Årsmøte ble avholdt på Gardermoen 06.03.21 med godt oppmøte.  5 stk møtte fysisk og 6 stk var med på Teams. 

Her følger referatet:

Referat årsmøte 2020 Norske Kadaverhunder

Sted: Gardemoen
Tid: 06.03.21 kl 1500

Tilstede: Fysisk: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Camilla A. Akslen, Hanne S Valderhaug, Morten Steinsrud
På Teams: Lisbeth Høyland, Tor Nilsen, Per Morten Holand, Marianne Hatløy, Beate Ryen, Laila Hoff

 

Saksliste.

1. Valg av møteleder, referent, og 2 til å skrive under protokollen.

Forslag møteleder: Nils Steinvik, vedtatt
Forslag referent: Morten Steinsrud, vedtatt
Forslag til å skrive under protokollen: Hanne og Jonny, vedtatt

 

2. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

 

 3. Årsmelding

Kommentar til Fagavdelingen: Sjekk antall kurs. Kommentar på at det var få kurs.
Kommentar til strategiplan: Tekst rettes til «beiteområder» istedenfor «beiteprioriterte områder»

Vedtak: Årsmeldingen godkjent

 

 4. Regnskap, budsjett og fastsetting av kontigent.

 Vedtak: Regnskap for 2020 godkjent.
Vedtak: Budsjett for 2021 tas til etteretning.
Vedtak: Fastsetting av kontigent. Styrets forslag: Ingen endring fra kr 300,-.
Vedtak: Ingen endring.

 

 5. Valg

 Vedtak:

Leder: Morten Steinsrud, enstemmig vedtatt.
Styremedlem 2 Lisbeth Høyland, enstemmig vedtatt
Styremedlem 3 Camilla Jensen, enstemmig vedtatt
Varamedlem: Laila Hoff, enstemmig vedtatt
Varamedlem: Sølvi Hegsbro, enstemmig vedtatt
Valgkomite: Beate Ryen, 3 nye år, enstemmig vedtatt.

Nils Steinvik ble takket av som leder for lang og god tjeneste i mange år.

 

 6. Innmeldte saker

Sak vedr godgjørelse til instruktører ved instruktørsamling v/Laila Hoff
Styrets innstilling: Instruktører får møtegodtgjørelse som styret. (1600,- pr møtedag)
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

Ref: Morten Steinsrud

 

 

 

——————————————————- —————————————————
Hanne S Valderhaug                                  Jonny Mathisen