Nyeste artikler:

 

Det ble på lørdag gjennomført vedlikeholdssamling hvor 5 ekvipasjer deltok. De hadde på forhånd meldt inn ønsker om søk på kjente og/eller ukjente objekter.  Som vanlig ble det også gode diskusjoner om søk, hund og alt som hører til.

Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Camilla Akslen (CA), Nils Steinvik (NS)

Forfall Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

 1. NKH har mottatt søknad om etablering av lokallag NKH i Oppland, region syd for kommunene Nordre og Søndre land, Gjøvik og Toten samt Gausdal og Lillehammer

Vedtak: Styret ser svært positivt på søknaden, søknaden innvilges, lokallaget ønskes lykke til videre. Styret ser frem til positivt ett positivt samarbeid med lokallaget. NS følger opp

 1. Info om etablering av lokallag NKH i Agder. NS har vært i kontakt med aktuell leder, noe kommunikasjon er utført – ingen formell søknad mottatt

Vedtak: Styret avventer

 

Norske kadaverhunder har fått sitt første regionale kadaverhundlag. Etter søknad fra initiativtagerne så har styret godkjent søknad om etablering av regionalt kadaverhundlag i Oppland syd. Nedslagsområde for «lokallaget» er kommunene Nordre- Søndre land, Gjøvik og Toten, Gran og Lunner samt Gausdal og Lillehammer.

 

3-årig økonomiplan for Norske Kadaverhunder

Dette er en plan som skal si noe om på hvilke områder styret bør jobbe aktivt for å opprettholde en sunn og fremtidsretta økonomi, i en 3 års-periode. Man kunne valgt å hatt en lengre periode, men det er vurdert som mest hensiktsmessig å ha en kortere periode for å gjøre planen mer reell.

Inntektssiden

Norske Kadaverhunder (NKH) har 3 vesentlige inntektskilder:

 • Kurs/Godkjenningsprøve
 • Tilsyn
 • Beredskap

NKH baserer driften og inntekten sin på å avholde kurs. Noen av disse kursene støttes av FKT-middel fra fylkene det avholdes kurs i. Kurs vi har er kadaversøkskurs, beredskapskurs, beitelagskurs og GPS-kurs, samt vedlikeholdssamlinger.

Kurs er basisinntekten for den grunnleggende driften og det bør jobbes aktivt med å avholde flere kurs i hele landet.

Det mottas også FKT-middel til administrative utgifter fra noen fylker. For 2017 er det budsjettert med kr 90000,-. i 2016 mottok vi kr 40000,-.

Det bør jobbes aktivt mot alle fylker som er belastet av rovdyr å få disse til å være med å støtte NKH sitt arbeid, både med støtte til kurs og adm.utgifter.

Det må i denne 3-års periode jobbes målrettet mot Direktoratet for å skaffe alternative inntektskilder. Det er sendt inn søknad om støtte på kr 200.000,- pr år, og i denne økonomiplan er dette tatt inn som en forutsetning, selv om det pr dags dato ikke er mottatt noe svar på denne søknad.

Det er også ønskelig at mer av inntekten skal komme gjennom beredskap. Dette vil si at NKH bør ta mer ansvar for organisering og gjennomføring av søk/tilsyn gjennom organisasjonen, som i en akutt beredskapssituasjon. Dette vil medføre noe mer administrativt arbeid, da NKH blant annet må betale ekvipasjene. Med dette, vil det være påkrevd en økning av takstene for å dekke inn administrativt  merarbeid.

Inntekter

2018

2019

2020

Støtte/tilskudd DIR

200000

200000

200000

Kurs, overskudd

70000

90000

100000

Tilsyn/beredskap

10000

15000

25000

Kontingent

20000

23000

25000

Fylke/FKT

100000

100000

100000

Sum

400000

428000

450000

I tillegg til disse har NKH inntekt på kontigent. Medlemskontingenten er kr 250,- pr. år. Det vil være naturlig å ha en moderat økning på denne over 3 kommende år, uten at det vil få store utslag økonomisk på inntektssiden.

 

 

Utgifter

Utgiftene vil måtte tilpasses fremtidige inntekter og derfor vil denne økonomiplanen måtte revideres ved endringer av inntektene.

Utgiftene i NKH er fordelt på få poster, og tre poster utgjør det meste av utgiftene.

Adm/hjemmeside er en post som dekker møtegodtgjørelse og kjøring til disse, samt utgifter til konsulenthjelp med hjemmeside. Her må utgiftene til hjemmeside ses grundig på da den posten står for over 30000,- i 2017. Styret må redusere denne utgiften i denne treårsperioden.

Denne posten vil også få en økning i 2018 på 50000,- i honorar til leder og nestleder. Dette skal betales ut en gang i året mot regning. Her må arbeidsoppgaver beskrives og være utført før utbetaling. Se egen instruks for leder/nestleder.

Instruktørsamlinger :

Dette er en samling, som fra starten av NKH, var en styresamling og instruktørtreff. Her har instruktørene lønn som instruktører samt dekket reise og opphold. Her må styret se på om det er nødvendig/ønskelig med lønn. Styret må også se på hyppigheten og nødvendigheten av denne samlingen.

Årsmøte:

NKH sitt øverste organ og viktig at det jobbes med å få medlemmer til å møte her. Styret pålegges i perioden å se på utgiftene, og om det er nødvendig/muligheter for innsparinger.

Her må det ses på om det skal skje moderate økninger i perioden hvis økonomien tillater det. Styret må også se på bruken av diettordningen og komme med forslag om ev endringer.

Satser

Sats 2017

2018

2019

2020

Honorar leder

25000

25000

25000

Honorar nestleder

25000

25000

25000

instruktørlønn

2000,- pr dag

uendret

uendret

uendret

Instruktør elev

Praktisk del

1000, pr dag

uendret

uendret

uendret

møtegodtgjørelse

1600,- pr dag

uendret

uendret

uendret

Diett

600, pr dag

Uendret

uendret

uendret

Tlf/skype møte

250,- pr møte

uendret

uendret

uendret

Kjøregodtgjørelse

Statens satser

uendret

uendret

uendret

Totaloversikt

Det er viktig å påpeke at tallene i totaloversikten nedenfor er noe usikre, spesielt Støtte/tilskudd MDIR, da denne posten ikke er bekreftet og derfor bør utgiftssiden være nøktern.

Budsjett

2018

2019

2020

Inntekter

Støtte/tilskudd MDIR

200000

200000

200000

Kurs, overskudd

70000

90000

100000

Tilsyn/beredskap

10000

15000

25000

Kontingent

20000

23000

25000

Fylke/FKT

100000

100000

100000

Sum Inntekter

400000

428000

450000

Utgifter

ADM/hjemmeside

100000

100000

100000

Årsmøte

30000

30000

30000

Andre møteutg

40000

50000

50000

Instruktørsamling

20000

20000

20000

Regnskap

20000

20000

20000

Sum Utgifter

210000

220000

220000

Resultat

190000

208000

230000

Referat fra årsmøte

Møtt: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud, Camilla Jensen, Camilla Anett Akslen, Trine Rudstaden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norske Kadaverhunder

24.februar kl 1200

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Møteleder Nils, Referent Jonny, Protokollunderskriverer alle

Sak 2 Godkjenning av innkalling. Godkjent

Sak 3 Årsmelding

Årsmelding vedtatt med 3 tallrettelser, dette er rettet i vedlagte årsmelding. Eksterne møter skal med i årsmelding fra 2018. Styres forslag til aktiviteter godkjennes. Beitelagskurs tas opp til revidering. Under punktet forsking skal Radiobjelleprosjektet i Sør Aurdal inn. 

 

Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Regnskap, budsjett vedtatt. Kontingent blir for 2019 satt til 300,-

Forenklet regnskap og budsjett lagt ved.

Sak 6 Valg

Leder Nils Steinvik ikke på valg

Nestleder/styremedlem 1 Jonny Mathisen 2år

Styremedlem 2 Camilla Anett Akslen 2 år

Styremedlem 3 Morten Steinsrud 1 år

Styremedlem 4 Camilla Jensen ikke på valg

Varamedlem 1 Janne Drevik 1 år

Varamedlem 2 Hanne Marthe Sørøy 1 år

Valgkomite Trine Rudstaden 2 år, Det presenteres en fulltallig komite på tre stykker for styret før 1 april dd. Ansvarlig Trine

Sak 7 Innmeldte saker

Innmeldte saker til årsmøtet 2018

 1. Utarbeidelse av strategisk plan 2019 – 2023

Forslag til vedtak:

Styret i NKH pålegges å utarbeide en Strategisk plan for perioden 2019 – 2023. Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i organisasjonen

Planen skal inneholde følgende emner

 1. Visjon
 2. Hovedmål for perioden fram til 31. desember 2023
 3. Satsningsområder

3.1 Kompetanse / kvalitet

3.2 Økonomi

3.3 Profilering

3.4 Rekruttering

3.5 Organisasjonssamarbeid

                                          Vedtatt

 1. Ny organisasjonsstruktur

              Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar ny organisasjonsstruktur

Styreleder

Overordnet ansvar

Styreledelse/styremøter/årsmøte

Kontakt Direktorat med hovedvekt

på fremtidig økonomi.

FKT, holde kontakt med fylker,

Beitelag, NSG osv.

Kontaktperson media

Styreleder har honorar

Styremedlem1/nestleder

Kasserer/økonomiansvarlig

Forberedelser, planlegging og

Gjennomføring kurs.

Hovedansvar vakt.

Beredskapsplaner

Nestleder har honorar

Styremedlem 2

Sekretær

Arkivansvarlig

Pressemeldinger

Styremedlem3

Ansvar for instrukser

Ansvarlig fagavd

Økonomiplan i samarbeid med nestleder

Styremedlem4

Ansvar web, salg.

Markedsføring

Nettbutikk

Vedtatt

 1. Økonomiplan

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte økonomiplan

Vedtatt med 5 for og en blank, økonomiplan legges ut

 1. Ny ekstern webdesigner:

Hensikt: Styret i NKH er av den oppfatning at eksisterende leverandør ikke tilfredsstiller de behov som NKH som organisasjon har. Dette gjelder spesielt hurtighet ved oppdatering, mulighet til å utføre rettelser selv etc. Styret i NKH har gjentatte ganger anmodet om dette men fått negative svar. Ved opprettelse av nettbutikk så har styret fått brakt på det rene at eksisterende WEB plattform er lite egnet for denne type tjeneste.

Forslag til vedtak:

Styret i NKH gis fullmakt til å ta kontakt med andre WEB leverandører i den hensikt å få en bedre og raskere oppdatering av websiden. Det gis en økonomisk begrensning som engangsinvestering på kr 50 000.

Vedtatt

 

 

 1. Vedtektsendring

Følgende forslag legges til grunn for vedtektsendring

Vedtekter:

NORSKE KADAVERHUNDER

 • 1. Foreningens navn er Norske kadaverhunder stiftet 01.10.2011
 • 2. Formål: Kvalitetssikre utdanningen og godkjenning av ekvipasjer til å finne husdyrkadaver.
 • 3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
 • 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer.
 • 5. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
 • 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,-
 • 7. Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Dette skal da fremgå i regnskapet.
 • 8. Årsmøte.

Adressen til foreningen følger den valgte leder:

Årsmøte som holdes innen hvert år innen april, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret minst 14 dager før, direkte til medlemmer og/eller kunngjøring i egnet presse. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret minst en uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte, alle har en stemme og kan ikke overføres ved fullmakt.

 • 9. Årsmøte ledes av valgt dirigent.
 • 10. Stemmegivning på årsmøte.

Med mindre noe annet er bestemt gjelder alminnelig flertall, blanke stemmer teller ikke.

Ved valg skal det ved stemmelikhet være omvalg, ved stemmelikhet ved omvalg kreves ekstra årsmøte for å velge en person.

 • 11. Årsmøte skal:

- Behandle foreningens årsmelding

- Behandle foreningens regnskap i revidert stand

- Behandle innkomne forslag

- Fastsette kontingent

- Vedta foreningens budsjett

- Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8

- Velge revisor og dennes stedfortreder.

 • 12. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.
 • 13. Foreningen styres av et styre på maks 5 personer og er foreningens høyeste myndighet i mellom årsmøtene.

Styret skal gjennomføre vedtak årsmøte har vedtatt og styre etter de vedtekter som gjelder.

 • 14 Vedtekter kan bare endres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
 • 15 oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøte, blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Denne § kan ikke endres.

Forslag til endringer:

 • 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer

Endringsforslag:

Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent

 • 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,

Endringsforslag: Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen.

 • 8 legges til ny setning: «Innkomne forslag og årsmelding legges ut en uke før årsmøte.»

 

 • 11 sitat:

«Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8»

Endringsforslag

Ved organisasjons endring så endres § 11 til følgende: Velge styremedlem 1, 2 og 3 det ene året, leder og styremedlem 4 det andre året.

 

Forslag til vedtak:

Årsmøter vedtar og godkjenner fremlagte endringer i vedtektene

Vedtatt, § 8 kom som forslag på årsmøte og ble vedtatt

-------------------------------                  --------------------------------                               -----------------------------------

Trine Rudstaden                                 Camilla Jensen                                                Camilla Anett Akslen

--------------------------------               ----------------------------------                             ------------------------------------

Morten Steinsrud                              Nils Steinvik                                                      Jonny Mathisen

 

3 stykker møtte denne helga. Vi trente på flere felt med både kjente og ukjente markører. Det ble gjennomgang av GPS og litt om bruken av Base Camp.

Deltakerne gav uttrykk for at de var fornøyde, til tross for noe dårlig vær på søndag.