Tilstede: Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Tor Nilsen, Per Morten Holand, Morten Steinsrud

Sak 1: Året 2019

Gikk gjennom kursoversikten. Innspill på at man bør markere med stjerne for godkjenningsprøver i 2019, da mange ble avlyst på grunn av hundesykdommen som var da.

Det fungerer meget godt med de nye instruktørene. Gjennomfører kurs og tar ansvar og styringen. Bra!

Er det en belastningsgrense for flere kurs? Tilbakemelding på at det er god dekning pt og at man er motivert for å fortsette, og å arrangere flere kurs.

Per Morten har tatt koordineringsansvar for Oppdal-området.

Sak 2: Telespor og FindMy

Et viktig hjelpemiddel under søk etter kadaver.

Konklusjon på prosjektene viser og at radiobjøller sammen med kadaverhund er den kombinasjonen som fungerer best for å finne kadaver.

Dette bør vi ta inn over oss og innbefatte Telespor og FindMy i kurssammenheng.

Lage en bruksanvisning og i hvilken form. Ansvar: Fagavdeling.

Sak 3: Anbefaling til godkjenningsprøve, hvordan gjennomføres dette.

Her må det lages retningslinjer. Forslag til retningslinjer som leveres styret: Ansvar: Tor/Per Morten

Lage noen forbedringer til instruksen Godkjenningsprøve. Ansvar: Tor

Sak 4: Grunnkurs LIght.

Innspill fra et dialogmøte.

Lage en annen tittel/navn.

Lage en enkel gjennomføring, på feks en vedlikeholdssamling.

Lage en gjennomføringsplan. Ansvar: Fagavd

Sak 5: Økonomi

Jonny informerte kort om den økonomiske situasjon.

Det kan bli likviditetsproblem utpå sommeren, slik at det kan bli litt ventetid på honorar/dekning av utlegg. Man vil tillempe at de som har store utlegg, får først.

Viktig at det blir levert rett kjøreregning med kvitteringer, ellers blir dette ført som inntekt på vedkommende. Jonny informerer om dette til de det gjelder.

Sak 6: Eventuellt

Infoflyten ut til instruktører fra fagavdelingen, kurs og tilsyn må bli bedre. Info sendes Tor som distribuerer videre.

Vi vil også starte opp med noen videomøter mellom instruktører og fagavdelingen. Dette for å styrke samhandlingen og infoflyten. Ansvar: Fagavd

Tor får noe mer ansvar i forhold til å organisere kurs. Jonny lærer opp og delegerer.

Lage statistikk over kadaversøk og funn. Viktig at ekvipasjene rapporterer på skjema som blir lagt ut på nettsida. Dette må også integreres i kurset. Ansvar: Fagavd

 

Morten Steinsrud

referent