Styret i Norske kadaverhunder 2016 har hatt følgende sammensetning:

Leder: Nils Steinvik

Styremedlem: (sekretærfunksjon) Trine Rudstaden

Styremedlem: (leder fagavdeling) Jonny Mathisen

Styremedlem: (medlem fagavdeling) Geir Bjørge Larsen

Ved disens i styret har leder hatt dobbeltstemme.

På grunn av høy totalomsetning og utbetaling av lønn som er skatte-og rapporteringspliktig, vedtok årsmøtet for 2016 å overlate regnskapet til profesjonell aktør. NKH har tegnet kontrakt med Snøhetta Regnskap for føring av regnskapet for 2016. NKH har ivaretatt ut/inn betalinger og arkivering av bilag.

Det har vært avholdt åtte styremøter hvorav 3 av disse via telefon/Skype. Det har totalt vært behandlet 49 saker. Noen av disse har vært oppe på flere styremøter.

Styrets aktivitet:

1. Spesielle styreoppgaver pålagt av årsmøte 2016
Under forutsetning av økonomisk støtte fra Troms og Finnmark iverksettes forprosjekt «Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget ved tap av Reinsdyr»
Resultat:

Troms og Finnmark fylke bevilget ikke økonomisk støtte til dette prosjektet. Styret i NKH besluttet derfor å ikke gjennomføre forprosjektet

2. Føring av NKHs regnskap overlates til profesjonell aktør.
Dette grunnet høy totalomsetning og utbetaling av lønn som både er skatte og rapporteringspliktig.

Resultat:

NKH har tegnet kontrakt med Snøhetta regnskap. Snøhetta regnskap fører regnskapet for 2016, NKH har ivaretatt ut/inn betalinger samt arkivering av bilag

3. Gjennomgang/revitalisering av NKHs instrukser
Resultat:

Styret har startet en gjennomgang av NKH sine instrukser, dette arbeidet er ikke fullført og må påregnes videreført i 2017

4. Videreutvikle av NKH sine hjemmesider
Resultat:

Styret har hatt en grundig gjennomgang av WEB sidene, Resultatet er levert til WEB designer Bakke. En revidert WEB side er under utarbeidelse

I den forbindelse har styret også vedtatt oppstart av en nettbutikk hvor medlemmene har mulighet til å få kjøpe aktuell profilering som vester, hundedekken og lignende. Oppstart av denne er planlagt i løpet av våren 2017.

Øvrige oppgaver pålagt av årsmøte 2016

5.Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere
Resultat:

Styrerepresentanter har deltatt på Nasjonal rovviltkonferanse på Hamar, Dialogmøter i Oppland, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette bør utvikles i 2017

6. Utvikle samarbeid med Garmin
Resultat: Ingen møter med Garmin er utført.

 

Samarbeidende fylker:

Styret har hatt sporadisk kontakt med støttende fylker. Denne kontakten er god og bør videreutvikles til å gjelde flere fylker I 2017.

Søknader:

Styret har i 2016 sendt inn søknad til støttende fylker ifbm:
Dekning av underskudd
Støtte til prosjekt «Beredskapskurs»
Støtte til forprosjekt «Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget Reinsdyrnæringen»
Øvrig styreaktivitet:

Medlems- og godkjenningslister:
Det har også vært lagt ned et betydelig arbeid i å oppdatere medlemslister og godkjenningslister. Disse listene er nå blitt enklere å oppdatere etter hvert som ekvipasjer godkjennes/frafaller

Anskaffelser
Styret har gått til anskaffelse av en Mac og en prosjektor til bruk i kurssammenheng for instruktørgruppa. Disse har leder av fagavdelingen i sin besittelse og lånes ut etter behov.

NIBIO
Norske kadaverhunder har i 2016 blitt forsket på av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

Forskningen hadde som mål å:

Dokumentere hvorvidt kadaversøk med hund er mer effektivt enn kadaversøk uten hund.

Dette ble gjort ved å:

  1. Gjennomføre intensivt søk i utlagte felt (heretter kalt «eksperimentelt felt») og i utpekte beiteområder (heretter kalt «reelt felt») med og uten godkjente kadaverhundekvipasjer. Det er viktig å understreke at det i begge typer felt er snakk om systematisk søk, ikke tilfeldig tilsyn.
  2. Innhente data over effektiviteten i kadaversøket, bl.a. antall kilometer og timer kadaversøk per ekvipasje og totalt, antall kadaverfunn per km og sett i forhold til totalt tap på beite, antall kadaver med dokumentert tapsårsak, kost/nytteeffekt samt vær- og vindforhold.
  3. Registreringer over antall kadaver funnet ved hjelp av hund og dokumentasjonsstatus på disse i Rovbase
  4. Utarbeide en veileder for gjennomføring av et effektivt kadaversøk.

Rapporten fra forsøkene samt de funn som ble gjort er i sin helhet beskrevet i NIBIO rapport, vol 2, nr 136, 2016.

ANNET
Grunnet tidsfrister for eventuell støtte fra «FKT» potten så har styret fremmet søknader til støttende fylker og Miljødirektoratet for 2017.

Årsmelding Fagavdeling NKH 2016

Fagavdelingen har bestått av leder Jonny Mathisen med ulike bidragsytere fra styret og instruktører.

Morten Steinsrud er medlem fra desember 2016.

Arbeidet har bestått av å holde kurs og godkjenningsprøver, samt utvikle og gjennomføre et beredskapskurs.

Det er i tillegg gjennomført praksisdel av instruktørutdanningen.

Det blir av dette tre nye instruktører i løpet av 2017.

Det er avholdt 15 kurs og 5 godkjenningsprøver.

Kursene er fordelt slik:

 Kadaverhundkurs grunnkurs 10  68 deltakere 
 Beitelagskurs  2  14 deltakere
 Gps kurs  2  11 deltakere
 Beredskapskurs  1  6 deltakere
 Godkjenninger  5  15 godkjente

 

Beredskapskurset ble gjennomført på Oppdal med 6 deltakere og etter evalueringen ser vi at dette kurset kommer vi til å satse på.

Prosjekt Hordaland ble avsluttet sommeren 2017, rapport foreligger på vår hjemmeside.

Jonny Mathisen

Styrets forslag til prioriterte aktiviteter i 2017 er:

Kurs

Hva

Hvordan

Økt antall grunnkurs

Herunder gjennomføre kurs i «nye fylker»

Videreutviklet og gjennomført beredskapskurs

1 stk. i hvert støttende fylke

Gjennomføre minimum 3 GPS kurs

Økt annonsering

Gjennomføre minimum 2 beitelagskurs

Vedlikeholdssamlinger

Minimum 3 samlinger i løpet av 2017

Forskning

Hva

Hvordan

Veileder

Ferdigstille prosjekt

Styrearbeid

Hva

Hvordan

Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Styret for 2017 utarbeider handlingsplan og budsjett for dette og får myndighet til å iverksette i henhold til budsjett

Videreutvikle NKHś hjemmeside

Styret for 2017 utarbeider plan

Videreutvikle fagavdelingen

Styrke fagavdelingen med inntil 2 personer

Gjennomføre instruktørutdanning del 2

Praktisk utøvelse som en del av

  • Grunnkurs kadaversøk
  • GPS kurs
    • Beitelagskurs
  • Beredskapskurs

Opprette distriktskontakter

Styret utarbeider en plan

Utvikle samarbeid med Garmin

Koordinerende møte

Inntektskilder

Styret skal utvikle en økonomiplan

Gjennomgang av instrukser og evt fremme nye

 

Budsjett 2017:

2016

2017 Budsjett

Post

Inntekt

Utgift

Resultat

Inntekt

Utgift

ADM, hjemmeside

30 000

50840

-20840

50 000

Årsmøte

30 000

13 631

16369

30 000

Info/Fylkesvise dialogmøter

50 000

38 380

11 620

50 000

Instruktørsamling

40 000

0

40 000

30 000

Kursutvikling

10 000

12 490

-2 490

10 000

Kontingent

20 000

19250

-750

20 000

Overskudd fra kurs og godkjenning inkl beredskapskurs, ikke utbet 16000

20 000

59722

39722

70 000

Prosjekt Hordaland (ikke ført som utgift)

-55000

0

 

Regnskapshonorar

-8075

 

10 000

NIBIO

4832

0

Støtte fra samarbeidende fylker (søknad sendt)

Troms

20 000

20 000

0

15 000

Finnmark

20 000

0

           -20 000

15 000

Sør- Trøndelag

20 000

0

           -20 000

15 000

Oppland

20 000

20 000

0

15 000

Møre og Romsdal

20 000

0

           -20 000

15 000

Nordland

20 000

0

           -20 000

15 000

Totalt

160 000

160 000

 134644

 

180 000

180 000

             

Årsresultat = 51642,24

 

Styret har for 2017 sendt følgende søknader:

 Til

Hva

Kostnad

Fylkesmannen i Oppland

3 vedlikeholdssamlinger

60 000 - Innvilget

Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

1 Vedlikeholdssamling pr fylke

20 000 pr fylke

Fylkesmannen i Finnmark

Div kurs og godkjenninger

100 000

Miljødirektoratet

Prosjekt etablering av kadaverhundelag

100 000 i 2017

100 000 i 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark

1 beredskapskurs pr fylke

50 000 pr kurs