Nyeste artikler:

Tilstede: Jonny Mathisen, Morten Steinsrud og Nils Steinvik

Meldt forfall: Camilla Akslen og Camilla Jensen

Innkommet post:

 • Intet nytt å rapportere

Utsendt post:

 • Søknad FKT midler sendt fylkesmannen i Troms/Finnmark

Eksterne møter:

 • 14.07 Møre og Romsdal – Valldal. Rovviltkonferanse
 • 16.01 Oppland, Lillehammer, Rovviltseminar
 • 21 og 22.01 Nasjonal konferanse – Hamar
 • 28.01 Oppland regionmøte Norddalen
 • 29.01 Oppland regionmøte Valdres
 • 30.01 Oppland regionmøte Sørdalen
 • 06.02 Oppland regionmøte Midtdalen

Planlagte eksterne møter:

 • 02.03 Telemark Årsmøte Sau og Geitavslag

Oppfølgingssaker fra forrige styre/arbeidsmøte

 • Årsmøte 2019 (NS)
  • Olavsgård/Jessheim lørdag 23.mars kl 1500 (bestilling av hotell og møterom) (NS)= OK
  • Aktivisering av valgkomite (CA) = Må følges opp (NS)
  • Rapport fra fagavdelingen til årsmeldingen (MS)
   • I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Vedtektsendring ifbm etablering av lokale lag
  • Innspill fra styremedlemmene om hva NKH skal ha som ambisjon i 2019 (Alle) = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Herunder aktivitetsplan (Alle),= I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
    • Prosjekter, prioriteringer etc = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Økonomiplan (MS/JM)
    • Justeringer= I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Strategiplan (NS)
    • Nytt = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Ajourføring av sentralt medlemsregister på WEB (NS)
    • Blir utført som del av nytt medlemsregister (avtale med leverandør)= Venter på svar fra leverandør, KP Kvam
   • Webside
    • Justeringer på forsiden (CA) = I prossess, NS følger opp
   • Støtte fra Garmin (NS)
    • Intet nytt
   • FKT midler (NS/JM)
    • I prossess, søknad sendt Finnmark/Troms, JM og NS følger opp
   • Fagavdelingen (MS)
    • Instruktørsamling 2019
     • Status tid, sted, innhold, deltagere = OK
    • Nettsalg (CA)
     • Status egne elev vester = Status rapporteres til neste styremøte
     • Kontraktsforslag = Følges opp (NS)
    • Profilering (CA/CJ)
     • Facebook gruppe - status = OK
     • «Ny folder» - status = Følges opp av MS,
     • Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. – Status = Følges opp av MS,
     • ØkonomiStatus (JM)
      • Nettsalg – status (CA ansvar) - NS følger opp)
      • Levering av regnskap til regnskapsfirma = leveres fredag 15.02
      • Retningslinjer for rapportering fra Leder og nestleder =OK
     • Prosjekt rapport – offentliggjøring (JM/CA)
      • Offentligjøres snarest mulig, MS/NS

 Nye saker

 • Planlagte møter/besøk
  • Nord Østerdal prosjektet (beredskap) NS
  • Find my (satellitt bjeller) (samarbeidsmuligheter) JM
  • Flå jakt og fiskesenter (jakthunder/aversjonstrening) NS
 • Nasjonal konferanse Hamar i 2020
  • Mulig foredrag fra NKH – Tittel «Hvordan finne kadaver» NS følger opp

Referent Nils Steinvik

Møtt: Nils(NS), Morten(MS) og Jonny(JM)

Forfall: Camilla A(CA) og Camilla J(CJ)

Innkommen post: NS

* Referat div jule helsinger

* Invitasjon rovviltnemdsmøte Hedmark 14 des NS møtt

* invitasjon rovviltnemdsmøte Oppland 19 des NS møtt

* invvitasjon rovdyrkonferanse i Valldal 14 jan NS møtt

Årets konferanse var den 10. konferansen som ble gjennomført, noe som tyder på at den har kommet for å bli samt at den har stor interesse da det var over 100 påmeldte.

Det var forelesere fra KLD, Miljødirektoratet, rovviltnemnd, diverse forskere og forskjellige organisasjoner.

Rovviltnemnda i region 3/Oppland inviterte kommunene i Oppland – politisk ledelse/administrasjon, skadefellingsledere, etater, lag, foreninger og prosjekter som på ulike måter er involvert i forvaltning av rovvilt i region 3/Oppland til et åpent seminar. I tillegg til lokale aktører fra Oppland, inviterte Rovviltnemnda i region 3 Klima- og Miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Miljødirektoratet og rovviltnemnda i region 5/Hedmark med sekretariat.

Kommunene Nordal, Stranda, Rauma . Nesset Sunndal og Surnadal i Møre og Romsdal arrangerte regionalt folkemøte om rovdyrpolitikk med fokus på jerv den 14.januar 2018.

Inviterte til folkemøtet var alle som på en eller annen hadde tilknytning til eller interesse av dagens rovdyrproblematikken. Det møtte ca 90 tilhørere

Referat fra styremøte 7 nov
 
Oppmøte: Camilla A, Nils Stenvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud
 
Agenda
 
Innkommet post (NS)
 
Beitebruksseminar – Fylkesmannen i Oppland
- Viktig å sende en representant, Nils har deltatt 
Beitelseminar med roviltfokus: Norsk bondelag, Norsk småbrukarlag, Norsk Sau og Geit
o Nils har deltatt
Rapporter frå gjennomførte kurs
- Gjennomført, alle rapporter er mottatt og lagt ut på hjemmesiden
Invitasjon til Nasjonal konferanse rovvilt, beitedyr og samfunn 21.-22.januar, 2019, 
o Nils og Camilla A(?) deltar
 
Nye saker:
 
Årsmøte 2019  
- Innspill fra fagavdeling (Bør på plass på neste styremøte som egen sak)
Årsmelding: 
- Felles tanker om hva vi skal oppnå 2019 (tas på neste styremøte, Januar, skype)
- Aktivitetsplan 2019 Lages som eget vedlegg til årsmøtet
- Vedlegg m/planer
tid/sted 
- Bodø 24. mars 2019 (?)
Val
- Morten Stensrud, Nils Steinvik, Camilla Jensen og 2 x Vara på valg. 
Ajourføring (sentralt register) av kurs/godkjenningsekvipasjer 
- Det sentrale registeret er oppdatert. 
- Ikkje gjort; Godkjenningsliste over alle kursdeltagere (ligger under fanen instruktører på vår WEB side. Denne må oppdateres. (Ansv Nils) frist 1.jan
 
Oppfølging fra forrige møte:
 
Ny web leverandør? – Nei
- Vi jobber videre med dette. Det er ønskelig med medlemsregister, import og vask av medlemslister. Dette for å bedre oversikt over medlemmer og betalt medlemskap. 
- Nils følger opp, ønskelig med nytt tilbud fra Kompani Kvam på dette. Frist 1.jan
Støtte fra Garmin
- Intet nytt
Godkjenningskort
- Innsendt, 27 nye godkjente. Midlertidige kort er nå benyttet. (som avtalt forrige møte)
- Vest sendes ut til de som mangler. Nye vester bestilt av Jonny. 
Rapportering FKT 
- Alle rapporter levert for 2018. 
- Penger inn, Oppland 2x 10 000 kr
- Ajour 01. November
Søknader FKT 2019
- Frist 15. Januar
- Foreslår å søke de samme igjen, legge mer vekt og dybde i søknaden, ny vinkling for mulig å kunne få det godkjent/innvilget. 
- Ja til nye søknader. 
- Finmark og Troms, vi tar ansvaret selv
- Restmidler 2018, Ja søk på dette (Nils og Jonny følger opp, frist 20.nov)
- Vedlikeholdssamling
 
Fagavdelingen
 
Formell godkjenning av nye instruktører
- Per Morten Holand, Tor Nilsen, Eyvind Arntzen – Godkjent grunnkurs og godkjenning. Godt jobbet, rosende tilbakemeldinger. 
Kurs og godkjenningsprøver – status
- Alle kurs og godkjenningsprøver gjennomført
Prosjekter – Status
- Tre prosjekter 1. Sør Aurdal, 2. Sør Fron, 3. Fron Vest. – Ferdig, rapportert og levert. Her er det blitt gjort en kjempe innsats av ekvipasjene. 
Oppfølging fra forrige møte:
Instruktør samling 2019
- Legges til slutten av februar, 22. februar 2019 er aktuell dato
 
Økonomi:
 
Status
- Alt er fakturert ut
- Lønn er betalt ansatt + Instruktør
- Prosjekt oppgjort
Søknad om restmidler FKT
- ja
Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 2018
- Dette jobbes med
 
Nettsalg
 
Status
- Avslutte forhold med tidligere leverandører, Camilla A følger opp dette. 
- Forholde oss til; Bruk av tjenestedekken – Godkjente hunder. 
- Egne Elev-dekken for hund under trening
- Legge frem bildene på nettsalg på nettsiden, ikke i PDF-fil. Dette er nå Ok!
 
Oppfølging fra forrige styremøte
 •  
Kontrakt med nettsalg-leverandør
- Dette arbeides med. Være klart til styremøte i Januar 2019. 
 
Evt
 
Bedre Profilering av NKH
- Vi har pr nå folder, web side og lukket facebook gruppe. 
- Folderen burde fornyes med mer utfyllende informasjon om hva vi er, hva vi jobber for/mot, hva vi kan tilby og bistå med. Pris, hvem betaler utdanning/kurs. 
- Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. 
- Camilla A og Camilla J følger opp. Frist neste styremøte
 
Årshjul/Handlingsplan/Utførelse
- Legge ut denne planen til medlemmene våre, slik de ser hva vi arbeider med. Dette kan være med på å engasjere medlemmene mer. 
Styreverv – valg
- Det er ønskelig at Nordland som har størst antall aktive kadaversøkshunder er representert i NKH styret.
Valgkomite
- Trine Rustadstuen hadde frist til 01. april 2018
- Valgkomiteen er mangelfull. Dette bør være på plass. Camilla A følger opp. 
Instruktørmøte 2018
o Flyttes til budsjettmessig til 2019
o Deltagere får dekt reise, opphold og kost
Fylke – Ekvipasjer
- Innskjerping på registrering av ekvipasjer Ekvipasjen skal være koblet til den folkeregistrerte adressen som følger fører. 
Medlemmer
- Oppdatere informasjonen, adresse, tlfnr, få på plass om de er Aktive-Ikke aktive (Camilla A starter på dette arbeidet) 
Varamedlem: Kalles inn til styremøter, inkluderes i møtevirksomhet, får referat i etterkant på lik linje med styremedlem. Uttalerett, ikke stemmerett