NORSKE KADAVERHUNDER

 Lørdag 23.mars kl 1500

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Oppmøte: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Camilla Jensen, Camilla Akslen, Morten Steinsrud, Per Morten Holand  og Tor Nilsen.

Saksliste:

Sak 1

Valg av møteleder: Nils Steinvik,

Referent: Camilla Akslen

Protokollunderskrivere: Per Morten Holand, Camilla Jensen

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Vedtatt

Sak 3 Årsmelding

Forslag; Innkomne saker tas før valg. – Vedtatt

Årsberetning, Endringer:

 • Styrearbeid Punkt 5;

* Opprette distriktskontakter, ved iverksetting av prosjekt lokale lag

Resultat: Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019. På lokalt initiativ er det blitt opprettet lokalt NKH lag i Oppland med navnet «Norske Kadaverhunder Oppland syd» Dette lokal laget omfatter kommunene . Gjøvik Land og Toten. Styret er svært fornøyd med dette og anbefaler andre områder å gjøre det samme.

Årsmøte har følgende merknader til styrearbeid;

 • Styret har hatt en utfordring med å fylle rollene i valgkomiteen.
 • Merknad; Styremedlem Jonny Mathisen – Nestleder
 • Øvrige styreaktivitet punkt 2; Stryk Mac (innkjøpt i 2017)
 • Punkt 4; FKT Restmidler Oppland til dekning av møtevirksomhet
 • Merknad; Nord Trøndelag endres til Nordre Trøndelag
 • Årsberetning frem til Rapport fra Fagavdeling NKH 2018; Vedtatt med endringer, enstemmig.

 Rapport fra Fagavdeling NKH 2018 – Merknad 24 deltagere/18 bestått - Vedtatt med merknader

 Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

 • Årsmøte anbefaler styret å senke km godtgjørelse fra 4,10 kr til 3,50 kr. Dette var også forslag fra Regnskapsfører. – Styret tar dette videre
 • Regnskap: - Vedtatt, enstemmig
 • Budsjett: - Vedtatt, enstemmig
 • Kontingent: Støtter kontingent på 300,- 2020. - Vedtatt

Sak 6 Valg

 • Valgkomite har ikke lagt frem noe innstilling med forslag til valg av styre.
 • Innkomne forslag fra medlemmer: Usikkert om de er forespurt, bør derfor forkastes.
 • Forslag; Åpne for benkeforslag
 • Nils Steinvik ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Morten Steinsrud ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Camilla Jensen ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Varamedlem x 2: Se neste punkt, Valgkomite.
 • Valgkomite: Forslag at kommende styre får fullmakt til å finne valgkomite, og valgkomite utpeker varamedlemmer: Vedtatt.

Sak 7 Innmeldte saker

 • Sak 1:

- Punkt 5: NRH endres/rettes til NKH.

* Kompetanse / kvalitet l Norske kadaverhunder har som mål å øke kompetansen i alle ledd. NKH skal kunne stille et nødvendig antall godt kvalifiserte ekvipasjer på forespørsel fra våre oppdragsgivere

- Forslag Vedtatt

 • Sak 2:
 • Forslag fra årsmøtet slå sammen sak 2 og sak 6, og gå gjennom styrets innstilling.
 • Styrets innstilling legges frem.

** Valgkomiteen skal bestå av 3 personer hvor det skal tilstrebes at representantene i valgkomiteen, og representantene til styret er fordelt på ulike fylker. Det velges ett medlem i valgkomiteen hvert år, med en periode på 3 år. Leder av valgkomiteen er personen som har sittet lengst. Valgkomiteens innstilling, og presentasjon av kandidatene skal offentliggjøres sammen med årsmøtepapirene. Valgkomiteens innstilling og presentasjon av kandidatene skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

 • Årsmøtet fremmer eget forslag, med utgangspunkt i sak 2, 6 og styrets Innstilling.
 • Årsmøtets forslag**: - Vedtatt
 • Sak 3: Linje 3. endre lokallag til hovedlag.

* Budsjett gir grunnlag for å søke lokallaget hovedlag om støtte/tilskudd. Det gis kun støtte/tilskudd til aktivitetsfremmende og sosiale tiltak

 • Vedtatt med endringer
 • Sak 4: Forslag, Leder og Nestleder er inhabile. Morten og Camilla A enig i økning.
 • Forslag: Støtter styrets innstilling, med forventning om at Leder/Nestleder aktivt arbeider for økt inntekt som kompenserer for utgiftsøkningen.
 • Styrets innstilling Vedtatt, enstemmig, med følgende kommentar: Årsmøtet har forventning om at Leder/Nestleder arbeider for økt inntekt som kompenserer for utgiftsøkningen.
 • Sak 5: Vedtatt, enstemmig.
 • Sak 7: Styrets innstilling, vedtektene revideres og fremlegges til godkjenning ved neste årsmøtet.
 • Vedtatt, enstemmig.

Skjetten 23.03 2019

Per Morten Holand                                                                                       Camilla Jensen