Tilstede:

Nils Steinvik (NS) Sølvi Hegsbro (SH), Laila Hoff (LH), Jonny Mathisen (JM)

 • Innkommen post (NS)
  • Søknader om vedlikeholdssamlinger, kurs og godkjenninnger (lagt ut på kalender)
  • Rapporter fra kurs, godkjenninger og samlinger (lagt ut på kalender)
  • Endringer av adresser til medlemmer. (Registrert på medlemsoversikten)

 Oppfølging fra forrige møte:

Tilstede Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS) Sølvi Hegsbro (SH) og Laila Hoff (LH)

Meldt fravær Camilla Anett Akslen (CAA)  og Camilla Jensen (CJ)

Kurs    
Hva Hvordan Ansvarlig Kommentar
Økt antall grunnkurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Vedlikeholdssamlinger Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Beredskapskurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
GPS kurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april. Andre brukere?
Elektronisk overvåkning Innføring på kurs (hvilke vurderes) Fagavd Utdanning av instr, samarb med Findmy, telespor. Sponsorstøtte Find my, Telespor
Beitelagskurs Vurderes endret Fagavd Nytt navn - innhold?
Introkurs kadaversøk   Fagvd med støtte av JM Kostnad kurs
Forskning    
Hva Hvordan    
Bruk av radiobjeller på lam Videreføring av prosjektene i Øyer og Sør Aurdal JM/MS  
Nytt prosjekt på Lesja JM  
Styrearbeid    
Hva Hvordan    
Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere  Fortsette/opprettholde møte/personlig kontakt Alle Møter i nærområdet, beitelag, kommune, lokale bondelag, småbrukerlaget
Etablere kontakt med aktuelle bedrifter/sponsorer NS Findmy, telespor (JM), felleskjøpet(NS) XXL?
Oppdatere NKHś hjemmeside Kontinuerlig oppfølging NS  
Videreutvikle fagavdelingen Engasjere/Utvide med flere medlemmer MS  
Inntektskilder Etablere kontakt med bedrifter/utstyrsleverandører/Annonser, Reklame for hundemat etc. GPS/Felleskjøpet, FKT NS/JM/CAA  
Styreverv Alle funksjoner besatt samt varamedlemmer deltar på alle skype styremøter    
Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i beiteområder Kontinuerlig oppfølging, personlig kontakt, deltagelse på lokale samlinger/møter    
Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit Direkte kontakt NS/JM  
Opprette distriktskontakter, støtte lokale initiativ ved etablering av lokale lag/lokal koordinator Etablere god kommunikasjon med aktuelle områder Alle Etablering av treningslag?
Profilering Utarbeide plan for visning av video.    
Økonomi  
Oppfølging av årsmøtevedtak Oppdatering på alle styremøter Alle  

 

Referat fra styremøte 1, ved Gardermoen 01.mars 2020

Tilstede;  

Nils Stenvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen(JM), Camilla Jensen(CJ) og Camilla Akslen(CA)

 Fraværende; 

Laila Hoff, Sølvi Hegsbro

 • Fra styret, Prioriterte aktiviteter 2020, ble ikke lagt frem ved årsmøtet. Styret velger å forholde seg til de oppsatte punkter, og arbeide for disse.
 • Stillingsinstruks for styremedlemmer i Nkh;

              o Styret forholder seg til denne slik den står.

              o MS er styrets representant i fagavdelingen

 • Prioriterte aktiviteter 2020;

o Styret ønsker å fordele ansvar på hvert av områdene

o Se oppdatert skriv (vedlegg) 

 • Profilering;

o Alle bidrar. Fagavd sender felles mail, beitelag, landbrukskontor, lokal sau & geit. Dette sendes ut før sesongen, frist 01.april 2020. 

o Utarbeide en plan for visning av video(Fagavd) 

 • Elektronisk overvåking: Innføring på kur(Fagavd/JM)

o Utdanning av instruktører, samarbeid med findmy telespor

 • Introkurs kadaversøk: Vurderes innført. Kostnad?
 • Beitelagskurs: Vurderes endret – Nytt navn og innhold
 • Forskning: Videreføring av prosjekter i Øyer og Sør Aurdal (JM/MS), Nytt prosjekt i Lesja (JM/MS)
 • Styrearbeid:
 • Se endringer i vedlegg.
 • Etablere samarbeid med Garmin – Strykes
 • o ‘’Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder’’ – endre tekst rovdyrutsatt til beiteområder.
 • Økonomi: Settes inn som eget fane i ,,Prioriterte aktiviteter 2020’’
 • Oppfølging av årsmøtevedtak – oppdatering på alle styremøter
 • Kadaverhund video: MS har tatt en gjennomgang på målgruppe, lagt frem framdriftsplan. Mål med video: Rekruttering.

Referent; Camilla Akslen, 01.03.20

Tilstede

Nils Steinvik(NS), Jonny Mathisen (JM), Morten, Steinsrud (MS) og Camilla Anett Akslen (CAA), Meldt forfall Camilla Jensen (CJ) og varamedlemmer Sølvi Hegsbro og Renate Strand Hæg

Slutninger/vedtak er skrevet i kursiv tekst

 • Innkommen post (NS)

All innkommen post gjennomgått, ingen kommentar

 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Videoprosjekt NKH(MS)
  • Søknad sendes fylkesmannen i Innlandet ( NS)
  • Dreiebok utarbeides (MS)
  • kontakt med aktuell produsent (MS).
 • Oppdatering i Brønnøyregistret(JM)
  • Saken i prosess forventes å være løst til neste styremøte (JM)
 • Godkjenningskort (NS)
  • Sendt til alle godkjente ekvipasjer unntatt for ekvipasjer i Nordland, Mangler fortsatt levering på noen kort fra siste prøve i Nordland, sendes ut så snart som mulig (NS)
 • Søknader FKT 2020 (NS)
  • Sendes FM i Innlandet
   • Videoprosjekt
   • 3 vedlikeholdssamlinger
   • Organisasjonsutvikling
  • Sendes FM i Finnmark/Troms
   • Grunnkurs, godkjenningsprøver, vedlikeholdssamlinger
  • CAA følger opp i Møre og Romsdal
 • Nye saker:
 • Årsmøte 2020 (NS)
  • Årsmelding
   • Innspill fra
    • Det enkelte styremedlem
    • Fagavdelingen
     • Innspill må være styreleder i hende senest 1. feb (alle)
    • Regnskap
     • Fremsendes til regnskapsfirma så snart som mulig (JM)
    • Annonsering - offentligjøring
     • Iht NKHs vedtekter (NS)
    • Rapport fra lokalt lag
     • Levert senest 1 feb (NS)
    • Status valgkomite (CAA)
     • CAA følger opp
    • NKHs rolle i rovdyrproblematikken (NS)
     • NKHs rolle er tidligere definert.
     • Styret ønsker en mere aktiv profilering av NKH. Det fremlegges justeringer i strategiplanen på årsmøtet
    • Lokale treninger i NKH regi
     • NKH styret er positiv til lokale initiativ (NS følger opp saken)

Møtt: Sølvi, Camilla, Nils, Morten og Jonny

Nils ønsket Sølvi formelt velkommen.

 1. Innkommen post
 • Fått avslag fra innovasjon Norge med at dette var utenfor deres område.
 • NM i sauklypping, Varhaug i Rogaland, ble delt ut foldere da stand var for dyrt.
 • Invitasjon til nasjonal konferanse på Hamar i januar, Nils og Jonny er invitert som foredragsholdere i to forskjellige temaer. Her må vi benytte muligheten.
 • Instagramskonto er nå ok.
 • Roll ups, 3 stk kommet 1 til Nordland (Laila), 1 i Trøndelag (Tor og Per Morten) og 1 i Oppland (er hos Jonny) En stor takk til Nina Moe.

Tilstede, Nils Steinvik(NS), Camilla Jensen (CJ), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen, Renate S Hæg (RSH) og Sølvi Hegsbro (SH)

Fraværende Camilla Akslen (CA)

Dette var det første møte hvor «nye vararepresentanter til styret møtte». Varamedlemmene vil heretter bli innkalt på styremøtene med talerett og stemmerett (stemmerett når ett eller flere styremedlemmer er fraværende)

Styret ser frem til varamedlemmene aktive innsats. Velkommen skal dere være.

Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk i Skjåk 12 til 14 juni for 4 motiverte ekvipasjer. Det var totalt påmeldt 7 ekvipasjer men 2 av disse måtte melde avbud da det var observert bjørn i eget beiteområde. I tillegg så stilte 1 av de fremøtte med 2 hunder 

Kurset startet onsdag kveld med teori og gode diskusjoner. Teorien besto av info om NKH, trening av hund, hvordan finne kadaver samt gjennomgang av oppsettet på GPS

Referat fra styremøte 7 nov
 
Oppmøte: Camilla A, Nils Stenvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud
 
Agenda
 
Innkommet post (NS)
 
Beitebruksseminar – Fylkesmannen i Oppland
- Viktig å sende en representant, Nils har deltatt 
Beitelseminar med roviltfokus: Norsk bondelag, Norsk småbrukarlag, Norsk Sau og Geit
o Nils har deltatt
Rapporter frå gjennomførte kurs
- Gjennomført, alle rapporter er mottatt og lagt ut på hjemmesiden
Invitasjon til Nasjonal konferanse rovvilt, beitedyr og samfunn 21.-22.januar, 2019, 
o Nils og Camilla A(?) deltar
 
Nye saker:
 
Årsmøte 2019  
- Innspill fra fagavdeling (Bør på plass på neste styremøte som egen sak)
Årsmelding: 
- Felles tanker om hva vi skal oppnå 2019 (tas på neste styremøte, Januar, skype)
- Aktivitetsplan 2019 Lages som eget vedlegg til årsmøtet
- Vedlegg m/planer
tid/sted 
- Bodø 24. mars 2019 (?)
Val
- Morten Stensrud, Nils Steinvik, Camilla Jensen og 2 x Vara på valg. 
Ajourføring (sentralt register) av kurs/godkjenningsekvipasjer 
- Det sentrale registeret er oppdatert. 
- Ikkje gjort; Godkjenningsliste over alle kursdeltagere (ligger under fanen instruktører på vår WEB side. Denne må oppdateres. (Ansv Nils) frist 1.jan
 
Oppfølging fra forrige møte:
 
Ny web leverandør? – Nei
- Vi jobber videre med dette. Det er ønskelig med medlemsregister, import og vask av medlemslister. Dette for å bedre oversikt over medlemmer og betalt medlemskap. 
- Nils følger opp, ønskelig med nytt tilbud fra Kompani Kvam på dette. Frist 1.jan
Støtte fra Garmin
- Intet nytt
Godkjenningskort
- Innsendt, 27 nye godkjente. Midlertidige kort er nå benyttet. (som avtalt forrige møte)
- Vest sendes ut til de som mangler. Nye vester bestilt av Jonny. 
Rapportering FKT 
- Alle rapporter levert for 2018. 
- Penger inn, Oppland 2x 10 000 kr
- Ajour 01. November
Søknader FKT 2019
- Frist 15. Januar
- Foreslår å søke de samme igjen, legge mer vekt og dybde i søknaden, ny vinkling for mulig å kunne få det godkjent/innvilget. 
- Ja til nye søknader. 
- Finmark og Troms, vi tar ansvaret selv
- Restmidler 2018, Ja søk på dette (Nils og Jonny følger opp, frist 20.nov)
- Vedlikeholdssamling
 
Fagavdelingen
 
Formell godkjenning av nye instruktører
- Per Morten Holand, Tor Nilsen, Eyvind Arntzen – Godkjent grunnkurs og godkjenning. Godt jobbet, rosende tilbakemeldinger. 
Kurs og godkjenningsprøver – status
- Alle kurs og godkjenningsprøver gjennomført
Prosjekter – Status
- Tre prosjekter 1. Sør Aurdal, 2. Sør Fron, 3. Fron Vest. – Ferdig, rapportert og levert. Her er det blitt gjort en kjempe innsats av ekvipasjene. 
Oppfølging fra forrige møte:
Instruktør samling 2019
- Legges til slutten av februar, 22. februar 2019 er aktuell dato
 
Økonomi:
 
Status
- Alt er fakturert ut
- Lønn er betalt ansatt + Instruktør
- Prosjekt oppgjort
Søknad om restmidler FKT
- ja
Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 2018
- Dette jobbes med
 
Nettsalg
 
Status
- Avslutte forhold med tidligere leverandører, Camilla A følger opp dette. 
- Forholde oss til; Bruk av tjenestedekken – Godkjente hunder. 
- Egne Elev-dekken for hund under trening
- Legge frem bildene på nettsalg på nettsiden, ikke i PDF-fil. Dette er nå Ok!
 
Oppfølging fra forrige styremøte
 •  
Kontrakt med nettsalg-leverandør
- Dette arbeides med. Være klart til styremøte i Januar 2019. 
 
Evt
 
Bedre Profilering av NKH
- Vi har pr nå folder, web side og lukket facebook gruppe. 
- Folderen burde fornyes med mer utfyllende informasjon om hva vi er, hva vi jobber for/mot, hva vi kan tilby og bistå med. Pris, hvem betaler utdanning/kurs. 
- Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. 
- Camilla A og Camilla J følger opp. Frist neste styremøte
 
Årshjul/Handlingsplan/Utførelse
- Legge ut denne planen til medlemmene våre, slik de ser hva vi arbeider med. Dette kan være med på å engasjere medlemmene mer. 
Styreverv – valg
- Det er ønskelig at Nordland som har størst antall aktive kadaversøkshunder er representert i NKH styret.
Valgkomite
- Trine Rustadstuen hadde frist til 01. april 2018
- Valgkomiteen er mangelfull. Dette bør være på plass. Camilla A følger opp. 
Instruktørmøte 2018
o Flyttes til budsjettmessig til 2019
o Deltagere får dekt reise, opphold og kost
Fylke – Ekvipasjer
- Innskjerping på registrering av ekvipasjer Ekvipasjen skal være koblet til den folkeregistrerte adressen som følger fører. 
Medlemmer
- Oppdatere informasjonen, adresse, tlfnr, få på plass om de er Aktive-Ikke aktive (Camilla A starter på dette arbeidet) 
Varamedlem: Kalles inn til styremøter, inkluderes i møtevirksomhet, får referat i etterkant på lik linje med styremedlem. Uttalerett, ikke stemmerett
 
 
 

Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Camilla Akslen (CA), Nils Steinvik (NS)

Forfall Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

 1. NKH har mottatt søknad om etablering av lokallag NKH i Oppland, region syd for kommunene Nordre og Søndre land, Gjøvik og Toten samt Gausdal og Lillehammer

Vedtak: Styret ser svært positivt på søknaden, søknaden innvilges, lokallaget ønskes lykke til videre. Styret ser frem til positivt ett positivt samarbeid med lokallaget. NS følger opp

 1. Info om etablering av lokallag NKH i Agder. NS har vært i kontakt med aktuell leder, noe kommunikasjon er utført – ingen formell søknad mottatt

Vedtak: Styret avventer