Årsmøte Norske Kadaverhunder 4 mars 2017 kl. 1300, Quality Hotel Olavsgaard

Tilstede: Nils Steinvik,Jonny Mathisen,Torill Albrechtsen,Laila Hoff,Hermann Sotkajervi, Kristan Kronberget, Trine Rudstaden, Camilla Jensen

Sak 1: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

  • Nils Steinvik enstemmig valgt til møteleder
  • Trine Rudstaden enstemmig valgt til referent
  • Camilla Jensen og Laila Hoff er enstemmig valgt til å skrive under protokoll

Sak 2: Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt.
Godkjent med merknad om "saker til eventuelt" ikke skal være med på dagsorden til årsmøte.
Sak 3:Årsmelding
Årsmøtet vedtar enstemmig å godkjenne årsmeldingen uten merknader
Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Aktivitetsplanen godkjennes uten merknader .
Sak 5: Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent.

  • Regnskap for 2016 enstemmig vedtatt uten merknader
  • Budsjettforslag for 2017 enstemmig vedtatt uten merknader
  • Nåværende kontingent opprettholdes.

Sak 6: Valg
På valg:

Leder 2 år Nils Steinvik enstemmig gjenvalgt

Styremedlem 2 år Trine Rudstaden enstemmig gjennvalgt

Styremedlem 2 år Camilla Jensen enstemmig valgt

Vramedlem 2 år Morten Steinsrud enstemmig valgt

Varamedlem 1 år Janne Jensen

NKH 's nye styre får i fullmakt å finne ny valgkomite, 3 stk. for 2018. Det skal tilstrebes geografisk ulikhet. Valgkomiteens medlemmer skal velges for 3, 2 og 1år

Sak 7: Innmeldte saker.
Det er ikke meldt inn saker til årsmøtet.

Møtet hevet kl. 14.00
Camilla Jensen , Laila Hoff
Sign

Referent: Trine Rudstaden