Dialogmøte for Nordre delen av «Oppland» var i år på Toftemo turiststasjon på Dovre

Det møtte opp mot ca 50 stykker fra kommuner, beitelag, lokale rovviltkontakter og mattilsynet. Alle disse ga en kort orientering om aktuelle forhold innenfor sine respektive områder

Etter forespørsel fra fylkesmannen så orienterte jeg på vegne av Norske kadaverhunder status på gjennomførte vedlikeholdssamlinger, kurs og godkjenninger i norddalen.

Jeg utfordret også tilhørerne til å komme med forslag på hva vi som organisasjon burde prioritere for å kunne støtte næringas på en best mulig måte.

Jonny Mathisen orienterte om resultatet fra prosjekt radiobjøller på lam og bruk av kadaverhund ved utløst alarm. (Se egen rapport lagt ut på NKHs hjemmesider) Orientering skapte noe diskusjon om overføringsverdien fra ett beiteområde til ett annet. Foreløpig konklusjon på dette er at overføringsverdien synes å være sterkt redusert av forskjellige årsaker.

Nils Steinvik