Referat fra styremøte 03.juli kl 1900  - Skype

Deltagere: Nils Steinvik (NS); Morten Steinsrud(MS), Jonny Mathisen/JM)

Manglende: Camilla Jensen, Janne Drevik, Geir B Larsen

 

 1. Generelt (NS)
 • Innkommet post/mail

Det er innkommet post vedrørende kurs og godkjenninger, disse er fordelt internt i styret. Det bemerkes at noen mailer angående kurs og og godkjenninger som er koordinert direkte med instruktører mangler forankring i styret. Det anmodes derfor om at alle kurs og godkjenninger må sendes NKHs postboks så tidlig som mulig. Dette fordi alle kurs og godkjenninger skal legges ut på vår hjemmeside

 • Møte med miljødirektoratet

Post (NS)
NKH har mottatt bestillinger på kurs og samlinger. Info er fordelt til alle styremedlemmer

Nils har på vegne av NKH sendt brev til Norsk kennelkubb vedrørende helhetlig tilnærming ved bruk av hund i rovdyrproblematikken. Svar er ikke mottatt

Økonomi (JM)

Økonomien er under kontroll, NKH har tatt kontakt med DNB for å få etablert bedriftskonto.

Vedlikeholdssamlingen i Valdres ble gjennomført innenfor budsjettet

Arbeid med ny økonomiplan er ikke startet.

Brønnøysundregistret (JM)

Endringer styresammensetningen etter årsmøtet er rapportert til Brønnøysundregistret. Det enkelte styremedlem vil få tilsendt melding gjennom «Alt inn» for elektronisk signering

Webside (CJ)

NKHs webside er nå så godt som ferdig. Noen små detaljer som mangler. Camilla følger opp.

Det er etablert en egen «bildebank» som muliggjør sentral lagring av bilder. Medlemmer anmodes om å sende bilder til denne «bildebanken». Camilla sender ut orientering.

Nettbutikk (CJ)

NKH vil etablere nettbutikk på hjemmesiden. Via denne nettbutikken vil medlemmer kunne kjøpe profileringsutstyr. Det settes noen begrensninger/føringer for dette. NKHs gule hundeførervest vil som tidligere bli utdelt til godkjente ekvipasjer. Trekantvest til hund kan kun kjøpes av godkjente ekvipasjer via nettbutikken. Øvrig profileringsutstyr kan kjøpes av alle medlemmer (via nettbutikken)

Kurs/samlinger (MS)

Alle kurs og godkjenninger vil bli offentliggjort på NKH sine hjemmesider

Foredrag/ Møter

Morten informerer om bruk av kadaverhund på utstilling til Norsk Pyreneer hund på Gol 3.juni

Jonny og Nils møter Miljødirektoratet ons 14. juni, i den hensikt å skape en felles plattform for gjensidig informasjon/forståelse

Referent

Nils Steinvik

Møte på skype med Nils, Morten og Camilla. Jonny og Geir var opptatt.

Generelt: Da Trine Rudstaden fant det riktig å trekke seg fra videre arbeid i styret. Har valgte varamedlem Morten Steinsrud overtatt Trine's plass i styret. Styret i NKH takker Trine for den jobb som er utført og ønsker Trine lykke til videre.

Jonny

 • Kontakt med regnskapsfirma
 • Arkivere alle ut/inn bilag
 • Utarbeide økonomiplan
 • Overføring av kontoansvar
 • Brønnøysundreg – nye navn

Fagavdelingen

Styremøte via telefon tirsdag 14. februar 2017 kl.10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

 • 7-17 Økonomi
  • Regnskapet for 2016er ikke ferdig enda, men vil være klart i god tid før årsmøtet
  • Søknader om FKT-midler er sendt ut til aktuelle fylker (NS)
  • Medlemskontingenten for 2017 er sendt ut til alle medlemmer og innbetalinger er begynt å komme inn. (NS)

1-17 Økonomi

Status regnskap.

 • Alle bilag er nå sendt regnskapsfører. En faktura er utestående. Økonomien er stabilt god.
 • Søknader om støtte til etablering av lokale kadaversøkslag er sendt til Miljødirektoratet.
 • Søknad til beredskapskurs er sendt til fire fylker
 • Søknad om vedlikeholdssamlinger er sendt til 5 fylker.
 • Søknad dekke av driftsunderskudd er sendt til 5 fylker
 • I ettertid bør det søkes om å få et fast driftsstilskudd.
 • NKHs varebeholdning må fremlegges i årets regnskapet

Medlemskontingent

Vi sender ut medlemskontingenten i sammen med innkalling til årsmøte.

Vedrørende anbefalinger for satser ved bruk av kadaverhund

JM fremmer et forslag som fremlegges på neste styremøte og justeres som en sak på årsmøtet.

2-17 Aktivisering av valgkomite

Jfr. tidligere årsmøtevedtak dekkes alle utgifter til årsmøtet for styrets medlemmer og valgkomiteens formann. Styret vil fremme et forslag om justeringer av dette på årsmøtet.

Viser ellers til utsendt skriv.

3-17 Kurs

 • Forslag til gjennomføring av vedlikeholdssamling skal være ferdig utarbeidet til neste styremøte. Fagavdelingen legger frem dette.
 • NS gjør et fremstøt mot de fylkene vi har søkt FKT-midler for å følge opp søknaden, vedrørende kurs.
 • Avtale om produksjon av godkjenningskort vil bli underskrevet i nær fremtid

4-17 Årsmøtet 2017

JM skriver beretning fra fagavdelinga og prosjekt Hordaland

NS skriver beretning og oppsummering fra Nibio prosjekt

TR skriver den generelle delen og mottar fra JM og NS for å sy i sammen

TR ordner med hotell og møterom til årsmøtet 3 mars

NS sender ut innkalling i sammen med medlemskontingent

Aktivitetsplan og prioritering tas opp på neste styremøte

5-17 WEB-side

NS får styrets fullmakt til å fullføre prosjekt med hjemmeside

6-17 Eventuelt

 • FYLKESKONTAKTER
  Styret er i prosess med utvikling av fylkeskontakter.
 • NIBIO-PROSJEKT
  Styret i NKH har gjennomgått rapporten fra NIBIO og setter pris på muligheten vi fikk til å delta. Funnene i rapporten vil bli tatt seriøst og fulgt tett opp.
 • VEDRØRENDE OPPSTART AV NETTBUTIKK
  P.g.a. styrets store arbeidsmengde frem mot årsmøtet, utsettes oppstarten av nettbutikk inntil videre.
 • SØKNAD FRA TRINE RUDSTADEN
  Søknad fra Trine Rudstaden vedrørende dekking av utgifter for deltagelse på konferanse om Rovvilt, beitedyr og samfunn dekkes i sin helhet. (Trine Rudstaden forlot møtet mens saken ble behandlet)

Neste møte bestemmes til tirsdag 14 februar 2017

Møtet hevet kl. 14 00

Referent: Trine Rudstaden

Styremøte via telefon. 16 november 2016 kl. 10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir B. Larsen

Styremøte 27.09.16. Skype/tlf kl 14 00 - 1500

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM, Nils Steinvik NS

Forfall: Geir Bjørge Larsen

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM

Forfall: Nils Steinvik, Geir Bjørge Larsen