Utskrift
Artikler
Årsmøter - møter
Treff: 8460

Styret i Norske kadaverhunder 2018 har hatt følgende sammensetning:

Leder:                                                                        Nils Steinvik

Styremedlem Fagavdelingen/Kurs                   Morten Steinsrud

Styremedlem: Økonomi/Beredskap                Jonny Mathisen

Styremedlem:                                                         Camilla Anett Akslen

Styremedlem: WEB                                               Camilla Jensen

1.Varamedlem                                                        Hanne Marthe Sørøy

 1. Varamedlem Janne Drevik

Det har vært avholdt 8 styremøter hvorav 4 av disse via telefon/Skype. Det har i tillegg avholdt 1 arbeidsmøte. Alle styrereferat er blitt lagt ut på NKHs hjemmeside.

I tillegg så har:

Styrets aktivitet:

 1. Spesielle styreoppgaver pålagt av årsmøtet 2018

Kurs:

 1. Økt antall grunnkurs kadaversøk, herunder gjennomføre kurs i nye fylker

Resultat 10 grunnkurs i 2018 (7 i 2017), nye fylker er Nord Trøndelag og Buskerud

 1. Gjennomføre beredskapskurs iht innmelding fra fylker

Resultat: 0 (4 i 2017)

 1. Økt antall GPS kurs

Resultat 0 (1 i 2017)

 1. Økt antall vedlikeholdsamlinger

Resultat: 5 (6 i 2017)

Forskning

Ingen krav stilt på årsmøtet

Resultat: NKH har deltatt i prosjekt «Bruk av radiobjeller på lam» i Sør Aurdal og i Nord Fron. Egen rapport er offentliggjort på hjemmesiden

Styrearbeid:

 1. Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Resultat: Samarbeidet er opprettholdt med samarbeidende fylker og miljødirektorat, samarbeid med Buskerud og Nord Trøndelag Fylke er etablert

 1. Videreutvikle NKHs hjemmeside, styret har fullmakt til å inngå kontrakt med ny leverandør.

Resultat: Styret har hatt møter med aktuell leverandør, men funnet tilbudet for kostbart, styret jobber med en delleveranse som omfatter medlemsregister

 1. Videreutvikle fagavdelingen, styrke fagavdelingen med inntil 2 personer

Resultat: Styret har jobbet med saken og har aktuelle kandidater

 1. Gjennomføre instruktørutdanning del 2.

Resultat: Gjennomført, NKH har fått forsterket instruktørstaben med 3 nye instruktører. Tor Nilsen fra Trondheim, Eivind Arntsen fra Søre Aurdal og Per Morten Holand fra Oppdal

 1. Opprette distriktskontakter, ved iverksetting av prosjekt lokale lag

Resultat: Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019. På lokalt initiativ er det blitt opprettet lokalt NKH lag i Oppland med navnet «Norske Kadaverhunder Oppland syd»  Dette lokal laget omfatter kommunene Nordre- og Søndre Land, Gjøvik og Toten, Gran og Lunner samt Gausdal og Lillehammer. Styret er svært fornøyd med dette og anbefaler andre områder å gjøre det samme.

 1. Utvikle samarbeid med Garmin ved å etablere god kontakt

Resultat: Styreleder har fortløpende kontakt, Garmin synes å ikke ville prioritere samarbeid med NKH

 1. Inntektskilder, Styret skal legge vedtatt økonomiplan til grunn for sitt arbeid i perioden

Resultat: Styret har lagt økonomiplanen til grunn for sitt arbeid, men har måttet justere ambisjonen da søknad til Miljødirektoratet ble avslått

 1. Styreverv, etablert alle funksjoner

Resultat: Alle funksjoner er etablert.

 1. Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder ved å skaffe en oversikt for derav å kunne registrere og etablere kontakt.

Resultat: Alle fylkesvise faglag er kontaktet pr mail, tilbakemeldinger er mottatt, kontakt er etablert med enkelte fylker, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark. Styret vil følge opp kontaktene og etablere nye i 2019

 1. Strategiplan: Styret i NKH pålegges å utarbeide en Strategisk plan for perioden 2019 – 2023. Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i NKH

Resultat: Strategiplanen fremlegges på årsmøte 2019 for godkjenning.

Øvrig styreaktivitet:

 1. Medlems- og godkjenningslister:
 1. Anskaffelser
 1. Etablert leverandører for salg av NKH effekter
 1. Forebyggende konfliktdempende tiltak (FKT)

Rapport fra Fagavdeling NKH 2018

NKH har i 2018 deltatt i radiobjelleprosjekt, regi Fylkesmann i Oppland. Områdene har vært i Nord og Sør-Fron og Sør-Aurdal.

NKH har fått svært gode tilbakemeldinger på den jobben som er blitt gjort.

Prosjektene skal videreføres i 2019 og vi er bedt om å delta.

 

Kursene er fordelt slik:

Hva                                                  Antall                                Antall deltagere

Kadaverhundkurs grunnkurs     10 kurs                             55           

Beitelagskurs                                 0                                       

Gps kurs                                         0             

Beredskapskurs                            0             

Godkjenninger                              7 prøver                           24/18    

Vedlikeholdssamlinger                5 samlinger                      24            

Instruktørsamling                        1 stk gjennomføres mars 2019    

Instruktørkurs                               1 stk gjennomført med 5 deltagere

 

Regnskap 2018 og Budsjett 2019 Fremlegges på årsmøtet

 

Det er 7 innmeldte saker til årsmøtet

 

Innmeldt Sak nr 1

Fra styret i NKH

Strategiplan for perioden 2019 - 2021

 1. Formålet med dokumentet dokumentet ”Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i NKH.
 2. Visjon Norske Kadaverhunder: Norske kadaverhunder er en landsdekkende organisasjon som har som visjon «Utdanne og kvalitetssikre hundeekvipasjer med ferdigheter til å lokalisere kadaver i ett nærmere angitt beiteområde»
 3. Hovedmål for perioden fram til 31. desember 2023: Norske kadaverhunder skal være et naturlig førstevalg ved akutte søks aksjoner i alle rovdyrutsatte områder og vår spisskompetanse skal øke sannsynligheten for raskt funn av kadaver.
 4. Satsningsområder: For å nå hovedmålet og visjonen til Norske kadaverhunder, vil organisasjonen ha følgende satsningsområder:
 1. Kompetanse / kvalitet
 2. Økonomi
 3. Profilering
 4. Rekruttering
 5. Organisasjonssamarbeid

Kompetanse / kvalitet l Norske kadaverhunder har som mål å øke kompetansen i alle ledd. NRH skal kunne stille et nødvendig antall godt kvalifiserte ekvipasjer på forespørsel fra våre oppdragsgivere

 1. Delmål: Få alle til å benytte NKHs profileringsprogram.
 2. Delmål: Utarbeide medie- og informasjonsstrategier.
 3. Delmål: Opparbeide et bildearkiv
  • Rekruttering i Norske Kadaverhunder ønsker en fortsatt god medlemsvekst og har som mål å få flere medlemmer som ønsker å være en ressurs for beitenæringa.
 4. Delmål: Ha et lokalt tilpasset apparat for å håndtere nye medlemmer.
 5. Delmål: Arbeide for å ha tilstrekkelig dekning av ekvipasjer i rovdyrutsatte områder.
 6. Delmål: Styrke andelen av medlemmer med beitefaglig kompetanse.
 7. Delmål: Rekruttere ressurspersoner til verv i alle ledd i organisasjonen.
  • Organisasjonssamarbeid ved å befeste samarbeidet innad i alle ledd i egen organisasjon, og styrke samarbeidet med andre organisasjoner.
  • Delmål: Styrke egen organisasjon med å ha arbeidende styre hvor arbeidsoppgaver er fordelt
  • Delmål: Styrke egen organisasjon ved å legge til rette for etablering av fylkeskontakt og lokale lag
  • Delmål: Styrke samarbeid og informasjonsflyt mellom alle nivå i organisasjonen.
  • Delmål: Styrke samarbeid innenfor relevante organisasjoner.
  • Delmål: Styrke samarbeid mellom NKH og fylkesmenn i rovdyrutsatte områder
  • Delmål: Styrke samarbeid med alle (aktuelle) nasjonale faglag

Innmeldt sak nr 2

Fra Trine Rudstaden

VALG

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer hvor det skal tilstrebes at representantene i valgkomiteen er fordelt på ulike fylker.

Det velges ett medlem i valgkomiteen hvert år med en periode på 3 år. Leder av valgkomiteen er personen som har sittet lengst. (er i sin tredje periode)

Det er ønskelig, men ikke påkrevet, at valgkomiteen leverer sin innstilling til styret før årsmøtet avholdes.

Forslag på kandidater til styreverv i NKH skal være valgkomiteen skriftlig i hende minst 14 dager før årsmøtet. Kandidater som foreslås skal være forespurt og sagt ja.

Muntlige forslag og kandidater som ikke er forespurt kan avvises av valgkomiteen.

Det er ikke tillatt med benkeforslag på årsmøtet.

Leder av valgkomiteen legger frem sin innstilling til årsmøtet, sammen med innkomne forslag.

Er det flere kandidater til et verv avholdes skriftlig avstemming.

Innmeldt sak nr 3

Fra styret i NKH

Vedtektsendring, forslag

Paragraf Lokallag

Lokallag som opprettes, hører til NKH juridisk, og skal følge NKH sine vedtekter.

Årsmelding, regnskap og budsjett skal godkjennes av årsmøte i NKH. Dette vil si at årsmøte i lokallag må avholdes 3 uker før årsmøte i hovedlaget.

Budsjett gir grunnlag for å søke lokallaget om støtte/tilskudd. Det gis kun støtte/tilskudd til aktivitetsfremmende og sosiale tiltak.

Kr 50,- av medlemskontigent for et medlem tilhørende lokallaget, går tilbake til lokallaget. Resterende beholdes av NKH.

Innmeldt sak nr 4

Fra Nils Steinvik

Justering av økonomiplanen

Bakgrunn

Dagens økonomiske kompensasjon er beskrevet i NKHs økonomiplan hvor NKHs leder og Nestleder tilkommer en årlig godtgjøring på kr 25 000. Denne godtgjøringen utbetales 1 gang pr år etter at styret har mottatt og godkjent aktivitetsrapportene. 

Innbakt i dette beløpet på kr 25000 ligger det en klausul om at de første 10 møtegodtgjøringen (kr 1600) skal inngå.

Forslag

Det foreslåes for årsmøtet i NKH å endre denne praksis slik at utbetaling av møtegodtgjøring gjøres uavhengig av godgjøringen på kr 25000 slik at møtegodtgjørelse utbetales fra 1.møte

Nils Steinvik

Innmeldt sak nr 5

Fra styret i NKH

Prioriterte aktiviteter i 2019

 

Kurs

Hva

Hvordan

Økt antall grunnkurs

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

Vedlikeholdssamlinger

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

Beredskapskurs

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

GPS kurs

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

   

Forskning

Hva

Hvordan

Bruk av radiobjeller på lam

Videreføring av prosjektene i Sør Aurdal og I Fron

Styrearbeid

Hva

Hvordan

Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Fortsette/opprettholde møte/personlig kontakt

Stand på jakt og fiskedagene

Etablere kontakt med aktuelle bedrifter/sponsorer

Oppdatere NKHś hjemmeside

Kontinuerlig oppfølging

Videreutvikle fagavdelingen

Engasjere/Utvide med flere medlemmer

Opprette distriktskontakter/ lokale lag

Kontinuerlig oppfølging

Etablere samarbeid med Garmin

Direkte kontakt nasjonalt/Danmark

Inntektskilder

Etablere kontakt med bedrifter/utstyrsleverandører/Annonser, Reklame for hundemat etc. GPS/Felleskjøpet

Styreverv

Alle funksjoner besatt samt varamedlemmer deltar på alle skype styremøter

Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder

Kontinuerlig oppfølging, personlig kontakt, deltagelse på lokale samlinger/møter

Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit

Direkte kontakt

Støtte lokale initiativ ved etablering av lokale lag

Etablere god kommunikasjon med aktuelle områder

Innmeldt sak nr 6

Fra Camilla Anett Akslen

Valgkomite: 

Valgkomite bestående av 3 representanter, hvor vervene sitter 1 år av gangen. 

Forslag innsendes valgkomiteen senest 3 uker før årsmøtet. 

Valgkomiteen melder inn sitt forslag til styrevervene innen samme dag som saker meldes årsmøtet, skal være styret i hende,  minimum 14 dager før årsmøtet. 

Alle forslag skal foreligge skriftelig. 

Det er lov med benkeforslag, om årsmøtet er delt/i overtall på innsigelser til valgkomiteens forslag. 

Innmeldt sak nr 7

Fra Camilla Anette Akslen

Endring av Statutter: 

Vedtektene til NKH gåes igjennom punkt for punkt, og bør utbedres. 

Her er flere punkt som sier imot hverandre, og punkter som bør formuleres mer spesifikt og tydelig. 

Jeg ønsker her å henvise til lovmal for organisasjoner, da NKHs statutter er mangelfulle på flere områder.