Nyeste artikler:

 IMG 3731

Kurs i kadaversøk og opplæring på GPS

på Eiken i Agder.

 

Skrevet av kjell

 

Her i denne tropiske delen av landet er det fremdeles vinteren som dominere.

Treningsfeltet ble plassert i nærheten av en travbane mellom Eiken og Evje. Her var det fremdeles snø, men barflekker nok til å plassere noen kadaver.

Kadaverene, var nyfødte lam. Det ble laget 6 søksobjekter. 

Teorikvelden var lagt til Eiken feriesenter. Her møtte 6 personer.

Det var 5 personer som deltok på den praktiske delen av kurset.

Av hunderaser var det 3 border collier, en finsk lapphund og en engelsk springer spaniel.

Den måten Norske kadaverhunder lærer kursdeltakerne å bruke GPS på var ukjent her, men etter kommentarene å dømme ble det godt mottatt.

Vi ønsker Agderfylkene lykke til videre med å bygge opp et miljø rundt kadaversøk. 

Her som ellers var lamminga i full gang mens kurset pågikk. Men med litt justering fra både kursdeltaker og instruktør gikk det fint.

IMG 3779

IMG 3723

 

IMG 3608 

Kurs i kadaversøk

og opplæring på GPS i

Lesja

 

Skrevet av kjell

 

Den nye kurssesongen starter her på Lesja. Mye snø oppover liene, men det var barflekker nok til vårt bruk.

Søksobjektene var lam som var lagret i snøen, og til å ha vært døde lenge var de i forbausende god stand.

Været var fint! Sjøl om vinden kom fra alle kanter og var til tider på grensen til uvær. Dette gjorde at drevene hunder løste oppgavene fint, men de som var nye i bransjen sleit.

På Lesja er det sterke miljøer både på gjæterhundesiden og jakthunder. Ekvipasjene var dyktige i feltet, men flere sliter med GPSen.

 Godkjenningsprøva er et nærliggende mål, og vi retter mye oppmerksomhet mot denne.

På teorikvelden ble det vist eksempler på kommunikasjon mellom tilsyn og beitelag og dokumentasjon av sporlogg der GPS og data var tatt i bruk.

Etter mengden spørsmål og kommentarer i etterkant å dømme, så var emne av stor interesse.

IMG 3632

IMG 3608 

Kurs i kadaversøk

og opplæring på GPS i

Lesja

 

Skrevet av kjell

 

Den nye kurssesongen starter her på Lesja. Mye snø oppover liene, men det var barflekker nok til vårt bruk.

Søksobjektene var lam som var lagret i snøen, og til å ha vært døde lenge var de i forbausende god stand.

Været var fint! Sjøl om vinden kom fra alle kanter og var til tider på grensen til uvær. Dette gjorde at drevene hunder løste oppgavene fint, men de som var nye i bransjen sleit.

På Lesja er det sterke miljøer både på gjæterhundesiden og jakthunder. Ekvipasjene var dyktige i feltet, men flere sliter med GPSen.

 Godkjenningsprøva er et nærliggende mål, og vi retter mye oppmerksomhet mot denne.

På teorikvelden ble det vist eksempler på kommunikasjon mellom tilsyn og beitelag og dokumentasjon av sporlogg der GPS og data var tatt i bruk.

Etter mengden spørsmål og kommentarer i etterkant å dømme, så var emne av stor interesse.

 

IMG 3632

logo2

Referat årsmøte 2012.

Sak 1.     Godkjent

Sak 2.     Jonny

Sak 3.     Godkjent

Sak 4.     Regnskap gjennomgått og godkjent.

Sak 5.     Budsjett vedtatt som i prosjektsøknaden

Sak 6.     Valg:

-         Leder                Jonny Mathisen 2 år

-         Sekretær          Tor Romsås 2 år

-         Styremedlem   Terje Nordberg 2 år

-         Revisor       Asgeir Blixgård 2 år og Arild Idar Aakenes 1 år

-         Vara            Ola Arne Aune 1 år

-         Nestleder i foreningen er kasserer

Sak 7.      Kontingenten er satt til kr. 0,-

Sak 8. Innkomne forslag.

            Se på kriteriene for å være medlem.

Årsmøte vedtok å legge fram et forslag til årsmøte 2013.

-         Leder-

 

 

Isfjorden 041 

 

 

 

Kvam 22.01 2013

 

 

 

Søknad fra Norske Kadaverhunder om prosjektmidler til utvikling av organisasjonen, inkludert kursvirksomhet, instruktørutdanning og godkjenningsprøver.

 

Foreningen Norske Kadaverhunder søker med dette om prosjektmidler for å utvikle organisasjonen, videreutvikle kurs for kadaverhundekvipasjer og kurs for instruktører, samt evaluere og videreutvikle godkjenningsprøver

Prosjektet er planlagt 3-årig, fra 2013 -2016. Denne søknaden gjelder for 2013.

 

BAKGRUNN

Norske kadaverhunder (NK) har gjennom et forprosjekt 2011-2012, dannet en landsomfattende forening som har som mål å systematisere og koordinere arbeide med å kvalitetssikre hundeekvipasjer som skal finne kadaver av beitedyr. Dette for å få mest mulig korrekte tall for beitebrukere og forvaltning. NK er nå en forening med 32 godkjente ekvipasjer fordelt på 5 fylker utover hele landet. I forprosjektet fikk NK hjemmeside, logo, vester og id kort. NK har også utviklet et GPS-kurs som brukes i kurssammenhenger med ekvipasjer og beitelag. Sluttrapporten på dette forprosjektet ble sendt i november 2012 til Oppland, Troms, Finnmark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

PROSJEKTBESKRIVELSE

 1. 1.Visjon

Vår visjon er å være en aktør som bidrar til å få mest mulig riktige tall på drepte og døde beitedyr på beite. Norsk kadaverhund skal utdanne ekvipasjer og instruktører til dette.

 1. 2.Formål

Formålet er med dette prosjektet er å videreføre arbeidet som ble satt i gang i forprosjektperioden med etablering av foreningen Norske Kadaverhunder. Hovedoppgaver er oppbygging av organisasjonen, utvikle systemer for kvalitetssikring av utdanning av ekvipasjer og instruktører og videreutvikle godkjenningsprøver.

 

 MÅL

 1. 1.Utvikling av organisasjonen

Norsk Kadaverhund vil fortsatt å utvikle organisasjonen, og ønsker å få aktive medlemmer fra hele landet. Medlemmer er godkjente ekvipasjer. Vi må finne kontaktpersoner i hvert fylke som kan bidra med lokalkunnskap og kanskje organisering av kurs. Vi må også få med flere fylker.

Informasjonsarbeid er viktig. Vi ønsker å informere om bruk av kadaverhund og delta på konferanser og møter med beitenæringa og rovviltforvaltningen. Vi vil lage brosjyrer og informasjonsmateriell til aktuelle samarbeidspartner

Videre vil vi ha sentralt kartotek over alle som går på kurs, alle godkjente ekvipasjer og godkjente instruktører.

Foreningen skal ha årsmøte i februar/mars, der valg og vanlige årsmøtesaker skal opp, i tillegg er det første årsmøte og det er derfor naturlig med et møte om veien videre. Vi må også få inn minst en person fra utenom Oppland.

 

 1. 2.Kursutvikling og evaluering av godkjenningsprøven      

Norsk kadaverhund vil evaluere kurskonseptet som vi har utviklet og gjennomført de to siste år, og evt. forbedre dette.  Videre vil vi utdanne instruktører som skal kunne holde lokale kurs i egne regioner og fylker.

I forbindelse med årsmøte vil vi ha samling for alle instruktører. Videre ønsker vi å bygge opp en beredskap med instruktører som kan reise ut og bistå ved akutte situasjoner.

Godkjenningsprøven må evaluere og evt. forbedres, og det bør utvikles en mal for kadaverhundkurs som brukes over hele landet.

 ØKONOMI

Budsjett

 

2013

2014

2015

Adm. Hjemmeside, regnskap

50 000

50 000

50 000

Årsmøte

30 000

30 000

30 000

Informasjonsmøter

40 000

40 000

40 000

Kartotek

10 000

10 000

10 000

Kursutvikling, kursmateriell

20 000

20 000

20 000

Kursevaluering

30 000

30 000

30 000

Videreutdanne instruktører

44 000

44 000

44 000

Utdanning/godkjenning av nye instruktører

44 000

44 000

44 000

Instruktørtreff

20 000

20 000

20 000

SUM

288 000

288 000

288 000

 

Finansiering, FKT-midler

 

2013

2014

2015

Oppland

48 000

48 000

48 000

Møre og Romsdal

48 000

48 000

48 000

Nordland

48 000

48 000

48 000

Troms

48 000

48 000

48 000

Finnmark

48 000

48 000

48 000

Sør-Trøndelag

48 000

48 000

48 000

Sum

288 000

288 000

288 000

FRAMDRIFTSPLAN

Oppgaver 2013

 • Årsmøte
 • instruktørtreff
 • Kartotek over kursdeltakere
 • Utvikle kurs til beitelag
 • Starte beredskapsgruppe
 • Finne kontaktpersoner i fylkene
 • Rapportere til fylkene
 • Drifte hjemmeside

Oppgaver 2014

 • Årsmøte,
 • Sentral brosjyre
 • Instruktørtreff
 • Videreutdanning
 • Beredskapsgruppe
 • Utdanne 1-2 instruktører
 • Evaluere kursene og prosjektene
 • Hjemmeside, info på konferanser/møter, få med minst et nytt fylke. Fortsette utviklingen av kurs til beitelag. Rapportere til fylkene.

Oppgaver 2015

 • Årsmøte,
 • Instruktørtreff
 • Egne prosjekter
 • Drifte kartotek
 • Hjemmeside og facebooksida
 • Evaluere godkjenningsprøva
 • Videreutdanne instruktører, samt skaffe nye hvis behov
 • Beredskapsgruppe,
 • Evaluering av prosjektet og sluttrapport.

 

Denne søknaden om kr. 48 000 for 2013 sendes til hvert fylke som har bidratt med midler til forprosjektet. I tillegg sender vi den til Nordland og håper og tror det blir positivt mottatt.

 

På vegne av foreningen Norsk Kadaverhund, org nr. 997 615 069, v/leder Jonny Mathisen.

 

 

Vennlig hilsen

 

Jonny Mathisen

 

 

 

 

 

Kvam 22.01 2013

 

 

 

Søknad fra Norske Kadaverhunder om prosjektmidler til utvikling av organisasjonen, inkludert kursvirksomhet, instruktørutdanning og godkjenningsprøver.

 

Foreningen Norske Kadaverhunder søker med dette om prosjektmidler for å utvikle organisasjonen, videreutvikle kurs for kadaverhundekvipasjer og kurs for instruktører, samt evaluere og videreutvikle godkjenningsprøver

Prosjektet er planlagt 3-årig, fra 2013 -2016. Denne søknaden gjelder for 2013.

 

BAKGRUNN

Norske kadaverhunder (NK) har gjennom et forprosjekt 2011-2012, dannet en landsomfattende forening som har som mål å systematisere og koordinere arbeide med å kvalitetssikre hundeekvipasjer som skal finne kadaver av beitedyr. Dette for å få mest mulig korrekte tall for beitebrukere og forvaltning. NK er nå en forening med 32 godkjente ekvipasjer fordelt på 5 fylker utover hele landet. I forprosjektet fikk NK hjemmeside, logo, vester og id kort. NK har også utviklet et GPS-kurs som brukes i kurssammenhenger med ekvipasjer og beitelag. Sluttrapporten på dette forprosjektet ble sendt i november 2012 til Oppland, Troms, Finnmark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

PROSJEKTBESKRIVELSE

 1. 1.Visjon

Vår visjon er å være en aktør som bidrar til å få mest mulig riktige tall på drepte og døde beitedyr på beite. Norsk kadaverhund skal utdanne ekvipasjer og instruktører til dette.

 1. 2.Formål

Formålet er med dette prosjektet er å videreføre arbeidet som ble satt i gang i forprosjektperioden med etablering av foreningen Norske Kadaverhunder. Hovedoppgaver er oppbygging av organisasjonen, utvikle systemer for kvalitetssikring av utdanning av ekvipasjer og instruktører og videreutvikle godkjenningsprøver.

 

 MÅL

 1. 1.Utvikling av organisasjonen

Norsk Kadaverhund vil fortsatt å utvikle organisasjonen, og ønsker å få aktive medlemmer fra hele landet. Medlemmer er godkjente ekvipasjer. Vi må finne kontaktpersoner i hvert fylke som kan bidra med lokalkunnskap og kanskje organisering av kurs. Vi må også få med flere fylker.

Informasjonsarbeid er viktig. Vi ønsker å informere om bruk av kadaverhund og delta på konferanser og møter med beitenæringa og rovviltforvaltningen. Vi vil lage brosjyrer og informasjonsmateriell til aktuelle samarbeidspartner

Videre vil vi ha sentralt kartotek over alle som går på kurs, alle godkjente ekvipasjer og godkjente instruktører.

Foreningen skal ha årsmøte i februar/mars, der valg og vanlige årsmøtesaker skal opp, i tillegg er det første årsmøte og det er derfor naturlig med et møte om veien videre. Vi må også få inn minst en person fra utenom Oppland.

 

 1. 2.Kursutvikling og evaluering av godkjenningsprøven      

Norsk kadaverhund vil evaluere kurskonseptet som vi har utviklet og gjennomført de to siste år, og evt. forbedre dette.  Videre vil vi utdanne instruktører som skal kunne holde lokale kurs i egne regioner og fylker.

I forbindelse med årsmøte vil vi ha samling for alle instruktører. Videre ønsker vi å bygge opp en beredskap med instruktører som kan reise ut og bistå ved akutte situasjoner.

Godkjenningsprøven må evaluere og evt. forbedres, og det bør utvikles en mal for kadaverhundkurs som brukes over hele landet.

 ØKONOMI

Budsjett

 

2013

2014

2015

Adm. Hjemmeside, regnskap

50 000

50 000

50 000

Årsmøte

30 000

30 000

30 000

Informasjonsmøter

40 000

40 000

40 000

Kartotek

10 000

10 000

10 000

Kursutvikling, kursmateriell

20 000

20 000

20 000

Kursevaluering

30 000

30 000

30 000

Videreutdanne instruktører

44 000

44 000

44 000

Utdanning/godkjenning av nye instruktører

44 000

44 000

44 000

Instruktørtreff

20 000

20 000

20 000

SUM

288 000

288 000

288 000

 

Finansiering, FKT-midler

 

2013

2014

2015

Oppland

48 000

48 000

48 000

Møre og Romsdal

48 000

48 000

48 000

Nordland

48 000

48 000

48 000

Troms

48 000

48 000

48 000

Finnmark

48 000

48 000

48 000

Sør-Trøndelag

48 000

48 000

48 000

Sum

288 000

288 000

288 000

FRAMDRIFTSPLAN

Oppgaver 2013

 • Årsmøte
 • instruktørtreff
 • Kartotek over kursdeltakere
 • Utvikle kurs til beitelag
 • Starte beredskapsgruppe
 • Finne kontaktpersoner i fylkene
 • Rapportere til fylkene
 • Drifte hjemmeside

Oppgaver 2014

 • Årsmøte,
 • Sentral brosjyre
 • Instruktørtreff
 • Videreutdanning
 • Beredskapsgruppe
 • Utdanne 1-2 instruktører
 • Evaluere kursene og prosjektene
 • Hjemmeside, info på konferanser/møter, få med minst et nytt fylke. Fortsette utviklingen av kurs til beitelag. Rapportere til fylkene.

Oppgaver 2015

 • Årsmøte,
 • Instruktørtreff
 • Egne prosjekter
 • Drifte kartotek
 • Hjemmeside og facebooksida
 • Evaluere godkjenningsprøva
 • Videreutdanne instruktører, samt skaffe nye hvis behov
 • Beredskapsgruppe,
 • Evaluering av prosjektet og sluttrapport.

 

Denne søknaden om kr. 48 000 for 2013 sendes til hvert fylke som har bidratt med midler til forprosjektet. I tillegg sender vi den til Nordland og håper og tror det blir positivt mottatt.

 

På vegne av foreningen Norsk Kadaverhund, org nr. 997 615 069, v/leder Jonny Mathisen.

 

 

Vennlig hilsen

 

Jonny Mathisen