NORSKE KADAVERHUNDER

TIlstede: Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Hanne Sofie Valderhaug, Camilla Anett Akslen, Camilla Jensen, Per Morten Holand, Tor Nilsen, Morten Steinsrud

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Møteleder: Nils Steinvik, vedtatt

Referent: Morten Steinsrud, vedtatt

Protokollunderskrivere: Camilla og Hanne, vedtatt

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Godkjent

Sak 3 Årsmelding

Leder Nils Steinvik leste gjennom årsmeldingen.

Kommentarer. Jonny: Øvrig styreaktivitet, punkt 3. Rettes til 2019, fra 2020.

Nils: Styrearbeid, punkt 8, siste setning, forandres fra 2019 til 2020.

Øvrig styrearbeid, punkt 1. Antall medlemmer og godkjenning påføres.

Tor: Merknad for 2019 under oversikt over kurs. Flere vedlikeholdssamlinger og godkjenninger ble avlyst pga av hundesykdommen i 2019.

Årsmeldingen godtatt med ovenevnte merknader.

Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Kontingenten foreslåes uendret. Vedtatt

Økonomileder gikk gjennom regnskapet.

Innsparinger må gjøres pga av underskudd i 2019.

Regnskapsfører sine kommentarer, ligger vedlagt. Årsmøtet tar regnskapsfører til etterretning.

1. Regnskapet for 2019 godkjennes slik den foreligger med følgende kommentarer: Årsmøtet pålegger styret å sørge for at inntjeningen styrkes, og at innsparingsplanen blir iverksatt. Utgiftene kan ikke overstige inntektene. Dette må følges opp kontinuerlig gjennom året. Innsparingsplanen lyder som følger:

Eksterne møter fryses, innsparing 25.000,-

Årsmøte, innsparing, 10.000,-

Vester, innsparing 10.000,-

Kort, innsparing 1000,- (Ønsker deltagere kort, betaler deltager dette selv)

Instruktørsamling kuttes, innsparing 10.000,-. Det blir økt videomøter isteden.

2. To forslag: 1. Honorar til leder/nestleder står som foreslått for 2020.

2. Årsmøtet gir styret fullmakt til fortløpende å gjøre nødvendige innsparinger for å få budsjett i balanse, herunder kutt i honorar til leder/nestleder.

Forslag nr 1 fikk 0 stemmer

Forslag nr 2 enstemmig vedtatt.

Regnskapet med kommentarer enstemmig vedtatt.

3. Budsjett: Budsjettet tas til etteretning, med at ovennevnte innsparinger blir ført inn i budsjett.

4. Økonomiplan. Økonomiplan tas til etteretning, med følgende kommentarer:

Kommentar: Inntektstabell siste kolonne forandres fra 2021 til 2022.

Medlemskontigent forandres fra 250,- til 300,-

Utgiftskolonne, møtegodgjørelse 1400,- gjelder fra 2020 og ut perioden.

Sak 6 Valg

Valgkomiteens innstilling

Leder: Nils Steinvik, ikke på valg

Styremedlem Fagavdelingen/Kurs Morten Steinsrud, ikke på valg

Styremedlem: Økonomi/Beredskap Jonny Mathisen, på valg

Styremedlem: Camilla Anett Akslen, på valg

Styremedlem: WEB Camilla Jensen, ikke på valg

1.Varamedlem Laila Hoff, på valg

2. Varamedlem Renate Strand Heg, på valg

Valgkomite: Marianne Hatløy 3 år, Hanne Sofie Valderhaug, 2 år og Beate Ryen, leder 1 år.

Jonny Mathisen, tar gjenvalg, enstemmig ved akklamasjon

Camilla Anett Akslen, tar gjenvalg, enstemmig ved akklamasjon

Styret og valgkomiteen enstemmig valgt.

Det poengteres til valgkomiteen at de må jobbe aktivt for å rekruttere nye kandidater til neste år.

Følgende styre ser slik ut for 2020:

Leder: Nils Steinvik, på valg 2021

Styremedlem Fagavdeling/kurs Morten Steinsrud, på valg 2021

Nestleder Økonomi/Beredskap Jonny Mathisen, på valg 2022

Styremedlem Camilla Anett Akslen, på valg 2022

Styremedlem WEB Camilla Jensen, på valg 2021

1 varamedlem Laila Hoff, på valg 2021

2 varamedlem Sølvi Hegsbro, på valg 2021

Valgkomite Beate Ryen, leder 1 år, Hanne Sofie Valderhaug, 2 år, Marianne Hatløy 3 år

Sak 7 Innmeldte saker

1. Årsberetning fra Norske Kadaverhunder Gjøvik, Land og Toten.

Leder leste årsberetningen.

Årsberetningen tatt til etteretning med kommentar om at de gjør en flott jobb.

2. Strategiplan 2019-2022

Kommentar: Planpunkt 3 Profilering. Den er litt tynn. Lokale personer må profilere NKH. Styret utarbeider en plan på dette.

Beiteprioriterte områder, forandres til beiteområder.

Strategiplan tatt til etterettning med nevnte kommentarer.

……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….

Camilla Anett Akslen Hanne Sofie Valderhaug

Ref. Morten Steinsrud