Møtereferat 27.05.21 på Messenger


Sak 1. Rapport fra Leder
Tilsagn på søknader kurs/godkjenninger Troms og Finnmark 70.000,- og 30.000,-
fra Innlandet.
Beredskapstelefon Oslo/Viken 15.000,-, Innlandet 15.000,-.
Brev til Næringskomiteen Stortinget og Opplandsbenken Stortinget. Møte med
Opplandsbenken tirsdag 1 juni på teams.
Registrering Brønnøysund ok.


Sak 2. Rapport Økonomi og beredskap. Jonny
Prosjekter i Lesja, Åmot og Øyer. Noe møtevirksomhet med det. Budsjett Lesja
200.000,-
Økonomi er ok.


Sak 3. Rapport fra fagavd.
Leder i fagavd savner instruks, arbeidsoppgaver, organisering. Leder NKH og leder
fagavd samtaler om dette, og lager en plan for fremlegging til styret til neste møte i
juni.
Leder fagavd inviteres til dette møte.


Sak 4. Rapport webansvarlig. Lisbeth
Jobber med ny førsteside. Den skal bli mer informativ med mer praktisk info.
Representanter i styret sender Lisbeth noen ord om seg selv som skal stå om oss i
styret.
Ekvipasjelister jobbes det med, men trenger litt mer tid og assistanse fra Nils før
dette er oppe å går.
Innspill fra Jonny: Lage en sky der vi lagrer møteref osv. Lisbeth ser på om Dropbox
kan brukes til dette formål. Liten kostnad. Vedtatt!


Sak 5. Rapport sosiale medier, nettsalg. Camilla A.
Lite aktivitet på sosiale medier, kan bli mer aktiv.
Nettsalg: Vedlig lite solgt. Kifani solgt 6 produkter 20/21. Sentrumshjørnet ingenting.
Sistnevnte responderer ikke på henvendelse. Vurdere å kutte denne forhandler ut.
Kanelana, gode på klær og service. Skal få tilbud fra de. Legge frem på junimøte.


Sak 6. Kurs/godkjenninger. Jonny
Ingen spikret pt. Skal være et kurs i Gudbrandsdalen og ønske om et i Valdres.
Kommet noen få henvendelser ellers. Hedmark ønsker kurs. Jonny tar kontakt med
Tor Nilsen ang kurs i Troms/Finnmark.
Klare kurs blir lagt ut på kalenderen fortløpende.


Sak 7. Møteplan
Møte en gang pr måned. Ingen møter i juli.
Arbeidsmøte i okt/nov. Dato spikres til junimøtet.
Møteplan legges frem på junimøte.
Neste møte blir 22 juni, på TEAMS! Nærmere innkalling kommer.


Sak 8. Godkjenningskort må sendes ut hyppigere. Fra nå går vi over til 3 ganger pr år, mot
1 gang som var tidligere.