Nyeste artikler:

NORSKE KADAVERHUNDER

TIlstede: Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Hanne Sofie Valderhaug, Camilla Anett Akslen, Camilla Jensen, Per Morten Holand, Tor Nilsen, Morten Steinsrud

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Møteleder: Nils Steinvik, vedtatt

Referent: Morten Steinsrud, vedtatt

Protokollunderskrivere: Camilla og Hanne, vedtatt

Dialogmøte for Nordre delen av «Oppland» var i år på Toftemo turiststasjon på Dovre

Det møtte opp mot ca 50 stykker fra kommuner, beitelag, lokale rovviltkontakter og mattilsynet. Alle disse ga en kort orientering om aktuelle forhold innenfor sine respektive områder

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2020

Den 20.-21.januar, 2020, arrangerte Natur, Plan og Utvikling for 11.gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn.

Fra Norske kadaverhunder ble det på konferansen forelest om

 • Erfaringer med bruk av kadaverhund og
 • Radiobjeller og bruk av kadaversøkende hund

Det ble en møteplass for ca. 140 personer - et bredt spekter av rolleinnehavere og interessenter.

For å kunne lese de forskjellige foredrag/innlegge så er disse lagt ut på www.naturutvikling.no

Kjære medlem!

Du vil få tilsendt krav om betaling av medlemskontinget i løpet av februar måned. Det kan muligens virke pussig at du får kontingentkrav allerede.  Enkelte har jo betalt for ikke så lenge siden.  Saken er den at styret har besluttet å være noe kjappere på ballen, og derfor sender vi ut kontingentkravet i begynnelsen av året.  Du har betalt for 2019, nå er det 2020 som gjelder.

Norske kadaverhunder

Lørdag 29.februar kl 1500

Gardermoen airport hotel, 

Ravineveien 11,

2060 Gardermoen

Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling.
Sak 3 Årsmelding
Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg
Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar
NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 22.februar så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar

Tilstede

Nils Steinvik(NS), Jonny Mathisen (JM), Morten, Steinsrud (MS) og Camilla Anett Akslen (CAA), Meldt forfall Camilla Jensen (CJ) og varamedlemmer Sølvi Hegsbro og Renate Strand Hæg

Slutninger/vedtak er skrevet i kursiv tekst

 • Innkommen post (NS)

All innkommen post gjennomgått, ingen kommentar

 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Videoprosjekt NKH(MS)
  • Søknad sendes fylkesmannen i Innlandet ( NS)
  • Dreiebok utarbeides (MS)
  • kontakt med aktuell produsent (MS).
 • Oppdatering i Brønnøyregistret(JM)
  • Saken i prosess forventes å være løst til neste styremøte (JM)
 • Godkjenningskort (NS)
  • Sendt til alle godkjente ekvipasjer unntatt for ekvipasjer i Nordland, Mangler fortsatt levering på noen kort fra siste prøve i Nordland, sendes ut så snart som mulig (NS)
 • Søknader FKT 2020 (NS)
  • Sendes FM i Innlandet
   • Videoprosjekt
   • 3 vedlikeholdssamlinger
   • Organisasjonsutvikling
  • Sendes FM i Finnmark/Troms
   • Grunnkurs, godkjenningsprøver, vedlikeholdssamlinger
  • CAA følger opp i Møre og Romsdal
 • Nye saker:
 • Årsmøte 2020 (NS)
  • Årsmelding
   • Innspill fra
    • Det enkelte styremedlem
    • Fagavdelingen
     • Innspill må være styreleder i hende senest 1. feb (alle)
    • Regnskap
     • Fremsendes til regnskapsfirma så snart som mulig (JM)
    • Annonsering - offentligjøring
     • Iht NKHs vedtekter (NS)
    • Rapport fra lokalt lag
     • Levert senest 1 feb (NS)
    • Status valgkomite (CAA)
     • CAA følger opp
    • NKHs rolle i rovdyrproblematikken (NS)
     • NKHs rolle er tidligere definert.
     • Styret ønsker en mere aktiv profilering av NKH. Det fremlegges justeringer i strategiplanen på årsmøtet
    • Lokale treninger i NKH regi
     • NKH styret er positiv til lokale initiativ (NS følger opp saken)