noe. Men har vi skapt noe?

Fylkesmannens representant og beitebrukerne orienteres. Om vi ikke blir direkte oppfordret til å fortsette, så har vi deres tillit.

 Etter sanking ser vi at tapsprosenten er på veg oppover igjen.

Det virker som om vi tildelts kan patruljere vekk jerv og gaupe. Mens en bjørn på vandring er upåvirkelig av vår virksomhet.

Det vi også ser er at området det tapes sau i er omtrent konstant. 18000 daa første året, og litt over 20000 daa nå.

 3. året.

Nå vet vi litt om bjørnenes ruter. Hvor den kommer inn, og hvor den går ut. Vi kjenner til områdene som jerven herjer som verst.

Vi bruker de foregående års materiale og legger delvis om patruljeringa etter dette.

 Nå får det aktuelle tapsområdet på 20-22000 daa 70 % av tilsynstida. Mens de resterende 52000 daa får 30 %. Dette gjør at tredje året er gjenfinningsprosenten på søyer 40 %, og på lam 14 %. Her var gjenfinningsprosenten på ca. 5 % før vi begynte.

Sauebøndene i nærområdet ble oppfordret til å komme for å prøve sine hunder. Likeså de lokale elgjegerne. Vi tok i bruk GPSen mer aktivt, og vi ser her er forløper til det vi nå kaller "Kurs i kadaversøk med hund".

  Som en avsluttning kan vi se på hva har vi skapt?

 En forståelse for verdien av å merke søyene med slips.

 En forståelse for at det ti tusenår gamle instinktet som hundene har for å finne kadaver til mat er aktuelt også i dag.

 En forståelse for at den ene hundetypen er like verdifull som den andre til dette arbeidet.

 En forståelse for at historiske tap også må komme inn i planlegginga av tilsyn.

 En forståelse for at GPSen er et hjelpemiddel og en venn.

 Kjell

 

 

 

IMG 2705

 

 

Kurs i kadaversøk med hund

i

Haltdalen

 

Denne gangen ble løypa lagt på oversiden av HV sentret, og på nedsiden av skytebanen.

Det ble lagt ut 6 søksobjekt som alle var lam.

I tillegg lagde vi et egen søksområde på 6.5daa hvor ekvipasjene søkte uten hjelp av GPS koordinater. Her var det plassert 3 objekt.

Dette området ble også brukt til trening for viderekommende, det vil si noen av de som gikk på kurs i vår.

Disse fikk oppgitt 5 koordinater som var hjørnene i feltet. Etter endt søk sendte de sporlogg og funn til meg på mail med Garmin Base camp.

 

Ekvipasjene ble kurset til akkompagnement av 12.7 mm mitraljøser og AG3. Ingen av hundene reagerte på skytinga.

Av raser hadde vi 4 border collie, 1 Chiba inu, 1shæfer, 1 norsk elghund grå og 1 Irish softcooated wheten terrier

Chiba inuen skulle gå med to førere, men her ble det meldt sykdomsforfall.

Landbrukskontorets representant tok utfordringen og stilte på kort varsel.

 

Det deltok 3 ekvipasjer på det videregående opplegget. 2 border collier, og 1 blandingshund.

Treningsopplegget for viderekommende var rettet mot godkjenningsprøva som planlegges våren 2013.

 

Her er Landbrukskontoret og beitelagsleder enige om å satse på å få til godkjente ekvipasjer til kadaversøk og ekstraordinære tilsyn. Likeså er de enige om å satse på de mulighetene som GPS og data kan by på.

Kjell

IMG 2774