Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Øyer 20-23 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik og Torill Albrechtsen.

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen inneholdt info om NKH, organisasjon, kurs og kursmuligheter, hvordan trene en kadaverhund samt hvordan finne kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i tilknytning til fjellområdene i Øyer, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med skinnende sol og varierende vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 12 ekvipasjer på kurset,

Noen av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og markering på kadaver, at de har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at disse kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter vår vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Astrid Olstad for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Vi kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik

Tilstede Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM) og Nils Steinvik (NS)

Meldt forfall Camilla A Akslen (CAA), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

I all hovedsak post med tilknytning til kurs og godkjenningsprøver

Fagavdelingen

Kurs/Godkjenningsprøver – status

 • Alle innmeldte kurs er registrert på NKH kalender, instruktører er fordelt. Mottatt forespørsel om godkjenningsprøve i Stod (JM følger opp)
 • Koordinerende møte vedrørende prosjekt «Bjeller på lam» Fron, den 22. mai (JM)
 • Prosjekt «Bjeller på lam» i Valdres følges opp (MS)
 • Kurs/godkjenninger i Finnmark (innvilget kr 55 000), JM følger opp. Mulig løsning er å etablere samarbeid mellom Tor Nilsen og CJ.

Økonomi

Status.

 • Ingen bevegelser siden årsmøtet

Nettsalg

 • Status – Ingen rapport mottatt
 • Etablering av kontrakter (NS følger opp)

Status prioriterte oppgaver jfr årsmøtevedtak

 1. Nytt medlemsregister
  1. Ikke tilfredsstillende at det har tatt så lang tid med ny leverandør (NS følger opp)
 2. Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere
  1. Intet nytt å rapportere
  2. Det planlegges med møte med Find my, Utmarksrådet og Telespor (NS følger opp)
 3. Profilering
  1. Folder – MS
   1. Ny folder er utarbeid. Denne folderen har beitebruker som målgruppe. JM undersøker pris på trykk (250/500 stk)
  2. Rollups – NS
   1. I prosess. Det jobbes med saken via instruktør Per Morten Holand.
  3. Oppdatere NKHs hjemmeside/FB –Camilla AA/J
   1. Status uklar (NS følger opp)
   2. Mangler tekst på vedlikeholdssamling (JM)
  4. Rapporteringsskjema kurs/godkjenninger –Camilla AA
   1. Status uklar
  5. Videreutvikle fagavdelingen – MS
   1. I prosess
  6. Inntektskilder – Ansvar NS /JM
   1. I prosess, koordinerende møte så snart som mulig
   2. Det skal vurderes bla følgende
    1. Selge plass på NKH web, nye vester, foldere etc
    2. Offentliggjøring av sponsorer på årsmøter, styremøter kurs og godkjenningsprøve
    3. Flerårlig kontrakt (3år)
 1. Endring i Brønnøysundregistret – JM
  1. Følges opp snarest mulig
 2. Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder – NS
  1. I prosess
 3. Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit – NS/JM
  1. Nils Følger opp med møte ASAP
 4. Ny valgkomite – Ansvar CAA
  1. Status uklart. Mangler komplett valgkomite

Nils Steinvik

Referent

NKH var innbedt på fagdag i forbindelse med årsmøte i Hedmark Sau og Geit på Tavernaen Alvdal der NKH var en av 5 innledere. En presentasjon av NKHs arbeid i Hedmark og hvordan NKH så på veien videre. Jonny Mathisen møtte fra NKH og det ble forespeilet at de vil ha kurs til våren, også her får vi skryt av NKHs arbeid.

Jonny

Til årsmøtet i Norske kadaverhunder 23. mars 2019

Da ingen herfra har anledning til å stille på årsmøtet, vil jeg her gi en liten oppsummering av hva vi har gjort som nytt lokallag i 2018.

Vi innså ganske snart at vi hadde gapt over et alt for stort område med tanke på et lokallag som skulle nå ut til alle medlemmene og arrangere trening, opplæring, oppfølging osv.

Nedslagsfeltet vårt blir derfor Gjøvik, Land og Toten.

Vi har ikke et styre, men en kontaktperson som står ansvarlig. Denne vil også ha oversikt over de ulike ekvipasjene og hvilke kvaliteter og kunnskap disse innehar. Kontaktpersonen vil derfor kunne sende riktig ekvipasje ut på de ulike oppdrag vi får. Ferske ekvipasjer kan få med seg en mer erfaren ekvipasje som en støtte for å slippe og reise ut helt alene.

Kvalitetssikringen og jobben som skal gjøres, vil da forhåpentligvis bli bedre. Ekvipasjene vil også føle seg tryggere og få mer erfaring.

Ekvipasjer som har vært lite aktive og mistet motivasjonen de siste årene, setter stor pris på oppfriskning og samhold. Interessen for igjen å være aktiv, øker.

I 2018 hadde vi tre samlinger med praktisk trening på søk etter kadaver og bruk av GPS.

En godkjent hundefører fikk innføring i bruk av Base Camp og hjelp til å laste det ned.

To hundeførere under opplæring, fikk tildelt oppgave med koordinater til et område på 50 mål hvor de skulle lage rute og finne kadaver. Dette gjorde de på egen hånd, men med mulighet for hjelp.

Disse to ble også tildelt et område på ca. 4000 mål i beiteområdet på Vardalsåsen. De sto der fritt til å gå tilsyn så mye de måtte ønske. Dette for å gjøre de mer selvstendige, få erfaring, trene på bruk av GPS og oppfylle kravet om 30 tilsynstimer før godkjenningsprøva avlegges. Jeg var med de ut og anviste området samtidig som jeg kunne kontaktes ved behov eller ved eventuelle funn.

På vårparten starter vi opp igjen med trening på søk av kadaver – både ferske og gamle, mer opplæring i bruk av GPS, hvordan legge opp søk, innføring og bruk av Base Camp, rapportering osv.

Søk på skadde dyr og sporing av disse samt slepespor, vil vi også prøve å få med.

Rovvilt, atferd og hvordan det er å søke i slike områder, bør hundeførerne vite mer om.

Vi har to ekvipasjer som skal godkjennes i sommer.

Så blir det vel en del oppdrag på oss utover som jeg håper både førere og hunder er godt rustet til å utføre på en god måte.

Noen av oss er så heldige at vi har « fast jobb « i beitelagene.

Hunndalen 21.03. 2019

Kontaktperson for Gjøvik, Toten og Land

Anne Kristin Bøe Ristebråten

Styremøte 24.mars 2019

Agenda:

Innkommet post:

 1. Mottatt brev fra Trine Rudstaden – Styret tar dette til etterretning.
 2. Kurs – mottatt forespørsler, Skjåk, Øst Finnmark, Hedmark, Buskerud og Valdres

Rutiner/Kommunikasjon innad i styret

 1. Etterstrebe bedre oppmøte på styremøter.
 2. Sette frist for utføring av oppgaver.
 3. Klare restriksjoner på hva som skal gjøres, overholde interne tidsfrister
 4. Bedre kommunikasjon innad i styret, inkludere alle medlemmer.

Arbeidsoppgaver

 • Fordeling av prioriterte oppgaver: Det ble utført en intern fordeling arbeidsoppgavene som årsmøtet vedtok. Dette «fordelingsdokumentet» sendes ut til styremedlemmene

Rubic Medlemsregister

 1. Kompani Kvam – Faktura sendes alle Godkjente ekvipasjer og de som har gått kurs 2018.

Neste styremøte: 13. Mai 2019 , Klokken 20:00

NORSKE KADAVERHUNDER

 Lørdag 23.mars kl 1500

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Oppmøte: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Camilla Jensen, Camilla Akslen, Morten Steinsrud, Per Morten Holand  og Tor Nilsen.

Saksliste:

Sak 1

Valg av møteleder: Nils Steinvik,

Referent: Camilla Akslen

Protokollunderskrivere: Per Morten Holand, Camilla Jensen

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Vedtatt

Sak 3 Årsmelding

Forslag; Innkomne saker tas før valg. – Vedtatt

Årsberetning, Endringer:

 • Styrearbeid Punkt 5;

* Opprette distriktskontakter, ved iverksetting av prosjekt lokale lag

Resultat: Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019. På lokalt initiativ er det blitt opprettet lokalt NKH lag i Oppland med navnet «Norske Kadaverhunder Oppland syd» Dette lokal laget omfatter kommunene . Gjøvik Land og Toten. Styret er svært fornøyd med dette og anbefaler andre områder å gjøre det samme.

Årsmøte har følgende merknader til styrearbeid;

 • Styret har hatt en utfordring med å fylle rollene i valgkomiteen.
 • Merknad; Styremedlem Jonny Mathisen – Nestleder
 • Øvrige styreaktivitet punkt 2; Stryk Mac (innkjøpt i 2017)
 • Punkt 4; FKT Restmidler Oppland til dekning av møtevirksomhet
 • Merknad; Nord Trøndelag endres til Nordre Trøndelag
 • Årsberetning frem til Rapport fra Fagavdeling NKH 2018; Vedtatt med endringer, enstemmig.

 Rapport fra Fagavdeling NKH 2018 – Merknad 24 deltagere/18 bestått - Vedtatt med merknader

 Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

 • Årsmøte anbefaler styret å senke km godtgjørelse fra 4,10 kr til 3,50 kr. Dette var også forslag fra Regnskapsfører. – Styret tar dette videre
 • Regnskap: - Vedtatt, enstemmig
 • Budsjett: - Vedtatt, enstemmig
 • Kontingent: Støtter kontingent på 300,- 2020. - Vedtatt

Sak 6 Valg

 • Valgkomite har ikke lagt frem noe innstilling med forslag til valg av styre.
 • Innkomne forslag fra medlemmer: Usikkert om de er forespurt, bør derfor forkastes.
 • Forslag; Åpne for benkeforslag
 • Nils Steinvik ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Morten Steinsrud ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Camilla Jensen ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Varamedlem x 2: Se neste punkt, Valgkomite.
 • Valgkomite: Forslag at kommende styre får fullmakt til å finne valgkomite, og valgkomite utpeker varamedlemmer: Vedtatt.

Sak 7 Innmeldte saker

 • Sak 1:

- Punkt 5: NRH endres/rettes til NKH.

* Kompetanse / kvalitet l Norske kadaverhunder har som mål å øke kompetansen i alle ledd. NKH skal kunne stille et nødvendig antall godt kvalifiserte ekvipasjer på forespørsel fra våre oppdragsgivere

- Forslag Vedtatt

 • Sak 2:
 • Forslag fra årsmøtet slå sammen sak 2 og sak 6, og gå gjennom styrets innstilling.
 • Styrets innstilling legges frem.

** Valgkomiteen skal bestå av 3 personer hvor det skal tilstrebes at representantene i valgkomiteen, og representantene til styret er fordelt på ulike fylker. Det velges ett medlem i valgkomiteen hvert år, med en periode på 3 år. Leder av valgkomiteen er personen som har sittet lengst. Valgkomiteens innstilling, og presentasjon av kandidatene skal offentliggjøres sammen med årsmøtepapirene. Valgkomiteens innstilling og presentasjon av kandidatene skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

 • Årsmøtet fremmer eget forslag, med utgangspunkt i sak 2, 6 og styrets Innstilling.
 • Årsmøtets forslag**: - Vedtatt
 • Sak 3: Linje 3. endre lokallag til hovedlag.

* Budsjett gir grunnlag for å søke lokallaget hovedlag om støtte/tilskudd. Det gis kun støtte/tilskudd til aktivitetsfremmende og sosiale tiltak

 • Vedtatt med endringer
 • Sak 4: Forslag, Leder og Nestleder er inhabile. Morten og Camilla A enig i økning.
 • Forslag: Støtter styrets innstilling, med forventning om at Leder/Nestleder aktivt arbeider for økt inntekt som kompenserer for utgiftsøkningen.
 • Styrets innstilling Vedtatt, enstemmig, med følgende kommentar: Årsmøtet har forventning om at Leder/Nestleder arbeider for økt inntekt som kompenserer for utgiftsøkningen.
 • Sak 5: Vedtatt, enstemmig.
 • Sak 7: Styrets innstilling, vedtektene revideres og fremlegges til godkjenning ved neste årsmøtet.
 • Vedtatt, enstemmig.

Skjetten 23.03 2019

Per Morten Holand                                                                                       Camilla Jensen