Nyeste artikler:

Tilstede

Nils Steinvik(NS), Jonny Mathisen (JM), Morten, Steinsrud (MS) og Camilla Anett Akslen (CAA), Meldt forfall Camilla Jensen (CJ) og varamedlemmer Sølvi Hegsbro og Renate Strand Hæg

Slutninger/vedtak er skrevet i kursiv tekst

 • Innkommen post (NS)

All innkommen post gjennomgått, ingen kommentar

 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Videoprosjekt NKH(MS)
  • Søknad sendes fylkesmannen i Innlandet ( NS)
  • Dreiebok utarbeides (MS)
  • kontakt med aktuell produsent (MS).
 • Oppdatering i Brønnøyregistret(JM)
  • Saken i prosess forventes å være løst til neste styremøte (JM)
 • Godkjenningskort (NS)
  • Sendt til alle godkjente ekvipasjer unntatt for ekvipasjer i Nordland, Mangler fortsatt levering på noen kort fra siste prøve i Nordland, sendes ut så snart som mulig (NS)
 • Søknader FKT 2020 (NS)
  • Sendes FM i Innlandet
   • Videoprosjekt
   • 3 vedlikeholdssamlinger
   • Organisasjonsutvikling
  • Sendes FM i Finnmark/Troms
   • Grunnkurs, godkjenningsprøver, vedlikeholdssamlinger
  • CAA følger opp i Møre og Romsdal
 • Nye saker:
 • Årsmøte 2020 (NS)
  • Årsmelding
   • Innspill fra
    • Det enkelte styremedlem
    • Fagavdelingen
     • Innspill må være styreleder i hende senest 1. feb (alle)
    • Regnskap
     • Fremsendes til regnskapsfirma så snart som mulig (JM)
    • Annonsering - offentligjøring
     • Iht NKHs vedtekter (NS)
    • Rapport fra lokalt lag
     • Levert senest 1 feb (NS)
    • Status valgkomite (CAA)
     • CAA følger opp
    • NKHs rolle i rovdyrproblematikken (NS)
     • NKHs rolle er tidligere definert.
     • Styret ønsker en mere aktiv profilering av NKH. Det fremlegges justeringer i strategiplanen på årsmøtet
    • Lokale treninger i NKH regi
     • NKH styret er positiv til lokale initiativ (NS følger opp saken)

Norske Kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kurs for kadaverhunder for søndre del av Nordland.

Kurset ble holdt med informasjonsmøte, felles samling inne og søk ute i felt.

Feltene var lagt til et nedlagt gårdsbruk, med skogkanter, grøfter og hogstfelt. Det var et flott vintervær under hele kurset. I feltene var det både rev og elg, men lite sau.

Deltakere var alt fra erfarne tilsynspersoner med lang fartstid til de som var nybegynnere.

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøve for søndre del av Nordland.

Det var en hund oppmeldt til prøve.

Denne møtte ikke på grunn av sykdom prøvedagen.

Prøvested var i Hattfjelldal kommune.

Det var lagt ut et prøvefelt hvor det befant seg både elg, og rev. Størrelsen på prøvefeltene var 480 meter x 320 meter, og inneholdt bekker, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til gammel innmark og hogstfelt.

Dommere var Laila Hoff og Hermann Sotkajervi

Hattfjelldal 13 nov -2019

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Beiarn frivillighetssentral kadaverhundprøver for  deltakere av vårens kurs i Beiarn.

Det ble i tidsrommet 1-2 nov holdt prøver for kadaverhunder.

Det var lagt ut to ulike prøvefelt hvor det befant seg både elg og rev.

Det var også beitedyr i området hvor det ble bedrevet ettersank.

Størrelsen på prøvefeltene var 350 meter x 380 meter, og inneholdt bekker, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til skog og et grustak. Feltet var i hovedsak lagt i gammel blandingskog med lauv og bartrær.

Møtt: Sølvi, Camilla, Nils, Morten og Jonny

Nils ønsket Sølvi formelt velkommen.

 1. Innkommen post
 • Fått avslag fra innovasjon Norge med at dette var utenfor deres område.
 • NM i sauklypping, Varhaug i Rogaland, ble delt ut foldere da stand var for dyrt.
 • Invitasjon til nasjonal konferanse på Hamar i januar, Nils og Jonny er invitert som foredragsholdere i to forskjellige temaer. Her må vi benytte muligheten.
 • Instagramskonto er nå ok.
 • Roll ups, 3 stk kommet 1 til Nordland (Laila), 1 i Trøndelag (Tor og Per Morten) og 1 i Oppland (er hos Jonny) En stor takk til Nina Moe.

Det møtte 5 på vedlikeholdssamling/trening lørdag i Øyer, deltagere var Morten, Mathisen, Therese Rudi, Signhild Rudo,  Astrid Olstad og Terje Berntsen.

Det ble lagt ut kadaverdeler på to felt der deltakerne fik trene på markering med instruktører til stede. Dette tror vi er viktig for trening og at vi samles.

Takk til Astrid som holder hus og kaffe med mer.

Jonny og Kristian