Nyeste artikler:

NKH var invitert til å delta på Telemark Sau og Geit (TMSG) sin fagdag 2. mars på Morgedal hotell 2. mars 2019 for å orientere om NKH

I tillegg så var

 • styremedlem i NSG Else Horgin Asplin frå NSG invitert til å orientere om «Organisasjonsutviklingsprosjekt i NSG – Bærekraft»
 • Terje Bakken leder Norilla Gol, invitert til å orientere om «Norilla – gull av gråstein»
 • Terje Skeidsvoll spesialveterinær, helesetjenesten for sau, invitert til å orientere om «Beitetap og beitedyktighet samt vaksinasjon av sau.

Norske Kadaverhunder

Lørdag 23.mars kl 1500

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling.
Sak 3 Årsmelding
Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Bakgrunn:

Sør-Aurdal kommune har årvisse, store tap av lam på beite. Samtidig er det lite funn av ferske kadaver. Det er derfor få dyr som blir bekreftet tatt av freda rovvilt. Derfor ble det våren 2017 satt i gang et prosjekt mellom Fylkesmannen i Oppland, landbrukskontoret i Sør-Aurdal, Mattilsynet, Maren Rønnaug Sæteren Hippe og Espen Nerødegård. I 2018 ble Kari og Oddvin Sørbøen også med i prosjektet. Alle saueeierne har hatt årvisse store tap av lam.

Tilstede: Jonny Mathisen, Morten Steinsrud og Nils Steinvik

Meldt forfall: Camilla Akslen og Camilla Jensen

Innkommet post:

 • Intet nytt å rapportere

Utsendt post:

 • Søknad FKT midler sendt fylkesmannen i Troms/Finnmark

Eksterne møter:

 • 14.07 Møre og Romsdal – Valldal. Rovviltkonferanse
 • 16.01 Oppland, Lillehammer, Rovviltseminar
 • 21 og 22.01 Nasjonal konferanse – Hamar
 • 28.01 Oppland regionmøte Norddalen
 • 29.01 Oppland regionmøte Valdres
 • 30.01 Oppland regionmøte Sørdalen
 • 06.02 Oppland regionmøte Midtdalen

Planlagte eksterne møter:

 • 02.03 Telemark Årsmøte Sau og Geitavslag

Oppfølgingssaker fra forrige styre/arbeidsmøte

 • Årsmøte 2019 (NS)
  • Olavsgård/Jessheim lørdag 23.mars kl 1500 (bestilling av hotell og møterom) (NS)= OK
  • Aktivisering av valgkomite (CA) = Må følges opp (NS)
  • Rapport fra fagavdelingen til årsmeldingen (MS)
   • I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Vedtektsendring ifbm etablering av lokale lag
  • Innspill fra styremedlemmene om hva NKH skal ha som ambisjon i 2019 (Alle) = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Herunder aktivitetsplan (Alle),= I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
    • Prosjekter, prioriteringer etc = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Økonomiplan (MS/JM)
    • Justeringer= I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Strategiplan (NS)
    • Nytt = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Ajourføring av sentralt medlemsregister på WEB (NS)
    • Blir utført som del av nytt medlemsregister (avtale med leverandør)= Venter på svar fra leverandør, KP Kvam
   • Webside
    • Justeringer på forsiden (CA) = I prossess, NS følger opp
   • Støtte fra Garmin (NS)
    • Intet nytt
   • FKT midler (NS/JM)
    • I prossess, søknad sendt Finnmark/Troms, JM og NS følger opp
   • Fagavdelingen (MS)
    • Instruktørsamling 2019
     • Status tid, sted, innhold, deltagere = OK
    • Nettsalg (CA)
     • Status egne elev vester = Status rapporteres til neste styremøte
     • Kontraktsforslag = Følges opp (NS)
    • Profilering (CA/CJ)
     • Facebook gruppe - status = OK
     • «Ny folder» - status = Følges opp av MS,
     • Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. – Status = Følges opp av MS,
     • ØkonomiStatus (JM)
      • Nettsalg – status (CA ansvar) - NS følger opp)
      • Levering av regnskap til regnskapsfirma = leveres fredag 15.02
      • Retningslinjer for rapportering fra Leder og nestleder =OK
     • Prosjekt rapport – offentliggjøring (JM/CA)
      • Offentligjøres snarest mulig, MS/NS

 Nye saker

 • Planlagte møter/besøk
  • Nord Østerdal prosjektet (beredskap) NS
  • Find my (satellitt bjeller) (samarbeidsmuligheter) JM
  • Flå jakt og fiskesenter (jakthunder/aversjonstrening) NS
 • Nasjonal konferanse Hamar i 2020
  • Mulig foredrag fra NKH – Tittel «Hvordan finne kadaver» NS følger opp

Referent Nils Steinvik

Møtt: Nils(NS), Morten(MS) og Jonny(JM)

Forfall: Camilla A(CA) og Camilla J(CJ)

Innkommen post: NS

* Referat div jule helsinger

* Invitasjon rovviltnemdsmøte Hedmark 14 des NS møtt

* invitasjon rovviltnemdsmøte Oppland 19 des NS møtt

* invvitasjon rovdyrkonferanse i Valldal 14 jan NS møtt

Årets konferanse var den 10. konferansen som ble gjennomført, noe som tyder på at den har kommet for å bli samt at den har stor interesse da det var over 100 påmeldte.

Det var forelesere fra KLD, Miljødirektoratet, rovviltnemnd, diverse forskere og forskjellige organisasjoner.