Nyeste artikler:

Seminaret ble en ubetinget stor suksess. 43 påmeldte med representer fra Miljødirektoratet, Fylkesmennene i Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland, representanter fra Norsk sau og geit, Trondheim hundeskole, kommuneledelse i Hedmark, Oppland, Nordland, Trøndelag og fra beitelag og hundeførere i samme fylker.

Torsdag den 01.februar var Norske kadaverhunder invitert til å delta på regionmøtet på Dale-Gudbrands gard, Hundorp sammen med representanter fra beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Statens naturoppsyn etc fra Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør- og Nord-Fron. Denne regionen består av 6 kommuner og 35 beitelag. Til sammen så er det ca 100 000 sau på beite i regionen. Årets gjennomsnittlige tap var på ca 4,2%

Hensikten med møtet var erfaringsutveksling etter beitesesongen 2017, planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr i utmarka 2018

Møtet var vellykket, dialogene mellom aktørene ga det inntrykk at det var en klar tilbakemelding til fylkesmannen at dialogen mellom fylket, kommunen og beitelagene var god. De fremmøtte ga videre uttrykk for frustrasjon da forhold som jakt etter rovvilt er en gjenganger hvert år uten at man lykkes med å legge til rette for bruk av for eksempel snøscooter.

Div organisasjoner orienterte om sine prosjekter og mål for 2018.

Nils Steinvik

Rapport fra Regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og Rovviltnemda i Oppland.

Tirsdag den 30.jan var Norske kadaverhunder invitert til å delta på regionmøtet på Gran Rådhus Jaren, sammen med representanter fra beitelag, kommuner, rovviltkontakter etc fra Gran, Lunner, Jevnaker. Østre og Vestre Toten, Gjøvik, Søndre og Nordre land

Hensikten med møtet var erfaringsutveksling etter beitesesongen 2017, planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr i utmarka 2018.

Regionmøtet var vellykket, dialogene mellom aktørene ga inntrykk at det hadde vært en vanskelig sommer for beitebrukerne med meget stor belastning grunnet store tap.

Det var ønske fra deltagerne om å utvikle en beredskapsplan som kunne nyttes ved fremtidige akutte situasjoner.

Undertegnede fikk et bestemt inntrykk at bruken av kadaversøkshunder er nyttig som konfliktdempende tiltak og at det var ønske om nye kurs og godkjenninger i 2018.

Nils Steinvik

Nasjonalt kadaverhundseminar

Tid: 12-13.02 2018

Sted: Scandic Hell Hotel

Dag 1

12-13:00         Lunsj og registrering

13:00               Velkommen og praktisk info

13:10                          Erfaringer med bruk av kadaverhund

Per Morten Holand, kadaverhundfører fra Oppdal

Jonny Mathisen, Norske Kadaverhunder

Turid Hovland, kadaverhundfører fra Hadeland

13:55                           Effektiviteten i kadaversøk med hund - resultater fra NIBIO-prosjektet

Inger Hansen, NIBIO

14:40               Utdanning og organisering av kadaverhundekvipasjer i Norge                                          Nils Steinvik, Norske Kadaverhunder

15:10               Pause

15:30                          Hva kreves av motivasjon og trening for å få et optimalt søkemønster og sikkerhet for funn?

                        Turid Buvik, Trondheim hundeskole

17:00               Pause

17:15               Med talent for å finne

                          Ellinor Antonsen, Norsk Kennel Klub og Norsk Brukshundsports Forbund

17:45                          Diskusjon – om trening og utdanning av ekvipasjer

            Ordstyrer: Inger Hansen

18:00               Slutt for dagen

19:00               Middag

Dag 2

08:30               Velkommen og praktisk info

08:40               FKT-midler brukt til kadaverhund. Muligheter og utfordringer                           Marianne Aas Halse, FM Møre og Romsdal

Sidsel Røhnebæk, FM Oppland          

09:10                           Hvordan kan man lokalt jobbe med kadaverhundkurs og beredskap?    

Gro Aalbu, Oppdal kommune

                        Jonny Mathisen, Norske Kadaverhunder    

09:40               Kaffepause og utsjekking

10:00                           Tanker rundt bruk av kadaverhund i NSG og NJFF                          

                        Kari Anne Kaxrud Wilberg, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit

Roar Lundby, jaktkonsulent i Norges jeger- og fiskerforbund

10:45                          Diskusjon rundt miljøbygging-organisering-vedlikehold av kunnskap

Ordstyrer: Erlend Winje

11:20               Oppsummering og veien videre - farvel

11:30               Lunsj

Norske kadaverhunder var sammen med andre etater, lag, foreninger og prosjekter invitert til å delta på Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn på Hamar 22. og 23. januar

Hovedtema for konferansen var oppdatering på forvaltning, jakt på rovvilt, aktuelle saker innen norsk rovdyrforvaltning samt beitedyr og akutte forebyggende tiltak.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norske Kadaverhunder

24.februar kl 1200

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Sak 3 Årsmelding

Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 24.februar så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 10.februar

Velkommen