NKH var invitert til å delta på Telemark Sau og Geit (TMSG) sin fagdag 2. mars på Morgedal hotell 2. mars 2019 for å orientere om NKH

I tillegg så var

  • styremedlem i NSG Else Horgin Asplin frå NSG invitert til å orientere om «Organisasjonsutviklingsprosjekt i NSG – Bærekraft»
  • Terje Bakken leder Norilla Gol, invitert til å orientere om «Norilla – gull av gråstein»
  • Terje Skeidsvoll spesialveterinær, helesetjenesten for sau, invitert til å orientere om «Beitetap og beitedyktighet samt vaksinasjon av sau.

NKH foredrag hadde tittelen «Korleis finne kadaver»

Innholdet i dette foredrag var bla

  • Orientering om aktuelle hjelpemidler for å kunne finne kadaver: tilsyn, hund, bjeller droner
  • Bruk av hund vs kadaverhund
  • Viktigheten med dokumentasjon/registrering herunder bruk av GPS
  • Søk etter tapt beitedyr tatt av Gaupe
  • Trening av hund på kadaver
  • Praktisk kadaversøk

Generell kommentar

Alle orienteringen var gode og målrettet. Mitt foredrag ble godt mottatt og skapte tilsynelatende god interesse for bruk og trening av hund. Kommunikasjonen under foredraget tydet på dette da tilhørerne var aktive med å stille spørsmål.

Nils Steinvik